Studiju virziens - Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

Izvērtēšana tika veikta no 2011.gada 3. līdz 9.decembrim.

Kvalitāte. SP guvušas augstu novērtējumu gan no absolventu, gan arī darba devēju puses, tās nodrošina augstu konkurētspēju darba tirgū. Nepastāv būtiskas atšķirības starp maģistra un bakalaura programmām. Latvijas Universitātei ir skaidri noteikta tās misija, kura cieši saistīta ar darba tirgu, bet SP apjoms ir nepietiekams. Apstrīdama ir LU prakse organizēt maģistra studiju nodarbības 2 dienas nedēļā. Rīgas Tehniskās universitātes SP ir labāk izstrādātas un tirgus orientētas atbilstīgi Latvijas uzņēmumu vajadzībām, tomēr profesionālās un akadēmiskās SP studiju mērķi un sagaidāmie rezultāti definēti ļoti neskaidri. Universitātēs vērojama dažu bakalaura un maģistra programmu kursu pārklāšanās. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā ir sekmīgi izveidota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības SP biotehnoloģijā ar papildu zināšanām ķīmijā un mikrobioloģijā atbilstīgi darba tirgus vajadzībām.

Akadēmiskais personāls ir kvalificēts, gandrīz visi pasniedzēji regulāri apmeklē universitātes Eiropā un citos pasaules reģionos, piedalās konferencēs un citās zinātniskās aktivitātēs. LU nosaka prasību doktorantam publicēt piecus zinātniskus rakstus, lai gan šāda prasība oficiāli nepastāv. Tas var veicināt publicēt pētniecības rezultātus sadrumstalotā veidā. Lielākā daļa no pētījumu rezultātiem tiek publicēti vietējos žurnālos un konferenču krājumos. Nepieciešams palielināt publikāciju skaitu starptautiskos žurnālos.

Resursi. Vērojams finansējuma trūkums infrastruktūrai un iekārtu iegādei SP īstenošanai. Abās universitātēs nepieciešama būtiska infrastruktūras uzlabošana. Bibliotēkās ir bakalaura studijām nepieciešamā mācību grāmatu, enciklopēdiju, visaptverošas literatūras izvēle. Plašs zinātnisko žurnālu diapazons ir pieejams abonētajās datu bāzes.

Sadarbība. Būtu jāveicina sadarbība ar ārzemju profesoriem, iesaistot tos atsevišķos studiju priekšmetos. Pašreizējā situācijā infrastruktūras neatbilstība rada problēmas sadarbībai un studentu starptautiskajai apmaiņai. Nepietiekama sadarbība starp augstskolām ir doktorantūras studijās. Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un A/S Grindeks.

Ilgtspēja. Studiju programmu mērķi atbilst AII misijām un ir orientēti uz speciālistu sagatavošanu atbilstīgi tirgus prasībām. SP nākotnes vīzijā ir iekļauti darba devēju, profesionālo organizāciju viedokļi, kā arī valsts un reģionālās intereses. Pastāv ievērojams tā sauktais studentu atbirums pirmajā studiju gadā. Pirmkursnieku zināšanas atpaliek no augstskolu prasībām ķīmijā, matemātikā un fizikā. Skolām un augstskolām kopā jāstrādā pie tā, lai topošajiem studentiem un studijas uzsākušajiem studentiem būtu atbilstīgas zināšanas un sekmīgas studijas.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • LU un RTU jāpilnveido SP ķīmijā, palielinot to saistību ar studiju sagaidāmo rezultātu no studenta viedokļa. Maģistra SP ķīmijā LU vajadzētu vairāk orientēt uz akadēmiskām zināšanām, savukārt RTU - uz tehnoloģiskām zināšanām.
 • RTU jāpilnveido SP nolūkā paaugstināt to konkurētspēju salīdzinājumā ar citām Eiropas universitātēm.
 • Universitātēs un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā pēc iespējas ātrāk jāuzlabo studiju infrastruktūra.
 • RTU vēlams samazināt lekciju kursu un specializāciju skaitu bakalaura un maģistra SP, it ​​īpaši ķīmijas tehnoloģijas programmās, kur studentu skaits ir pārāk zems.
 •  Doktorantūras SP un promocijas darba izstrādei nepieciešams precīzāk definēt noteikumus un prasības.
 • Nepieciešams veidot doktorantūras skolu vai organizēt kopīgas doktora studiju programmas izveidošanu, tajā iesaistot Latvijas augstskolas un/vai ārvalstu universitātes, kā arī pētniecības institūtus.
 • SP vairāk vajadzētu iesaistīt ārvalstu akadēmisko personālu, lasīt lekcijas angļu valodā, plašāk izmantot jaunas mācību grāmatas citās valodās.
 • Akadēmiskais personāls jāmudina publicēt zinātniskos rakstus augsta līmeņa starptautiskos žurnālos.
 • Ieteicama vēl ciešāka sadarbība ar nozares pārstāvjiem, lai studenti iegūtu lielāku praktisku pieredzi par ķīmiskiem un tehnoloģiskiem procesiem ražošanā. 
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas tālākās attīstības nodrošināšanai būtu jāpēta juridiskās iespējas saņemt finanšu atbalstu no ministrijām un vietējās pašvaldības.  
 • Lielāka uzmanība jāvelta pētījuma metožu apgūšanai un izmantošanai, īpaši maģistra līmenī, veidojot prasmes problēmu risināšanā. 
 • Nepieciešams izpētīt augstā studentu atbiruma iemeslus bakalaura līmeņa studijās, lai izstrādātu un veiktu pasākumus šīs problēmas risināšanai.

 

 

 
www.clarus.lv