Rīgā
19. 03. 2012.

Seminārā apspriesti studiju virziena
„Fizika, matemātika un statistika” izvērtēšanas rezultāti

Augstākās izglītības padomes organizētā seminārā 2012. gada 16. martā tika apspriesti AIP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros gūtie vērtēšanas rezultāti studiju virzienā „Fizika, matemātika un statistika”, kurus, balstoties uz starptautiskas neatkarīgas ekspertu grupas galaziņojumu par izvērtēšanas rezultātiem, prezentēja Nadežda Semjonova, Baltijas Datoru akadēmija.

Nadežda Semjonova uzsvēra šī projekta unikalitāti, jo viņai un citiem ekspertiem, kā arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem pirmo reizi bija iespēja vienlaikus iepazīties ar visās trīs universitātēs – Latvijas Universitātē (LU), Daugavpils Universitātē (DU) un Liepājas Universitātē (LiepU) – īstenotajām šī eksakto zinātņu virziena 15 studiju programmām (SP), tās salīdzināt un gūt priekšstatu par kopēju situāciju valstī šajā jomā. Tika uzsvērts, ka ārzemju eksperti iedziļinājās Latvijas augstskolās notiekošajā ar lielu vēlmi atbalstīt kolēģus, daloties arī savā pieredzē. Viena no tādām citviet apgūtām tendencēm ir, ja tā varētu teikt, neaizbaidīt pirmkursniekus, viņiem netiek uzreiz dotas sarežģītas teorētiskas zināšanas, bet gan tiek strādāts ar interaktīvām, modernām fizikas un matemātikas apgūšanas metodēm. Ir jāpapūlas, lai augstskolā noturētu studentus, kas ir izrādījuši vēlmi studēt eksaktos priekšmetus, un samazinātu tā saukto atbirumu, kas Latvijā ir augsts. Šī mērķa vārdā iespējams pat rīkoties tā, ka fizikas bakalaura programmas teorētiskais bloks tiek pārcelts uz maģistra programmu. Lai gan tika uzsvērts, ka maģistra studijām vienlaikus ir jābūt arī ļoti praktiskām ar konkrētu specializāciju.

Zīmīgi, ka šī virziena izvērtēšanas rezultātu prezentēšanā tika bagātīgi izmantoti dažādi salīdzinoši grafiki un tabulas, ko bija izveidojuši izvērtēšanā iesaistījušies LSA pārstāvji. Uzskatāmi tika demonstrēts, ka matemātikas SP ir lielāks studējošo skaits un matemātikas studijas atrodas stabilās pozīcijās arī reģionālajās AII. Bet tieši reģionos jūtams, ka attiecībā uz fiziku tikai tagad sāk parādīties pirmie pozitīvie rezultāti pēc tām negatīvajām sekām, ko atstāja gadi, kad fizika skolā bija izvēles priekšmets, tomēr joprojām studējošo skaits ir ļoti mazs. Pastāv arī tāda tendence, ka īpaši talantīgie jaunieši matemātiku un fiziku dodas studēt uz galvaspilsētu. Pie tā būtu ļoti daudz jāstrādā, lai jaunieši paliktu mācīties arī reģionos, jo tur ir laba bāze un mācībspēki. Piemēram, DU tiek attīstīta studentu interese par hologrāfisko ražošanu. Eksperti atzinīgi vērtēja arī bibliotēkās sastaptos ļoti kompetentos bibliotekārus ar lieliskām zināšanām un izpratni par datu bāzēm un digitālās pasaules attīstību.

Kā piemērs laikus ievirzītai izpratnei par to, kur būs iespējams strādāt un pielietot savas zināšanas, tika minētas statistikas SP. Šī skaidrība par zināšanu un prasmju pielietojumu palīdz mazināt studentu atbirumu. Viens no ekspertu ieteikumiem AII ir piedāvāt plašāku izvēles kursu klāstu matemātiskās modelēšanas pielietošanā, paverot jaunas iespējas darbaspēka tirgū. Tiek arī rekomendēts veidot valsts stratēģiju eksakto zinātņu un eksaktās augstākās izglītības popularizēšanā, kurā jāiesaistās pašām AII, turklāt savstarpējā sadarbībā. Skolēni un viņu vecāki ir vairāk jāinformē par to, ka fizika un matemātika ir pamats inženierzinātnēm, citām jomām, kur ir labas darba iespējas. Izskanēja arī viedoklis, ka mūsu AII programmu klasiskumu derētu papildināt ar lielāku dinamiku, ko piedotu biežāka ārvalstu mācībspēku klātbūtne augstskolās, tāpat studentu mobilitāte. Šī studiju virziena programmas visiem spēkiem ir jānosargā, jāattīsta, jo tās ir svarīgas valsts attīstībai.

Ausma Mukāne,
AIP, ESF projekts
67223392; 29504439

 

 

 
www.clarus.lv