Studiju virziens - Tiesību zinātne

 Izvērtēšana tika veikta no 2012.gada 27. februāra līdz 2. martam.

Kvalitāte. Vairāku AII darbība aktīvāk vērsta uz peļņas palielināšanu, nevis SP kvalitātes paaugstināšanu. Vairākās AII kvalitāte SP ir vāja un tā neatbilst ES noteiktajām prasībām. Pozitīvi šī virziena SP ir vērtējamas Latvijas Universitātē, Rīgas Juridiskajā augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē un Biznesa augstskolā „Turība”. Vairākumā AII studiju programmās tiek iesaistīti vieni un tie paši pasniedzēji. Augstākā izglītība tiesību zinātnē tiek īstenota profesionālajās un akadēmiskajās SP, kas sadalītas 4 līmeņos. Studentu darba rezultāti nav salīdzināmi. Dažu SP nosaukums neatbilst to saturam.

Resursi.AII resursi tiek nodrošināti, galvenokārt izmantojot studentu studiju maksas, kuras ir pārāk zemas, lai nodrošinātu kvalitatīvas studijas, pētniecību un studiju infrastruktūru. Dažādu AII bibliotēkās pieejamās literatūras apjoms ir visai atšķirīgs, vairākas bibliotēkas ir vājā līmenī, tajās ir pieejamas tikai dažas grāmatas starptautiskajās tiesībās. Vairākas SP ir nepietiekami nodrošinātas ar akadēmisko personālu, atsevišķos gadījumos tā kvalifikācija ir visai zema.

Sadarbība.Visi iespējamie iekšzemes un ārvalstusadarbības elementi tiek izmantoti tikai atsevišķās SP. Vairākumā AII nenotiek studentu apmaiņa ar citām augstskolām, netiek īstenotas kopējas SP, ko gan ierobežo arī Latvija normatīvie akti. Tikai dažas AII praktizē studentu un profesoru apmaiņu, aktīvi sadarbojas ar ieinteresētām pusēm. Vāji attīstīta sadarbība zinātniskajos pētījumos, daudzām AII trūkst publikāciju starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos.

Ilgtspēja.Tikai dažas no SP atbilst ilgtspējas prasībām. Nepietiekamais finansējums un nelielais studentu skaits ir lielākās problēmas, kuras jāatrisina, lai nodrošinātu SP ilgtspēju.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • Vajadzētu krasi samazināt AII skaitu, kurās tiek īstenotas tiesību zinātnes virziena SP.
  • Studentu zināšanu pārbaudei nepieciešams izstrādāt vienotus valsts noteikumus, kuros tiktu noteiktas vienotas eksāmenu prasības katrā no studiju līmeņiem. Eksāmenu darbu vērtēšana jāveic diviem ekspertiem, saglabājot studenta anonimitāte.
  • Vajadzētu palielināt valsts finansējumu AII bibliotēkām.
  • Nepieciešams paplašināt zinātniskos pētījumus SP ietvaros un palielināt zinātnisko publikāciju skaitu atbilstošos izdevumos.
  • Vajadzētu veidot valstī vienotu bibliotēku sistēmu tiesību zinātnē. Nepieciešams uzlabot sadarbību starp bibliotēkām.
  • AII biežāk jāorganizē zinātniskās konferences par dažādiem tiesību zinātnes jautājumiem.
  • Nepieciešams krasi uzlabot un paplašināt sadarbību starp juridiskām augstskolām un SP valsts iekšienē un ārvalstīs.
  • Izrādīt lielāku iniciatīvu dažādu grantu piesaistei zinātniskajiem pētījumiem, tajos iesaistot ekspertus no visām augstskolām.

 

 

 
www.clarus.lv