Studiju virziens - Informācijas un komunikācijas zinātnes

 Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 23. līdz 27. janvārim.

Kvalitāte. Lielākajā daļā AII studiju process ir labi organizēts, SP ir atbilstoši resursi, studiju materiāli un tiek domāts par studentu vajadzībām, izmantojot elastīgu atgriezenisko saisti. Akadēmiskais personāls nodrošina SP atbilstoši darba tirgus prasībām. SP mērķi un uzdevumi un studiju rezultāti vairākumā gadījumu ir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi. Kopumā SP kvalitāte ir laba vai pat izcila. Pētījumu metodes ir modernas, pieejamas e-studiju iespējas, kas lielā mērā tiek izmantotas studiju procesā. Metodoloģiskā darbība vērsta uz SP saturisku uzlabošanu. Studiju programmu saturs atbilst profesionālo standartu prasībām, tomēr daži standarti būtu jāpārskata un jāaktualizē. AII programmu izstrādātāji apspriež mācību saturu ar visām ieinteresētajām personām, tostarp studentiem. Saņemtie priekšlikumi tiek izmantoti SP pilnveidošanai. Administrācija un akadēmiskais personāls pastāvīgi lielu uzmanību velta studiju rezultātu analīzei. Studenti vairākumā gadījumu saņem pietiekami individuālus norādījumus un padomus. Vispārējo zināšanu un prasmju kvalitāti darba devēji un absolventi uzskata par pieņemamu. Studentu motivācija ir augsta. Lielākā daļa absolventu iekārtojas darbā nozarēs atbilstoši studiju programmu saturam vai ar to saistītās nozarēs.

AII nepietiekama uzmanība tiek veltīta darbaspēka tirgus pieprasījuma tendenču analīzei. Augstskolu rīcībā nav informācijas par speciālistu pieprasījumu nākotnē. Bakalaura, maģistra un doktora programmu pozicionēšana dažos gadījumos nav pietiekami skaidra un precīza. Nav skaidra koledžās īstenoto SP loma un vieta kopējā informācijas un komunikācijas zinātņu studiju sistēmā. Atšķirības starp bakalaura un maģistra programmām ir diezgan formālas, augstskolas nesniedz pietiekamu informāciju studentiem par apmācības veidiem maģistrantūrā. Vairākās AII akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības projektos nav pietiekama, studentu iesaistīšanās augstskolu darbības pilnveidošanā ir diezgan formāla.

Resursi. SP nodrošinājums ar metodiskiem, informatīviem un tehniskiem līdzekļiem ir pietiekams. Lielākā daļa AII izmanto modernas studiju tehnoloģijas: datorus, multimedijus un internetu. Studenti šo aprīkojumu izmanto intensīvi. Dažās augstskolās nepieciešams atjaunināt datorus un programmatūru. Bibliotēkās ir pieejama akadēmiskā un metodiskā literatūra latviešu valodā un svešvalodās, tiek abonētas žurnālu datu bāzes. Daudzos gadījumos profesionālā literatūra nav atjaunināta, mācību grāmatu skaits gan latviešu, gan ārzemju, īpaši angļu, valodās nav pietiekams. Studiju infrastruktūra visumā ir piemērota īstenojamajām programmām. Akadēmiskā personāla profesionālisms atbilst SP saturam.

Sadarbība. Visām AII ir noslēgti līgumi ar Latvijas un ārzemju augstskolām par sadarbību informācijas un komunikācijas zinātņu jomā. Reālā sadarbība īstenojas dažādi - dažas AII ir jau izveidojušas labas partnerattiecības ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs, bet citas tikai uzsākušas sadarbību. Akadēmiskā personāla angļu valodas vai citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamas, lai sagatavotu un īstenotu SP attiecīgā valodā. Atsevišķām AII vērojama vāja sadarbība ar citām augstskolām Latvijā. Sadarbība starp augstskolām ir vairāk vertikāla, nekā horizontāla. Studentiem netiek nodrošināta iespēja studēt atsevišķus moduļus, priekšmetus un/vai saņemt praktisku apmācību citās Latvijas AII vai SP. Netika novērota regulāra sadarbība un komunikācija starp akadēmisko personālu un studentiem citās augstskolās.

Ilgtspēja. Kopumā lielākā daļa SP mērķi atbilst augstākās izglītības sistēmas vajadzībām un prasībām un ir orientētas uz augstu profesionālo un akadēmisko līmeni. Izstrādājot un īstenojot SP, tiek ņemtas vērā valsts un pašvaldību vajadzības, studentu un citu ieinteresēto personu viedokļi. Reģionālajās augstskolās īstenotās SP informācijas un komunikācijas zinātnēs ir cieši saistītas ar reģionālās attīstības jautājumiem. Daudzām SP ilgtspēju nodrošina šo programmu atbilstība sabiedrības vajadzībām un interesēm. Doktorantu skaits ir svarīgs SP ilgtspējīgas attīstības faktors. Koledžas līmenī īstenotajām SP ir mazāka saikne ar pētniecību un zinātnisko darbību, un tas nesekmē attiecīgo SP attīstību ilgtermiņā. AII īstenoto SP ilgtspēja ir atkarīga no uzņemto studentu skaita katrā studiju programmā un katrā studiju gadā.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • SP vajadzētu precīzāk un objektīvāk iekļauties publiskajā informācijas telpā.
 • Nepieciešams ieviest skaidrāku didaktisko loģiku, un vajadzētu orientēt uz profesionālām vērtībām.
 • Studiju priekšmeti jāpielāgo SP iekšējai loģikai un sabiedrības vajadzībām, nevis pasniedzēju prasmēm.
 • SP vajadzētu palielināt praktiski orientētu teorētisku studiju priekšmetu daļu, kā arī studiju priekšmetus, kuri orientēti uz pētniecības metožu apgūšanu un to praktisku pielietojumu.
 • SP lielāka uzmanība jāvelta valodu zināšanu nodrošinājumam studentiem (latviešu un svešvalodu) profesionālā līmenī. 
 • AII nepārtraukti jāstrādā pie mācību un pētniecības potenciāla uzlabošanas, pilnveidojot personāla kvalifikāciju, nodrošinot pievilcīgāku izglītības vidi un veicinot pētniecību starptautiskā, nacionālā un reģionālā līmenī.
 • Jāpārskata koledžas izglītības līmeņa loma un vieta augstākās izglītības iegūšanā informācijas un komunikācijas zinātņu jomā. Koledžu programmu absolventiem un augstskolu absolventiem jābūt atšķirīgām iespējām darba tirgū.
 • Jānodrošina mūsdienīgu pētniecības metožu kursi SP visos līmeņos. Kursiem jābūt saistītiem ar sabiedrības praktiskajām vajadzībām.
 •  Vēlama aktīvāka studentu un studentu pašpārvaldes iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā par SP saturu un mērķi, kā arī citos studentiem svarīgos jautājumos.
 • Nepieciešams pastāvīgi sekot speciālistu pieprasījuma izmaiņām darbaspēka tirgū Latvijā, kā arī citās ES valstīs. SP izstrādei un īstenošanai vajadzētu lielākā mērā balstīties uz tirgus pieprasījuma izpētes datiem.
 • Ieteicams stiprināt un paplašināt sadarbību ar citām AII, profesionālajām organizācijām un uzņēmējiem, lai attīstītu un īstenotu SP, lai paplašinātu to darbības jomu un pielietojamību atbilstīgi sabiedrības vajadzībām.

 

 

 
www.clarus.lv