Uzsākta augstākās izglītības studiju programma
izvērtēšana virzienā „Izglītība”

Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros no 25.septembra uzsākta augstākās izglītības studiju programmu vērtēšana virzienā „Izglītība” (izglītība, pedagoģija, sports). Kopā 17 speciālisti - 7 ārvalstu eksperti, 4 Latvijas eksperti, 3 Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji un 3 Latvijas Studentu apvienības deleģētie pārstāvji laika posmā no 26.septembra līdz 1.oktobrim apmeklē visas augstākās izglītības institūcijas un to filiāles, kurās tiek īstenotas attiecīgā virziena studiju programmas.

Ņemot vērā, ka studiju programmas virzienā „Izglītība” tiek vērtētas kā pašas pirmās, eksperti apmeklē visas augstskolas, kā arī lielāko daļu filiāļu, kurās tiek īstenotas šī virziena programmas - kopumā 80 licencētas un akreditētas studiju programmas:

 • Latvijas Universitāte - Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Bioloģijas fakultāte
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija - Rīga, kā arī filiāles - Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā
 • Latvijas Mūzikas akadēmija
 • Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
 • Rēzeknes augstskola
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Liepājas Universitāte.

Vizīšu ietvaros augstskolās ekspertiem bija tikšanās ar studentiem un absolventiem, ar darba devēju pārstāvjiem, ar augstākās izglītības institūciju un fakultāšu administrāciju, mācībspēkiem. Tāpat vizītes ietvaros tika apmeklētas bibliotēkas, laboratorijas, kā arī tika iepazīti studentu darbi. Īpašu uzmanību eksperti pievērsa studiju procesam un tajā sasniedzamajiem rezultātiem.

Iesaistītie speciālisti atzīst, ka studiju programmu vērtēšana ir nopietns un atbildīgs darbs, tādēļ Latvijā pavadītās nedēļas grafiks ir saspringts un spraigs. Turklāt speciālisti savu darbu uzsāka jau apmēram 2 nedēļas pirms vizītes Latvijā, kad sāka iepazīties ar augstskolu sagatavotajiem ziņojumiem, kā arī ar statistikas datiem un rādītājiem par katru studiju programmu. Šos ziņojumus sagatavoja pašas augstskolas, savukārt kvantitatīvos datus, kas iepriekš bija iesniegti gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan Centrālās statistikas pārvaldei jaunveidojamajā datu bāzē ievadīja IKVD, pārējos - augstskolas. Taču ar šo ekspertu darbs nebeidzas, jo viņi vēl izstrādās gala ziņojumu, kas tiks iesniegts AIP, savukārt pēc tam vērtēšanas rezultāti tiks iesniegti IZM un Akreditācijas komisijai tālākai lēmumu pieņemšanai. Plānots, ka vērtēšanas rezultātā tiks izveidotas divas studiju programmu grupas: 1) ilgtspējīgas programmas, 2) programmas, kurām nepieciešami uzlabojumi (attiecīgi programmām būs ekspertu rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem).

Šis projekts ir nozīmīgs pārejai no studiju programmu uz studiju virzienu akreditāciju - Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas īsteno šo pāreju, kas veicinās elastīgāku studiju procesu, stiprinās augstskolu akadēmisko brīvību, mazinās studiju programmu pārklāšanos, veicinās sadarbību u.c. Tāpat projekts ir būtisks augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, sasaistes stiprināšanai starp augstāko izglītību un darba tirgu. Projekta ietvaros pirmo reizi tiek veidota unikāla un vienota datu bāze, kurā būs informācija gan par akadēmisko personālu, gan par studiju programmām. Jāuzsver, ka projekta mērķu sasniegšanai tiek tērēts ES struktūrfondu finansējums, nevis valsts budžeta līdzekļi. Vienlaikus arī pašām augstskolām iesaiste šajā projektā prasa zināmu atdevi, tādēļ projekta īstenotāji ir pateicīgi Latvijas augstākās izglītības institūcijām par iesaisti un  sadarbībā ar augstskolām pilnveido projekta īstenošanu, jo mērķi ir kopīgi un nepieciešami Latvijas augstākās izglītības turpmākai attīstībai.   

Paveiktais un plānotais
Projekts tiek īstenots nedaudz vairāk kā 4 mēnešus - no 2011.gada 9.maija. Nozīmīgākie līdz šim paveiktie darbi:

 • Apstiprināti 28 studiju virzieni (9 jomas) un atbilstošie šiem virzieniem sagrupētas Latvijas augstākās izglītības studiju programmas
 • Iegūta, analizēta un atbilstoši Latvijas situācijai izmantota starptautiskā pieredze par studiju programmu un virzienu vērtēšanu, tajā skaitā - definēti skaitliskie rādītāji rezultātu apzināšanai un vērtēšanai studiju programmām virzienā „Mākslas”, kas līdz šim nebija tik visaptveroši darīts
 • Izstrādāta un pilotēta vērtēšanas anketa, saskaņā ar kuru studiju programmas tiek vērtētas 4 grupās: 1) kvalitāte, 2) resursi, 3) ilgtspēja un 4) sadarbība un pārkāšanās
 • Izstrādāta studiju virzienu vērtēšanas metodika un metodoloģija, definēti ieteikumi un kritēriji ekspertiem vizītes nepieciešamības noteikšanai (viena virziena studiju programmu izvērtēšanai vienā augstākās izglītības institūcijā)
 • Izstrādāta datu bāzes platforma, kurā būs informācija par akadēmisko personālu un par studiju programmām
 • Notikuši semināri 10 studiju programmu pārstāvjiem, notikusi projekta Uzraudzības komitejas sanāksme, uzsākta pirmā studiju virziena vērtēšana u.c.

Galvenie uzdevumi 2012.gadam:

 • Līdz 2012.gada vidum veikt visu studiju programmu izvērtēšanu
 • Noteikt starptautiskā un nacionālā līmenī (t.sk. reģionālajā griezumā) konkurētspējīgākās un ilgtspējīgākās studiju programmas
 • Uzsākt novērst studiju programmu pārkāšanos un dublēšanos, kā arī veicināt radniecīgu studiju programmu sadarbību, t.sk. ievērojot reģionālo aspektu u.c.

Semināri augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem pirms studiju programmu izvērtēšanas

Septembrī AIP kopā ar projekta sadarbības partneriem - Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu, rīkoja seminārus augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem - dekāniem, programmu direktoriem, pasniedzējiem u.c., lai labāk sagatavotos studiju programmu vērtēšanai. Semināru organizēšanā nozīmīgu ieguldījumu sniedza arī Latvijas Studentu apvienības pārstāvji.

Laikā no 2.septembra līdz 23.septembrim notikuši semināri 10 studiju virzienu pārstāvjiem - „Izglītība”, „Mākslas”, „Tulkošana”, „Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”, „Transporta pakalpojumi”, „Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”, „Fizika, matemātika un statistika”, „Dzīvās dabas zinātnes”, „Vēsture un filozofija” un „Reliģija un teoloģija”. Šajos pasākumos piedalījās gandrīz 300 pārstāvji no dažādām augstskolām un koledžām, kā arī Latvijas puses potenciālie eksperti un vērtēšanā iesaistītie pārstāvji.

Augstākās izglītības padomes apstiprinātie un studiju programmu virzienā „Izglītība” vērtēšanā iesaistītie pārstāvji:

 • ārvalstu eksperti:
  • Prof. Gillian Hilton, Lielbritānija, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra, Midlseksas Universitāte
  • Prof. Vaiva Zuzevičiūte, Lietuva, Vitauta Dižā universitāte
  • Prof. Marika Veisson, Igaunija, Tallinas Universitāte
  • Dr. Jeffery Butel, Lielbritānija, Lankāsteras Universitāte
  • Prof. Peadar Cremin, Īrija, Mary Immaculate koledža
  • Prof. Margarita Tereseviciene, Lietuva, Vitauta Dižā universitāte
  • Prof. Kestutis Pukelis, Lietuva, Vitauta Dižā universitāte
 • Latvijas eksperti:
  • Evija Papule, Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja
  • Guntis Vasiļevskis, Valsts izglītības satura centra vadītājs
  • Ingrīda Mikiško, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
  • Ilze Brante, profesionālās izglītības kompetences centra „Ogres Valsts tehnikums” direktore

 

 • Latvijas Studentu apvienības pārstāvji:
  • Zigmārs Atvars, Latvijas Universitātes doktora studiju programmas „Izglītības vadība” doktorants
  • Laura Valtere, Banku Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programmas „Biznesa vadība” doktorante
  • Jānis Bogužs, Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju programmas „Vadībzinātne un ekonomika” doktorants
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji:
  • Dr. Zane Ozola, SIA „Patnis” valdes priekšsēdētāja
  • Gunta Auza, Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
  • Gints Kuzņecovs, Latvijas Fitnesa un Veselības veicināšanas nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs

 

Plānotie studiju programmu vērtēšanas (ekspertu vizīšu) datumi
un informācijas (pašnovērtējuma ziņojumu un datu) iesniegšanas datumi

Studiju virziens

Informācijas iesniegšana

Plānotā vērtēšana - ekspertu vizītes

„Izglītība”

15.septembris

nedēļā no 26.septembra

„Mākslas”

25.septembris

nedēļā no 17.oktobra

„Tulkošana”

26.septembris

nedēļā no 17.oktobra

„Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”

10.oktobris

nedēļā no 26.oktobra

„Transporta pakalpojumi”

17.oktobris

nedēļā no 26.oktobra

„Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”

12.oktobris

nedēļā no 31.oktobra

„Fizika, matemātika un statistika”

17.oktobris

nedēļā no 31.oktobra

„Dzīvās dabas zinātnes”

27.oktobris

nedēļā no 10.novembra

„Vēsture un filozofija”

28.oktobris

nedēļā no 12.novembra

„Reliģija un teoloģija”

28.novembris

nedēļā no 12.decembra

Aktuāls uz 27.09.2011.

Plašāka informācija par ESF projektu pieejama AIP mājas lapā: http://www.aip.lv/ESF_projekts.htm, tā regulāri tiek papildināta.

 

Inese Cipruse,
AIP ESF projekts
67223392, 29148844
aip@latnet.lv

logo

 

 

 
www.clarus.lv