Studiju virziens - Fizika, matemātika un statistika

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 16. līdz 20. janvārim.

Kvalitāte. Latvijas Universitātē ir pilns SP komplekts matemātikā, fizikā un statistikā, tiek ievēroti Boloņas nosacījumi. LU ir visas iespējas izstrādāt SP augstā starptautiskā līmenī. LU ir pietiekami daudz studentu un pasniedzēju, administratīvo resursu, piekļuve darba tirgum, lai kalpotu par modeli citām AII studiju programmu kvalitātes paaugstināšanas jautājumos. Fakultātēs nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalitāte ir ļoti laba, daudzi pētnieki ir starptautiski atzīti. SP īstenošanā iesaistīti daudzi jauni profesori. SP pašnovērtējums tiek veikts ik gadu, tajā tiek iekļauts studentu viedoklis. Tomēr programmu direktoru loma un atbildība par SP nav skaidra. Matemātikas studenti pauda neapmierinātību par nepietiekamām iespējām iesaistīties izvēles studiju priekšmetos, piemēram, finanšu matemātikā. Daudzi studenti nezina par SP pašnovērtējumu un nevarēja atrast nekādas izmaiņa SP salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem.

SP Liepājas Universitātē ir izstrādāti studiju kvalitātes standarti. Komunikācija starp studentiem un pasniedzējiem ir kļuvusi efektīvāka. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmenis tiek vērtēts kā labs. Universitāte nav formulējusi izglītības kvalitātes kritērijus atbilstoši tā sauktajiem Boloņas deskriptoriem. Kritēriji ir aprakstoši un netiek orientēti uz izglītības kvalitāti. Studenti kopumā pozitīvi vērtē SP un to pasniedzējus.

Daugavpils Universitātē īstenotās matemātikas un fizikas SP veidotas atbilstoši ES kvalitātes prasībām izglītībā. SP augsta kvalitāte iegūta, veicot katru gadu pašnovērtējumu un lūdzot studentiem sniegt atzinumus par SP. Zinātniskā kvalitāte maģistrantūras un doktorantūras SP augsta un starptautiski atzīta. Vidusskolēnu interese par bakalaura SP fizikā samērā zema un studentu atbiruma līmenis augsts. Matemātikas bakalaura SP ir ilgtspējīga studentu skaita ziņā. DU tiek attīstīta studentu interese par hologrāfisko ražošanu. Tas liecina par augsta līmeņa pasniedzējiem un lieliskiem studentiem.

Resursi. Resursu nodrošinājums visās trīs universitātēs ir apmierinošs. Visām AII jāveicina studentu interese par matemātiku, piedāvājot plašāku izvēles kursu klāstu matemātiskās modelēšanas pielietošanā, paverot jaunas iespējas darbaspēka tirgū. Fiziskie resursi datoru iekārtās un fizikas laboratoriju aprīkojuma ziņā kopumā tiek vērtēti kā labi. Eksperimentālo iekārtu pastāvīga atjaunošana doktorantūras SP ir obligāta. Bibliotēkās eksperti sastapa ļoti kompetentus bibliotekārus ar lieliskām zināšanām un izpratni par datu bāzēm un digitālās pasaules attīstību. Studentiem ir pieejamas arī citas telpas diskusijām. Saimnieciskie resursi AII nav pietiekami, akadēmiskais personāls cenšas sekmīgi turpināt darbu pēc 50 % finansējuma samazinājuma.

Sadarbība. AII studentu un pasniedzēju apmaiņa ar citām Eiropas universitātēm ir nepietiekama. Universitātēs tikai daži studenti izmanto iespēju studēt ārvalstīs, neviens students no citām Eiropas valstīm šajā studiju virzienā nestudē Latvijā. Vājās svešvalodu zināšanas ir nozīmīgākā barjera studijām ārvalstīs. Palielināta studentu un pasniedzēju apmaiņa ir viens no efektīvākajiem un vienkāršākajiem līdzekļiem studiju kvalitātes uzlabošanai. Visām AII nepieciešams izmantot savus starptautiskos kontaktus, lai uzaicinātu ārvalstu vieslektorus. Tiek ieteikts universitātēm ciešāk sadarboties SP pilnveidošanā un studiju kvalitātes paaugstināšanā ar lielāku orientēšanos uz studentu un studiju procesa galarezultāta atbilstību tirgus prasībām. Starp augstskolām, kas īsteno studiju programmas matemātikā, fizikā un statistikā, nepastāv sadarbība personāla un studentu resursu izmantošanas jomā.

Ilgtspēja. Eksperti uzskata, ka augstskolas var nodrošināt esošo studiju programmu ilgtspēju. Eksperti pārliecinājās, ka bakalaura SP matemātikā bija pietiekami daudz studentu, lai programma būtu ilgtspējīga. Kopējais fizikas studentu skaits trīs gadu bakalaura programmās Liepājā un Daugavpilī bija no 10 līdz 12, tas ir pārāk mazs, lai programmas būtu ilgtspējīgas.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • DU jāatrod novatoriski veidi, kā apvienot fizikas studiju programmas ar citām SP.
  • Visām universitātēm nepieciešams uzlabot studentu zināšanas svešvalodās.
  • Universitātēm jāapvienojas centienos paaugstināt jauniešu interesi par matemātiku un dabaszinātnēm, sekmēt augstākās izglītības konkurētspējas paaugstināšanos matemātikā un fizikā.
  • Augstskolām mērķtiecīgāk jāsadarbojas, lai risinātu kopējās problēmas SP pilnveidošanā un studentu piesaistīšanā.
  • Eksperti iesaka augstākās izglītības programmu popularizēšanai un attīstībai matemātikā un dabas zinātnēs veidot valsts stratēģiju, kurā tiktu iesaistītas attiecīgās augstskolas.

 

 

 
www.clarus.lv