Rīgā
11. 06. 2012.

Studiju virziena "Mehānika un metālapstrāde, izņemot Materiālzinātni; Siltumenerģētika un siltumtehnika; Mašīnzinības" izvērtēšanas rezultāti apspriesti AIP seminārā

Augstākās izglītības padomes organizētā seminārā tika apspriesti AIP īstenotā ESF projektā „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) gūtie vērtēšanas rezultāti studiju virzienā "Mehānika un metālapstrāde, izņemot Materiālzinātni; Siltumenerģētika un siltumtehnika; Mašīnzinības". Balstoties uz starptautiskas neatkarīgas ekspertu komisijas galaziņojumu, izvērtēšanas rezultātus prezentēja Dr. Gatis Krūmiņš, Latvijas jauno zinātnieku apvienība; Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija; Kalvis Innuss, Latvijas Jūras administrācija; Dainis Jakovels, Latvijas studentu apvienības izvirzīts pārstāvis; Dr. Māris Jurušs un citi darba grupas locekļi.

Eksperti ir izvērtējuši 9 augstākās izglītības iestādēs (AII) īstenotas 48 studiju programmas. Šis ir viens no tiem studiju virzieniem, kurā neviena SP nav ierindota 3. grupā – ar problemātisku tālāku pastāvēšanu, bet 43 programmas atzītas par pārliecinoši ilgtspējīgām un iekļautas 1. grupā. Svarīgi, ka arī absolventi un darba devēji studijas atzīst par kvalitatīvām, tomēr būtu veidojama daudz stabilāka atgriezeniskā saite ar nozares institūcijām attiecībā uz SP vērtēšanu un pilnveidi. Virziens sagatavo speciālistus tautsaimniecības jomai, kas ir ne vien ļoti nepieciešama Latvijā, bet arī nodrošina ievērojamu daļu mūsu valsts eksporta. Kā uzsvēra Vilnis Rantiņš, nozares speciālistu iesaistīšana studiju procesā visdažādākajos veidos (lekcijas, prakse, sadarbība studiju darbu, projektu tēmu izvēlē un izstrādē u.c.) palīdzēs attīstīt studijas atbilstīgi jaunākajai pasaules pieredzei. Ņemot vērā straujo attīstības tempu praksē, nepieciešams arī studijās līdzās stabilām bāzes zināšanām nodrošināt jaunāko tendenču apguvi, veidojot specializāciju pēdējos kursos.

Lai arī ir stabils SP uzņemto personu un absolventu skaits, tomēr nepieciešams vairāk uzmanības veltīt attiecīgo profesiju popularizējošiem pasākumiem skolu jaunatnes vidū. Kā arī dažādām izglītības pakāpēm – šajā gadījumā vidējai un augstākajai – ir jāsadarbojas eksakto zinību apguves uzlabošanai, AII nepietiek tikai ar pretenzijām pret vidusskolu - arī pašām ir jāorganizē sagatavošanas kursi vai citas formas pasākumi vidusskolēnu ieinteresēšanai, sagatavošanai studijām.

Virziena SP raksturojamas kā resursu ietilpīgas, jo šīs tehniskās specializācijas programmas prasa speciālu mācību līdzekļu un aprīkojuma izmantošanu, ko ne vienmēr AII rocība, sevišķi no valsts budžeta līdzekļiem, ļauj iegādāties – virzienā līdzās ļoti modernām iekārtām, apmācības trenažieriem dažās AII ir redzamas arī „muzejiskas vērtības”, proti, ļoti novecojušas iekārtas. Jāņem paraugs no tām AII, kas attīstību mērķtiecīgi plāno un infrastruktūras atjaunošanai sekmīgi izmanto ES struktūrfondu finansējumu. Bet, kā minēja Gatis Krūmiņš, materiāli tehniskās bāzes pilnveidei un atjaunošanai ir jāmeklē finansējums arī no ārienes: visā pasaulē ir pieprasījums pēc pētniekiem dažādos projektos un ar mērķtiecīgu darbu iespējams sameklēt arī AII finansiāli izdevīgus sadarbības partnerus. Nepieciešams arī uzlabot AII sadarbību Latvijā, lai, kā teica Kalvis Innuss, par miljoniem pirktās laboratoriju iekārtas un ierīkotā mācību bāze, būtu maksimāli noslogota. Svarīga ir arī resursu koncentrācija ģeogrāfiski, lai tie nebūtu „izkaisīti” pa daudzām vietām vienas AII ietvaros.

Starp ekspertu ieteikumiem ir arī tāds, kā - jāpaaugstina kvalitāte studentu pārbaudes darbiem, tajā skaitā pilnīgāk izmantojot starptautiski aktuālākos bibliotēkas resursus. Diplomdarbs nedrīkst atgādināt izvērstu referātu, kā arī tajā nav pieļaujams ļoti niecīgs izmantoto informācijas avotu skaits, tāpat - ne novecojuši avoti. Tā ir arī mācībspēku atbildība, lai studenti sekotu līdzi jaunākajam nozares teorijā un praksē, tajā skaitā pasniedzējiem jāiepazīstina studenti ar savu zinātnisko darbību.

Lai nostiprinātu sasniegumus un turpinātu attīstību, ir ieteikts izstrādāt vadlīnijas un harmonizēt principus, pēc kuriem šajā studiju virzienā (bet tas būtu nepieciešams arī citos studiju virzienos) visās AII: veido stratēģijas un attīstības plānus; akadēmiskā personāla atjaunotnes un motivācijas sistēmu; veic akadēmiskā personāla novērtēšanu un nosaka personiskās attīstības vajadzības; veic publiskos iepirkumus vai izmanto ārpkalpojumus; veido vienoto pakalpojumu pieeju (share service) attiecībā uz resursiem (bibliotēku, publikācijām, e-platformām); piesaista ES finansējumu.

Ausma Mukāne,
AIP, ESF projekts
67223392; 29504439

 

 

 
www.clarus.lv