Studiju virziens - Dzīvās dabas zinātnes

 Izvērtēšana tika veikta no 2011. gada 10. līdz 15. decembrim.

Kvalitāte. SP ir skaidri noteikti mērķi visās AII. Tajās tiek nodarbināts atbilstošas kvalifikācijas akadēmiskais personāls. Tiek nodrošinātas labas pētniecības un studiju iespējas, bet pētniecības kvalitāte dažādās jomās ir atšķirīga. Studentu motivācija ir augstā līmenī. DU ir izvērsta starptautiskā sadarbība. RSU ir teicami apmācīts akadēmiskais personāls un augstskola ir ieguvusi starptautisku atpazīstamību medicīnas izglītībā, ar ko cieši saistīta ir dzīvās dabas zinātņu joma. Universitātēs veikto zinātnisko pētījumu rezultāti nepietiekami tiek publicēti starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos. Katras universitātes akadēmiskā sabiedrība darbojas pārāk savrupi. Uzlabojamas ir studentu un akadēmiskā personāla zināšanas angļu valodā.
. Resursi. SP vērojams uzlabojums resursu nodrošinājumā. LU un DU ir veiksmīgi piesaistījušas finansējumu no ES struktūrfondiem, ko universitātes mērķtiecīgi iegulda infrastruktūras attīstībā un iegādājas modernas laboratorijas iekārtas. Abas augstskolas plāno pārcelties uz jaunām ēkām, kur studiju infrastruktūru varētu izmantot labāk un efektīvāk. AII pastāv zināmas problēmas attiecībā uz doktorantūras studijām dzīvās dabas zinātņu jomā, doktorantu stipendiju programmu apjoms ir ļoti svārstīgs. SP ir nepietiekams valsts apmaksātu studiju vietu skaits, kas ievērojami atšķiras pa gadiem, kas nesekmē SP ilgtspēju.

Sadarbība. Visām AII ir labi sadarbības partneri ārvalstīs, labi studentu mobilitātes rādītāji. Nepietiekama ir akadēmiskā personāla un ārzemju studentu mobilitāte. Studiju programmas nepārklājas savā starpā, katrai augstskolai ir savi mērķi un specializācijas virzieni.

Ilgtspēja. Bioloģijas programmas LU un DU visos trijos līmeņos (bakalaura, maģistra, doktora) apvieno izcilas pētniecības un mācību iespējas. DU sekmīgi paaugstina pētījumu kvalitāti un sadarbību dažādu zinātņu jomās. Biomedicīnas programma RSU pašlaik nav aktīva - programmā nav studentu. Universitātēs Daugavpilī un Rīgā īstenoto SP ilgtspējas paaugstināšanos sekmē ieguldītās investīcijas modernā aparatūrā. Nav skaidrības par kvalificētu pasniedzēju nodrošinājumu nākotnē.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • Universitātēm vajadzētu koncentrēties uz starptautiski nozīmīgām publikācijām, kā arī veicināt studentu iesaisti zinātniskajos pētījumos.
  • Jāmazina AII savrupība un individuālisms, dodot studentiem iespēju apmeklēt kursus citās AII, kā arī uzaicinot lektorus no citām Latvijas augstskolām.
  • Lielāka uzmanība jāvelta studiju programmām angļu valodā, sekmējot pasniedzēju un studentu apmaiņu.
  • Augstskolām jāveicina profesoru konkurence starptautiskā līmenī.
  • Svarīgi attīstīt akadēmiskā personāla apmaiņu Latvijā un starptautiskā līmenī.
  • Lielāku uzmanību veltīt studentu kritiskas domāšanas attīstībai, problēmu risināšanai un zinātnisko rakstu rakstīšanai.
  • Nepieciešams pilnveidot doktorantūras studiju organizācijas un finansējuma sistēmu.
  • Jāpaplašina AII darbība ārvalstu studentu apmācībā.

 

 

 
www.clarus.lv