Rīgā
22. 03. 2012.

Seminārā apspriesti studiju virziena „Civilā un militārā aizsardzība” izvērtēšanas rezultāti

Augstākās izglītības padomes organizētā seminārā 2012. gada 20. martā tika apspriesti AIP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros gūtie vērtēšanas rezultāti studiju virzienā „Civilā un militārā aizsardzība”, kurus, balstoties uz starptautiskas neatkarīgas ekspertu grupas galaziņojumu par izvērtēšanas rezultātiem, prezentēja eksperts Vladimirs Lurie

Studiju virzienā tika izvērtētas 20 studiju programmas (SP), kas tiek īstenotas 10 augstākās izglītības iestādēs. Vairākums programmu ir unikālas un to ilgtspēja ir garantēta, jo tās ir vērstas uz valsts drošības un aizsardzības pamatvajadzībām. Absolventi iekārtojas darbā nozarēs – policijā, robežsardzē, muitā utt. Programmās ir liels prakses apjoms, studiju process ir nodrošināts ar inovatīvām mācību metodēm un moderniem mācību līdzekļiem.

Kā izcils paraugs tika minēta Rīgas Tehniskajā universitātē izstrādāta muitas un nodokļu pētījumos izmantota īpaša programmatūra, ko starptautiskai lietošanai tagad ieteikusi ES un Pasaules Muitas organizācija. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts ietekmē muitas pētījumu attīstību ES, nevis otrādi, kā tas visbiežāk pieņemts Latvijā. Citām AII arī vajadzētu tiekties uz šādu starptautiski noderīgu praksi. Jo, lai arī SP ir stabilas un ilgtspējīgas, ir nemitīgi jāmeklē jaunas iespējas, domājot par attīstību ilgākā laika posmā. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtam ir izcili sasniegumi starptautiskajos pētniecības darbos, profesori vada dažādus starptautiskus projektus, kas saistīti ar muitas izglītības attīstību ES un pasaulē. Bet kopumā šajā studiju virzienā ir rekomendēts nopietni pievērsties starptautiskai sadarbībai - uzlabot akadēmiskā personāla mobilitāti, uzaicināt ārvalstu profesorus lasīt lekcijas, sadarboties kopīgos pētniecības projektos, izstrādājot mācību grāmatas, mācību materiālus utt.

Vēl eksperti iesaka lielāku uzmanību veltīt bibliotēku darbības modernizācijai. Būtu jāapsver iespēja AII izveidot kopēju bibliotēku tīklu (ar piekļuvi digitālajām grāmatām) vai apvienot tās kopā uz kapitāla daļu principa, īpaši valsts budžeta finansētas bibliotēkas. Tas tuvinātu kvalifikācijas darbus tam līmenim, ko varētu saukt jau par zinātniski pētnieciskiem darbiem.

Šajā studiju virzienā ir raksturīga laba sadarbība ar darba devējiem. Daļa AII šādā savstarpējā sadarbībā ir ievērojami uzlabojusi SP kvalitāti.

Ausma Mukāne,
AIP, ESF projekts
67223392; 29504439

 

 

 
www.clarus.lv