Studiju virziens - Mehānika un metālapstrāde, izņemot Materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un Mašīnzinības

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 7. līdz 11. maijam.

Kvalitāte. SP mērķi un uzdevumi, kā arī sagaidāmie studiju rezultāti vairākumā gadījumu ir skaidri formulēti, sasniedzami un pārbaudāmi. Metodiskie pasākumi ir vērsti uz studiju procesa un satura pilnveidošanu.

Augstskolu akadēmiskais un administratīvais personāls velta pietiekamu uzmanību studentu darba rezultātu analīzei un vērtēšanai. Studenti saņem nepieciešamos norādījumus un instrukcijas par studiju procesu. Studentu vispārējās zināšanas un prasmes darba devēji un AII absolventi uzskata par atbilstīgām tirgus prasībām. Studentu ieinteresētība augsta, vairākums AII beigušo īsā laikā tiek pieņemti darbā.

Akadēmiskais personāls uzrāda augstu aktivitāti un sasniegumus zinātnisko pētījumu jomā valsts līmenī. Vispārējais pasniedzēju iesaistīšanās līmenis zinātniskajos pētījumos ir pieņemams, bet vēlams, lai studenti vairāk tiktu iesaistīti zinātniskajos pētījumos.

Nepieciešams palielināt zinātnisko publikāciju skaitu starptautiskajos žurnālos, kuriem ir piešķirts SCI rādītājs. Jāpaaugstina promocijas darba aizstāvēšanā un doktora grāda iegūšanā izvirzītie kritēriji.

Eksperti nonāca pie kopējas atziņas, ka studiju procesa kvalitātes izmaiņas AII netiek regulāri  analizētas un izvērtētas,  tas pats attiecas uz akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un studiju procesa materiāli tehniskās bāzes  uzlabošanas jautājumiem.

Resursi. Metodiskie, informatīvie un tehniskie līdzekļi SP ir pietiekamā līmenī, lai spētu nodrošināt studiju procesu. Modernas tehnoloģijas studiju procesā tiek pielietotas intensīvi. Bibliotēkās ir pieejamas mācību grāmatas krievu un latviešu valodā, grāmatu skaits citās valodās ir nepietiekams. AII ir pieejamas datu bāzes, bet tās intensīvāk jāizmanto studiju procesā.

Laboratorijas ir salīdzinoši labas, bet tās nepieciešams apgādāt ar modernāko iekārtu. Resursu trūkums lielā mērā attiecas uz SP tālāku attīstību un pilnveidošanu. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst SP iekļauto priekšmetu saturam. Praktiskās apmācības mērķi ir skaidri formulēti; instrukcijas ir pieejamas, tās tiek pastāvīgi pārskatītas un papildinātas. Atsevišķos gadījumos, galvenokārt profesionālajās studijās, studentu praktiskās apmācības, laboratoriju pētījumu un semināru attiecībai vajadzētu  būt atbilstošākai SP mērķim.

AII, pietrūkst finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu atsevišķu SP ieviešanu. Bet ir labi piemēri finanšu līdzekļus piesaistītei no ārpuses – ES struktūrfondiem. SP tiek veikts iekšējais un ārējais audits atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem.

Ilgtspēja. SP mērķi atbilst augstākās izglītības sistēmā noteiktajām prasībām, tie ir orientēti uz augsta profesionāla līmeņa speciālistu sagatavošanu praktiskā un akadēmiskā nozīmē. Izstrādājot un pilnveidojot SP saturu, tiek ņemtas vērā valsts un reģionālās intereses un citu ieinteresēto pušu vajadzības. Studentu zināšanu, prasmju un attieksmju pārbaudē pielietotās metodes ir objektīvas, tās ir saistītas ar studiju rezultātiem un atbilst mainīgajām darbaspēka tirgus prasībām.

Akadēmiskā personāla augstais profesionālisms iedvesmo studentus sasniegt augstus studiju rezultātus.. SP ilgtspējību pierāda to saistība ar sabiedrības vajadzībām un atbilstība nozarē strādājošo uzņēmumu pieprasījumam. SP kvalitāti var paaugstināt, studentus plašāk iesaistot zinātniskās pētniecības darbā visos stadiju līmeņos. Nozīmīgs ilgtspējas aspekts ir doktorantūras studentu skaits. Koledžās īstenotās SP ir par maz saistītas ar zinātniskajiem pētījumiem.

Studiju procesa attīstības tendences vairākumā gadījumu tiek fiksētas, analizētas un salīdzinātas ar rezultātiem līdzīgās SP. Katru gadu tiek analītiski izvērtētas studiju procesa vājās un stiprās puses, kaut gan daudzos gadījumos nepieciešama situācijas dziļāka analīze. Visām AII ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.

Sadarbība. AII sadarbība ar zinātniskām iestādēm un uzņēmumiem ir nepietiekama, to nepieciešams uzlabot. Arī sadarbība ar citām AII Latvijā attiecīgo SP īstenošanā ir nepietiekama, lai gan līgumi ir noslēgti. Pamata priekšmetus mehānikā un metālapstrādē būtu jāmāca apvienoti, tādējādi tiktu paaugstināta AII rīcībā esošo resursu izmantošanas efektivitāte. Jāuzlabo AII sadarbība arī laboratoriju izmantošanā.

Starptautiskai sadarbībai jābūt daudz plašākai uz aktīvākai. Studenti vairāk jāinformē par Erasmus programmas piedāvātajām iespējām studēt ārvalstīs. Galvenie iemesli, kas kavē studēšanu ārvalstīs – ārzemēs apgūtajos studiju kursos iegūto kredītpunktu pārskaitīšanas problēmas, bailes pazaudēt darbu, vājās svešvalodas zināšanas. Latvijā jābūt vairāk kopējām studiju programmām vai kopējiem studiju priekšmetiem līdzīgu SP ietvaros, kurās zināšanas varētu apgūt vairāku augstskolu studenti.

Angļu un citas svešvalodas zināšanas akadēmiskajam personālam ir pietiekamas, lai sagatavotu un īstenotu SP attiecīgajā valodā, bet atsevišķiem pasniedzējiem angļu valodas vai citas svešvalodas zināšanas tomēr ir nepietiekamas.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • Turpināt SP attīstību atbilstīgi nozares un starptautiskā darbaspēka tirgus attīstības tendencēm.
 • Būtiski palielināt finanšu līdzekļus pētījumiem un laboratorijas darbiem.
 • Laboratorijas nepieciešams nokomplektēt ar jaunāko un modernāko iekārtu.
 • Uzlabot sadarbību zinātnisko iekārtu lietošanā starp AII un laboratorijām.
 • Uzlabot sadarbību starp AII, zinātniskām iestādēm un uzņēmumiem.
 • Uzlabot sadarbību ar uzņēmumiem, sniedzot konsultācijas un piedāvājot augstskolu pakalpojumus mehānikas un metālapstrādes jomā.
 • AII savu filiāļu darbs reģionos jānodrošina līdzvērtīgi studijām centrālajā augstskolā, cieši jāsadarbojas SP un studiju procesa harmonizācijas jautājumos atbilstoši tirgus mainīgajām prasībām.
 • Palielināt ārvalstu vieslektoru skaitu.
 • Turpināt ieguldījumus akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, iedrošināt viņus aktīvāk iesaistīties ārvalstu apmaiņas programmās un/vai starptautiskajos projektos.
 • Iedrošināt studentus aktīvāk iesaistīties apmaiņas programmās starpvalstu līmenī. Studentu mobilitāti ierobežojošos šķēršļus nepieciešams identificēt, analītiski izvērtēt un samazināt.
 • Studenti plašāk jāiesaista zinātniskās pētniecības darbā.
 • Attīstīt  un studiju procesā plaši izmantot e-studiju platformu.
 • Paplašināt studiju kursu skaitu, kuru pasniegšanā tiktu izmantotas jaunākās IKT sistēmas.
 • Apsvērt iespējas izveidot kopēju bibliotēku tīklu ar grāmatu pieejamību digitālā formātā, vai izveidot vienotu bibliotēkas pakalpojumu sistēmu, it īpaši tas attiecas uz valsts finansētajām bibliotēkām. Līdzīgu sistēmu varēt izveidot laboratoriju un citas infrastruktūras izmantošanā.
 • Izveidot un attīstīt visām Latvijas AII vienotas studiju programmas Mehānikā un Metālapstrādē.
 • Apgūt ilgstošu izglītības programmu vai mūžizglītība sistēmu, kuras ietvaros sniegt izglītības pakalpojumus AII absolventiem, kas zināmā mērā varētu kompensēt studentu skaita samazināšanos.

 

 

 
www.clarus.lv