logo

Eiropas Sociālā fonda projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai
Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Augstākās izglītības padomes
paziņojums plašsaziņas līdzekļiem
2012.gada 18.jūlijā

 

Augstākās izglītības padome (turpmāk - AIP) ir veikusi elektronisku balsošanu par nepieciešamību publiskot AIP īstenotā ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts) ietvaros sagatavotos ekspertu vērtējumus studiju programmām un to sadalījumu 3 grupās:

  1. Programmas, kas ir kvalitatīvas (ilgtspējīgas);
  2. Programmas, kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi;
  3. Programmas, kuru pastāvēšanas lietderība ir faktoloģiski pamatojami apšaubāma.

AIP ir pieņēmusi lēmumu studiju programmu vērtējumus publiskot AIP mājas lapā www.aip.lv 2012.gada 18.jūlijā.

AIP informē, ka programmas ir sadalītas grupās atbilstoši vērtējumam, kas ietvēra četras grupas: kvalitāte, resursi, ilgtspēja, sadarbība/pārklāšanās, attiecīgi kvalitāte ir tikai viens no vērtējuma komponentiem. Līdz ar to programmas, kas iekļautas 3.grupā, nav viennozīmīgi uzskatāmas par nekvalitatīvām.

AIP vērš uzmanību uz to, ka Projekta iesaistīto ekspertu darba rezultāti nav studiju virzienu galīgais vērtējums un akreditācijas procesā ekspertu vērtējumiem tiks pievienoti augstākās izglītības institūciju (turpmāk - AII) paskaidrojumi, komentāri un labojumi. Lēmumu par studiju virzienu akreditāciju pieņems, ņemot vērā visus iesniegtos dokumentus un uzklausot mutiskos paskaidrojumus.

Norādītie programmu kodi ir orientējoši un var mainīties, uzsākot akreditācijas procesu, tāpat jāņem vērā, ka notiek pāreja uz jaunu kodu sistēmu un atsevišķām programmām ir saglabājušies iepriekšējās sistēmas kodi.

AIP uzsver, ka daudzas AII ir veikušas uzlabojumus studiju programmās, balstoties uz Projektu ekspertu ieteikumiem, un līdz ar to aicina potenciālos studentus izvēlēties studiju programmas atbilstoši savām interesēm un AII sniegtajai informācijai.

AIP pauž pārliecību, ka publiskotie Projektā iegūtie studiju programmu vērtējumi radīs objektīvu priekšstatu par situāciju Latvijas augstākajā izglītībā un tiks adekvāti izmantoti studiju virzienu akreditācijas procesā.

Izglītības un zinātnes ministrija nav sniegusi atzinumu par ekspertu vērtējumu, jo projekta rezultātus tā vēlreiz kritiski izvērtēs pēc gala vērtējuma saņemšanas.

 

AIP priekšsēdētājs
Jānis Vētra

 

 

 
www.clarus.lv