Precizējumi saistībā ar Valsts prezidenta kancelejas pausto informāciju

Iepazīstoties ar Latvijas valsts prezidenta kancelejas publicēto relīzi šī gada 31.jūlijā, vēlamies precizēt sniegto informāciju par Augstākās izglītības padomes (turpmāk - AIP) īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk - Projekts).

  1. Projekta ietvaros izstrādātajā studiju programmu (turpmāk – SP) vērtēšanas anketā bija iestrādāti vairāki, ar darba tirgus prasībām saistīti kritēriji, konkrēti - 1.6.2. Absolventiem ir iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā, 2.1.1. Studējošo, akadēmiskā personāla un iesaistīto grupu (darba devēju, profesionālo organizāciju u.c.) viedoklis par programmas resursu atbilstību studiju programmas izvirzītajiem mērķiem, 3.1.1. Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un ir orientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studiju programmas nākotnes redzējums (vīzija) tiek īstenota, ņemot vērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju viedokli un reģionālās intereses un 3.6.5. Ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendences pēdējos 3 gados (studējošo un absolventu dinamika, absolventu nodarbinātība, akadēmiskā personāla kvalifikācija un vecuma struktūra, finanses, pētījumu rezultāti), ir izanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studiju programmām reģionā. Tāpat vērtēšanas anketā bija ietverti vairāki kritēriji, kuru ietvaros tiek vērtēta prakses atbilstība studiju programmai.
  2. Starptautiskajās ekspertu komandās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas nominēti pārstāvji, kuru galvenais uzdevumus bija vērtēt SP atbilstību darba tirgus prasībām.
  3. Obligāts nosacījums ekspertu vizīšu laikā augstskolās bija diskusijas ar darba devēju pārstāvjiem, jo īpaši saistībā ar studiju programmu absolventu nodarbinātības iespējām.
  4. Studiju virzienu vērtēšanā (ekspertu komisijās) dalību ņēma vairāki Latvijā pazīstami nozares speciālisti, piemēram, Vilnis Rantiņš (Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija), Mārtiņš Šics (NMPD Direktora vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos), Arnis Muižnieks (Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors), Jānis Jaunbergs un Imants Dāvidsons (A/S „Grindeks”), Viktors Jaksons (Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izpildvalde), Mārtiņš Heimrāts (Latvijas Mākslinieku savienība) un citi. Nav korekts arī pārmetums, ka SP izvērtēja izglītības sektora pārstāvji no pašām augstskolām, jo eksistēja būtisks nosacījums, ka studiju virzienus augstskolā nedrīkst vērtēt augstskolā vai koledžā ievēlēts akadēmiskais personāls.4.  Darba tirgus nozīmīgums tika arī akcentēts, izvērtējot valsts augstskolu absolventu viedokli par viņu iespējām darba tirgū un iegūtajām zināšanām un šī informācija ir ietverta ziņojumā par par studiju programmu izvērtēšanas gaitu, šī brīža rezultātiem un secinājumiem.
Vairāk detalizētu viedokli par absolventu iespējām darba tirgū kavēja vienotas datu bāzes trūkums, jo tikai 2011.gada 1.augustā, līdz ar Grozījumiem Augstskolu likumā, augstskolām par obligātu pienākumu tika noteikts nodrošināt informācijas vākšanu un analīzi par absolventu nodarbinātību un citiem būtiskiem rādītājiem (Augstskolu likuma 5.pants). Attiecīgi šādu informāciju būs iespējams izmantot turpmāk, savukārt uz studiju programmu vērtēšanas brīdi Projekta ietvaros šādas informācija nebija pieejama.

Gribam uzsvērt, ka Projekta normatīvā bāze tika sagatavota Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk - IZM). Studiju programmu vērtēšanas metodoloģija un studiju programmu vērtēšanas anketa, kā arī visi kritēriji tika saskaņoti ar IZM, un AIP Projektu veic saskaņā ar IZM ministra vīzētajiem un saskaņotajiem dokumentiem.

Projekta izvērtēšana varētu notikt veiksmīgāk, ja AIP nesaskartos ar IZM viedokļu maiņu Projekta pirmā gada realizēšanas gaitā.

 

Jānis Vētra
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs

 

 

 
www.clarus.lv