Studiju virziens - Arhitektūra un būvniecība

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 12. līdz 18. martam.

 Kvalitāte. Studiju virzienā piedāvāto SP kvalitāte ir salīdzinoši augsta. Studiju programmu saturs atbilst valsts vajadzībām, to pozitīvi vērtē absolventi un darba devēji, tiek veikti nozīmīgi zinātniskie pētījumi Pasniedzēju zinātniskie pētījumi un radošie darbi ir atbilstoši SP saturam.. Absolventi bez lielām grūtībām spēj iesaistīties darbaspēka tirgū. Programmas ir skaidras un sekmē valsts attīstību.

Studiju process ir labi organizēts, SP teorētiskā daļa ir cieši saistīta ar praksi. ES projekti tiek īstenoti starpvalstu kooperācijas ietvaros Studiju rezultātu vērtēšanā tiek nodrošināta individuāla pieeja. Studentiem tiek piedāvātas e-studiju iespējas. AII tiek nodrošināts pastāvīgs dialogs starp studentiem un pasniedzējiem. Studenti tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos.

Resursi. Studiju programmas ir pietiekami nodrošinātas ar resursiem atbilstīgi SP mērķim un uzdevumiem. Pasniedzēju un studentu rīcībā ir  moderns aprīkojums – pētniecības iekārtas, datori, audio un video iekārtas, biroja aprīkojums un datu bāzes. Laboratorijās uzstādīta moderna aparatūra. Auditoriju tehniskais stāvoklis varētu būt labāks. Bibliotēkas ir lielas un labā kvalitātē. Vairākumā AII ir radīti studentu praktiskai apmācībai nepieciešamie apstākļi.

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmenis ir augsts kontekstā ar Latvijas standartiem. Profesori tiek iesaistīti valstiski nozīmīgu problēmu risināšanā. Pašlaik tiek būvētas jaunas ēkas, kurās paredzētas telpas laboratorijām, auditorijām, pasniedzēju vajadzībām, e-apmācības nodrošināšanai un citiem studijās nozīmīgiem faktoriem

Sadarbība. AII paplašina sadarbību ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi tiek veidota labvēlīga augsne SP modernizācijai. Studenti ļoti pozitīvi uztver iespēju studēt ārvalstīs. Tomēr vairumā AII starptautiskās sadarbības līmenis ir salīdzinoši zems. Starptautiskās sadarbības veicināšanai AII vajadzētu piešķirt finansējumu no valsts budžeta. Vajadzētu paplašināt sadarbību ar Rīgas reģionā izvietotām komerciālām organizācijām un citām ieinteresētām pusēm. Visām AII nepieciešams paplašināt un pilnveidot sadarbības formas.

AII piedāvā apmierinošas iespējas studēt atsevišķus moduļus, studiju priekšmetus un apgūt nepieciešamās prasmes praktiskās apmācības nodarbībās citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. Tikai LLU eksperti tika iepazīstināti ar kopēju studiju programmu ainavu arhitektūrā. Pasniedzēji un studenti LLU piedāvātajā ainavu arhitektūras SP ir ļoti aktīvi, pateicoties pasniedzēju labajām svešvalodas zināšanām.

Augstskolas ir izstrādājušas un ieviesušas studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes plānus, kuros ir iekļautas sadaļas par ārvalstu studentu piesaistīšanu, ko augstskolas cenšas paplašināt.

Ilgtspēja. Attiecības starp studentiem un pasniedzējiem ir demokrātiskas un draudzīgas. Administratīvais un akadēmiskais personāls, studenti un darba devēji veido vienotu komandu ar kopēju mērķi. AII iesaistīšanās starptautiskajos pētījumos rada labvēlīgu augsni zināšanu papildināšanai gan pasniedzējiem, gan studentiem.

Studiju programmu mērķi un uzdevumi atbilst augstākās izglītības iestāžu deklarētajai misijai, kas ir orientēta uz studiju procesa pilnveidošanu un studentu konkurētspējas paaugstināšanu darbaspēka tirgū. SP pielietotās metodes studentu prasmju un spēju novērtēšanā ir objektīvas un labi saistītas ar prasību izmaiņām profesionālās darbības jomā. Augstskolas ir izstrādājušas plānus, kas nodrošina SP mērķu sasniegšanu un sekmē visas augstskolas ilgtspējīgu attīstību.

Augstskolas veic nepieciešamos pasākumus starpdisciplināro kontaktu attīstībai. Pieaugoša iesaistīšanās starpvalstu zinātniskajos pētījumos veido stabilu bāzi zināšanu palielināšanai.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • Samazināt studiju programmu līmeņus. LLU piedāvātajai pirmā līmeņa profesionālai studiju programmai Zemes pārvaldībā nevajadzētu būt kā daļai no universitātes izglītības.
 • AII jāuzņemas lielāka iniciatīva sadarbības paplašināšanai ar līdzīgām SP citās Latvijas augstskolās, radot iespējas tālākai studentu apmaiņas veicināšanai.
 • Jāpaplašina starptautiskā sadarbība izglītībā un pētniecībā.
 • Būtu nepieciešams palielināt valsts budžeta finansējumu studiju vietām visās SP Arhitektūrā un būvniecībā, it īpaši doktorantūras studijās.
 • Nepieciešams akcentēt izglītības pieaugošo nozīmi būvju un infrastruktūras objektu apsaimniekošanā, kas paver jaunas iespējas speciālistu sagatavošanā.
 • SP konkurētspējas paaugstināšanai Eiropas Ziemeļaustrumu reģionā SP Arhitektūrā un būvniecībā nepieciešams palielināt valsts finansējumu, kas nebūtu zemāks par vidējo šajā reģionā.
 • Lielāka uzmanība jāvelta starpdisciplinārajiem studiju priekšmetiem.
 • Nepieciešams palielināt studentu un pasniedzēju mobilitāti Erasmus programmas ietvaros.
 • Arhitektūrā lielāks uzsvars būtu jāliek uz radošās un mākslinieciskās dimensijas attīstīšanu un paplašināšanu, it īpaši RTU un RBK.
 • SP Arhitektūrā (LLU, RTU, RBK) jāpaplašina sadarbība ar radošajām profesionālām organizācijām Eiropā, Baltijā un Ziemeļvalstīs.
 • Ārvalstu studentu piesaistei RTU nepieciešams palielināt studiju priekšmetus angļu valodā.
 • Nepieciešams izveidot piemērotu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu angļu valodas lietošanas prasmju uzlabošanai pasniedzējiem.
 • Akadēmiskajam personālam jāpaaugstina prasmes pedagoģijā, lingvistikā un zinātniskajā pētniecībā.
 • Augstskolām nepieciešams palielināt starpvalstu līmenī īstenoto zinātnisko projektu skaitu.
 • Doktorantūras SP būvniecībā un ūdens saimniecībā (LLU) nepieciešams apvienot vienā doktorantūras studiju programmā ar vienu nosaukumu.
 • Jāuzlabo akadēmiskā personāla sadarbība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā.
 •  SP jāpaplašina praktiskās apmācības īpatsvars, nodrošinot ciešāku teorijas saikni ar praksi.
 • SP nepieciešams lielāku uzmanību veltīt ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, it īpaši reģionālā aspektā (RAII).
 • Nepieciešams aktīvāk izmantot uzņēmumu un absolventu atbalstu jauno tehnoloģiju popularizēšanai.
 • Radošāk un mērķtiecīgāk jāmeklē jaunas iespējas plašajā būvniecības pasaulē SP paplašināšanai un aktualizācijai, kā arī jaunu SP izveidošanai.

 

 

 
www.clarus.lv