Par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu

Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Projekts), vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros no studiju programmu (SP) vērtēšanas uzsākšanas, proti, no 25.septembra līdz oktobra beigām notikusi SP vērtēšana jau trijos studiju virzienos (no 28 virzieniem):

 • no 25.septembra līdz 3.oktobrim Novērtēšanas komisijas (NK) eksperti vērtēja SP virzienā „Izglītība (izglītība, pedagoģija, sports)” (80 studiju programmas);
 • no 16.oktobra līdz 23.oktobrims NK eksperti vērtēja SP virzienā „Tulkošana” (18 studiju programmas);
 • no 28.oktobra līdz 3.novembrim notiek NK darbs, vērtējot SP virzienā „Ģeogrāfija un zemes zinātnes” (6 studiju programmas).

Sadarbība ar augstākās izglītības institūcijām
Lai augstākās izglītības institūcijām (AII) sniegtu atbalstu un lai palīdzētu sagatavoties studiju programmu (pa virzieniem) vērtēšanā, AIP organizē seminārus katras SP pārstāvjiem. No 2.septembra līdz 31.oktobrim notikuši semināri 21 studiju virzienam, līdz decembra sākumam notiks semināri pārējo septiņu studiju virzienu pārstāvjiem (skat.tabulu). Līdz šim semināru dalībnieki anketās, ko aizpilda pēc katra semināra, kopumā atzinuši, ka šie pasākumi ir noderīgi, tie ļauj labāk sagatavoties SP vērtēšanai.

Ievērojot semināra dalībnieku uzdotos un no AII saņemtos jautājumus, AIP mājas lapā ir ievietotas atbildes uz šiem jautājumiem, kas regulāri tiek papildinātas (http://www.aip.lv/ESF_FAQ.htm). Vienlaikus AIP cenšas individuāli palīdzēt katrai AII, gan sniedzot konsultācijas, gan nepieciešamības gadījumā organizējot tikšanās, tiekoties ar AII pārstāvjiem, piedaloties dažādās sanāksmēs un semināros.

Ekspertu pirmie secinājumi un rekomendācijas turpmākai Projekta īstenošanai
Pašlaik eksperti vēl strādā pie ziņojumu sagatavošanas par pirmajiem trijiem vērtētajiem virzieniem un par katru SP šajos virzienos, taču jau ir zināmi pirmie ekspertu secinājumi par SP virzienā „Izglītība (izglītība, pedagoģija, sports)”, kā arī rekomendācijas turpmākai Projekta īstenošanai. Ar šiem secinājumiem NK dalībnieki vizīšu noslēgumā iepazīstinājuši arī AII pārstāvjus. Proti:

 • lielāks akcents liekams uz mācīšanu, šobrīd mācīšanās dominē pār mācīšanos;
 • lielāka uzmanība jāvelta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveidei un izmantošanai studiju procesa nodrošināšanā;
 • augstākās izglītības attīstībai un ilgtspējas stiprināšanai būtiska ir sadarbība gan ar katra konkrētā reģiona partneriem, gan ar ārvalstu partneriem;
 • AII sagatavotajos pašvērtējuma ziņojumos lielāka uzmanība būtu pievēršama studiju rezultātiem (learning outcomes), kā arī jānorāda konkrēti piemēri, nevis vispārīga informācija, piemēram, ne tikai ERASMUS līgumu skaitu, bet arī to, cik cilvēki tos reāli ir izmantojuši);
 • Ārvalstu studentu piesaistei vairāk būtu jāizmanto modernās tehnoloģijas un to piedāvātās iespējas u.c.

Ņemot vērā pirmā vērtētā studiju virziena ekspertu rekomendācijas, ir pilnveidoti atsevišķi ar Projekta īstenošanu saistīti jautājumi. Piemēram, sniedzot rekomendācijas par visām SP viena studiju virziena ietvaros, eksperti definē SP: 1) kuras ir uzskatāmas par ilgtspējīgām; 2) SP, kuru īstenošanā vērojamas problēmas, kā arī sniedz ieteikumus negatīvo faktoru un trūkumu novēršanai; 3) SP, kuru īstenošana ir apdraudēta, kā arī sniedz ieteikumus trūkumu novēršanai.

Ievērojot Projekta darbību regulējošos dokumentus, patlaban konkursa kārtībā ir atlasīts pretendents, kurš izstrādā metodiku SP starptautiskās konkurētspējas potenciāla novērtēšanai, kas balstīties uz SP / studiju virzienu anketā ietvertajiem vērtēšanas aspektiem.

Par Projektu
Šis Projekts ir nozīmīgs posms pārejai no SP uz studiju virzienu akreditāciju. Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas īsteno šādu pāreju. Rezultātā paredzēts radīt elastīgāku studiju procesu, stiprināt augstskolu akadēmisko brīvību, mazināt studiju programmu pārklāšanos, veicināt sadarbību u.c. Tāpat Projekts ir būtisks augstākās izglītības SP kvalitātes uzlabošanai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, sasaistes stiprināšanai ar darba tirgu. Projekta ietvaros pirmo reizi tiek veidota vienota datu bāze, kurā būs informācija gan par akadēmisko personālu, gan par studiju programmām. Jāuzsver, ka Projekta mērķu sasniegšanai tiek tērēts ES struktūrfondu finansējums, nevis valsts budžeta līdzekļi. Vienlaikus arī pašām AII iesaiste šajā Projektā prasa zināmu atdevi, tādēļ Projekta īstenotāji ir pateicīgi Latvijas AII par iesaisti un sadarbību, kā arī meklē risinājumus, lai turpinātu pilnveidot atbalstu augstskolām.  

Neraugoties, ka Projekts tiek īstenots tikai nepilnus sešus mēnešus, AIP sagatavojusi informāciju - atskaiti ikgadējai Eiropas Sociālā fonda sanāksmei ar Eiropas Komisijai pārstāvjiem par līdz šim Projekta ietvaros paveikto un par 2012.gadā plānotajām prioritātēm.

Būtiskākais paveiktais:

 • Apstiprināti 28 studiju virzieni (9 jomas) un atbilstošie šiem virzieniem sagrupētas Latvijas augstākās izglītības SP;
 • Iegūta, analizēta un atbilstoši Latvijas situācijai izmantota starptautiskā pieredze par studiju programmu un virzienu vērtēšanu, tajā skaitā - definēti skaitliskie rādītāji rezultātu apzināšanai un vērtēšanai studiju programmām virzienā „Mākslas”, kas līdz šim nebija tik visaptveroši darīts
 • Izstrādāta un pilotēta anketa, saskaņā ar kuru studiju programmas tiek vērtētas 4 grupās: 1) kvalitāte, 2) resursi, 3) ilgtspēja un 4) sadarbība un pārkāšanās. Atbilstoši šai anketai notiek pa virzieniem sagrupētu SP vērtēšana;  
 • Izstrādāta studiju virzienu vērtēšanas metodika un metodoloģija, definēti ieteikumi un kritēriji ekspertiem vizītes nepieciešamības noteikšanai (viena virziena SP izvērtēšanai vienā AII)
 • Izstrādāta datu bāzes platforma, kurā tiek ievadīta informācija par akadēmisko personālu un par studiju programmām
 • Notikuši semināri 21 studiju virziena pārstāvjiem, notikušas divas Projekta Uzraudzības komitejas sanāksmes;
 • Konkursa kārtībā atlasīts uzņēmējs, kurš izstrādā metodiku SP starptautiskās konkurētspējas potenciāla novērtēšanai, kas balstīties uz SP / studiju virzienu anketā ietvertajiem vērtēšanas aspektiem u.c.

Galvenie uzdevumi 2012.gadam:

 • Līdz 2012.gada vidum veikt visu SP izvērtēšanu;
 • Noteikt starptautiskā un nacionālā līmenī (t.sk. reģionālajā griezumā) konkurētspējīgākās un ilgtspējīgākās studiju programmas;
 • Uzsākt novērst studiju programmu pārkāšanos un dublēšanos, kā arī veicināt radniecīgu studiju programmu sadarbību, t.sk. ievērojot reģionālo aspektu u.c.

 

Savukārt trešdien, 2011.gada 2.novembrī, pulksten 15:00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 notiks seminārs par līdz šim Projekta ietvaros paveikto un nākotnē plānotajām aktivitātēm.

Plašāka informācija par Projektu ir AIP mājas lapā: http://www.aip.lv/ESF_projekts.htm, tā regulāri tiek papildināta.

logo

Inese Cipruse,
AIP ESF projekts
67223392, 29148844
aip@latnet.lv


Studiju programmu vērtēšanas plānotie datumi un pašnovērtējuma ziņojumu iesniegšanas datumi

Virziena Nr.

Studiju virziens

Plānotais semināru datums un laiks

Orientējošais ziņojuma iesniegšanas laiks *

Tuvākais plānotais vērtēšanas uzsākšanas - ekspertu vizītes datums

1.

„Izglītība”

02.09.2011.

15.septembris

26.09.-03.10.2011.,
11.-18.12.2011.

2.

„Mākslas”

06.09.2011.

25.septembris

21.-27.11.2011.

3.

„Reliģija un teoloģija”

20.09.2011.

28.novembris

12.-17.12.2011.

4.

„Vēsture un filozofija”

20.09.2011.

28.oktobris

09.-14.01.2012.

5.

„Valodu un kultūras studijas (izņemot „Tulkošanu”), „Dzimtās valodas studijas” un „Valodu programmas”

20.10.2011. plkst. 14.00

30.novembris

09.-15.01.2012.

6.

„Tulkošana”

07.09.2011.

26.septembris

17.-23.10.2011.

7.

„Psiholoģija”

05.12.2011. plkst. 14.00

15.janvāris

Februāris / marts

8.

„Socioloģija, politoloģija, antropoloģija”

17.11.2011. plkst. 10.00

5.janvāris

Februāris / marts

9.

„Ekonomika”

07.11.2011. plkst. 10.00

15.janvāris

Marts / aprīlis

10.

„Informācijas un komunikācijas zinātnes”

20.10.2011. plkst. 14.00

30.novembris

23.-27.01.2012.

11.

„Vadība un administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība”

01.11.2011. un 02.11.2011.
plkst. 14.00

16.janvāris

Februāris / marts

12.

„Tiesību zinātne”

19.10.2011. plkst. 14.00

15.decembris

Februāris / marts

13.

„Dzīvās dabas zinātnes”

21.09.2011.

27.oktobris

10.-15.12.2011.

14.

„Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”

21.09.2011.

10.oktobris

28.10.-03.11.2011.

15.

„Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”

19.09.2011.

12.oktobris

03.-09.12.2011.

16.

„Fizika, matemātika un statistika”

23.09.2011.

17.oktobris

16.-20.01.2012.

17.

„Mehānika un metālapstrāde, izņemot Materiālzinātni, Siltumenerģētika un siltumtehnika, Mašīnzinības”

16.11.2011. plkst. 14.00

20.decembris

Janvāris / februāris

18.

„Enerģētika, izņemot Siltumenerģētiku un Siltumtehniku; Elektronika un automātika, izņemot Automātiku un datortehniku; Telekomunikācijas”

14.10.2011. plkst. 14.00

30.novembris

Decembris / janvāris

19.

„Materiālzinātne, Ražošana un Pārstrāde”

14.10.2011. plkst. 14.00

30.novembris

Decembris / janvāris 

20.

„Arhitektūra un būvniecība”

17.10.2011. plkst. 14.00

2.decembris

Decembris / janvāris 

21.

„Lauksaimniecība, Mežsaimniecība, „Zivsaimniecība, Veterinārmedicīna, Pārtikas higiēna”

21.09.2011.

1.decembris

16.-21.01.2012.

22.

„Veselības aprūpe”

21.10.2011. plkst. 15.00

15.februāris

Aprīlis / maijs

23.

„Sociālā labklājība”

05.12.2011. plkst. 14.00

15.februāris

Aprīlis / maijs

24.

„Viesnīcu un restorānu serviss, Tūrisma un atpūtas organizācija”

20.10.2011. plkst. 14.00

15.decembris

Janvāris / februāris 

25.

„Transporta pakalpojumi”

19.09.2011.

17.oktobris

02.-11.12.2011.

26.

„Vides aizsardzība”

19.10.2011. plkst. 14.00

30.novembris

Decembris / janvāris

27.

„Civilā un militārā aizsardzība”

17.10.2011. plkst. 14.00

30.novembris 

Decembris / janvāris

28.

„Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)”

02.11.2011. plkst. 10.00

15.janvāris

Februāris / marts

* pamatā ziņojumu iesniegšana plānota apmēram 2-4 nedēļas līdz vizītes uzsākšanai

Informācijai: 67223392, aip@latnet.lv

 

 

 
www.clarus.lv