Studiju virziens - Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; Veterinārmedicīna; Pārtikas higiēna

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 16 . līdz 21. janvārim.

Kvalitāte. SP mērķi un uzdevumi definēti skaidri, saprotami un pārbaudāmi. Programmu saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst attiecīgās programmas nosaukumam. SP īstenošanā prevalē individuāla pieeja, izveidotā atgriezeniskā saite ar studentiem sniedz vērtīgu informāciju par SP atbilstību sagaidāmajam studiju galarezultātam. Studiju procesā tiek pielietotas atbilstošas didaktiskās metodes. Pastāvīgi tiek analizēti un izvērtēti studentu ieguvumi un sasniegumi. Studiju procesā tiek izmantotas modernas metodes, interesentiem tiek piedāvātas e-studiju iespējas. Programmās skaidri definēts studijās sagaidāmais galarezultāts. Sekmju novērtēšanā pielietotie noteikumi un prasības studentiem ir skaidras. Visās SP studenti tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos. Studenti tiek iesaistīti dažādos pētījumu projektos atbilstīgi studiju priekšmetu saturam. Praktiskās apmācības pasākumi atbilst SP saturam.

Studiju process LLU tiek organizēts atbilstīgi attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Bibliotēka šajā augstskolā ir apgādāta ar studijām nepieciešamajiem bibliogrāfiskajiem izdevumiem un zinātnisko rakstu datu bāzēm. Malnavas koledžā studiju process, saturs, studentu zināšanas un prasmes atbilst attiecīgā līmeņa kvalitātes prasībām. Liela problēma studiju virzienā ir pasniedzēju un pētnieku zemais atalgojums. Tas kavē jauno zinātnieku iesaistīšanos pasniedzēja darbā. Akadēmiskajam personālam ir nepietiekamas angļu valodas zināšanas gan LLU, gan Malnavas koledžā. Koledžas pasniedzēji un studenti nepietiekami iesaistās zinātniskajos pētījumos un zinātniskajās konferencēs. Uzmanība tiek veltīta dažādiem praktiskiem projektiem, kas nevar aizstāt zinātnisko darbību.

LLU īstenotā studiju procesa kvalitātes sistēma atbilst ENQA Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartiem un vadlīnijām. Vairākums augstskolu beigušo sekmīgi iesaistās darba tirgū atbilstīgi augstskolā iegūtajai kvalifikācijai. No Malnavas koledžas absolventiem tikai daži turpina izglītību citās augstākās izglītības iestādēs. Studiju programma Veterinārmedicīnā izveidota atbilstoši ES prasībām.

Resursi. Visas SP ir nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas akadēmisko personālu atbilstīgi SP saturam, mērķim un uzdevumiem. Arī aprīkojums ir atbilstīgs SP saturam. Studentiem ir piedāvātas iespējas studēt ārpus augstskolas, izmantojot e-studiju tehnisko potenciālu. Fakultātēs esošās bibliotēkas piedāvā studentiem speciālus bibliogrāfiskus izdevumus, kuri lielā mērā atbilst attiecīgu SP saturam. Studentiem pieejamas zinātnisko pētījumu datu bāzes, bet viņi savos darbos nereti izmanto zemāka līmeņa datu bāzes. Malnavas koledžas bibliotēkas krājumus vajadzētu papildināt ar izdevumiem angļu valodā. AII ir pieejams nepieciešamais aprīkojums zinātnisko pētījumu veikšanai. LLU un MK ir paredzētas uzturēšanās vietas ārvalstu studentiem un viesprofesoriem.

LLU un MK saskaras ar nepietiekamu finanšu problēmu. To AII nevar sekmīgi atrisināt bez valdības līdzdalības.

Sadarbība. SP ietvaros studentiem tiek piedāvāts izvēlēties dažādus studiju moduļus, studiju priekšmetus un praktisko iemaņu apgūšanu citās augstskolās īstenotajās SP. LLU ir izstrādāts plāns studentu mobilitātes veicināšanai un ārvalstu studentu piesaistīšanai, ir parakstīti līgumi ar attiecīgajām augstskolām ārvalstīs par studentu un pasniedzēju apmaiņu. Visi šie plāni tiek īstenoti un attīstīti. Koledžai pastāv iespēja iesaistīties studentu un pasniedzēju apmaiņā ar koledžām ārvalstīs, bet tā netiek aktīvi izmantota. Pasniedzējiem un studentiem vajadzētu vairāk iesaistīties sadarbībā ar citām līdzīgas profesionālās ievirzes koledžām Latvijā un ārvalstīs. Bremzējošs apstāklis ir vājās angļu valodas zināšanas AII pasniedzējiem un studentiem. LLU nepietiekami tiek veikti studentu un pasniedzēju kopējie pētījumi, sadarbojoties ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs. LLU pasniedzēji tiek iesaistīti SP novērtēšanā un pilnveidošanā citās Latvijas augstskolās, līdzīgi kā citu AII pasniedzēji piedalās LLU studiju procesa izvērtēšanā.

Ilgtspēja. SP saturs un tā īstenošanas prakse pierāda programmu ilgtspēju. SP mērķi un uzdevumi atbilst AII darbības mērķiem, satura veidošanā tiek ņemts vērā darba devēju, profesionālo organizāciju viedoklis. SP ilgtspēju ierobežo nepietiekamais finansējums, kas apdraud studiju programmās noteikto mērķu sasniegšanu. LLU akadēmiskā personāla kvalifikācija tiek pastāvīgi paaugstināta. Personāla atjaunošanas problēma saistīta ar zemo atalgojumu un jauno zinātnieku nevēlēšanos iesaistīties akadēmiskajā darbā. Atšķirībā no LLU koledžas pasniedzēju sastāvu veido nodarbinātie no dažāda vecuma grupām visās studiju programmās. Tiek nodrošināta studiju nepārtrauktība neparedzētos gadījumos. LLU tiek analizēti trīs gadu rādītāji par sasniegtajiem rezultātiem studiju programmās, prasmīgi tiek organizēta SP atgriezeniskā saite.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • LLU un Malnavas koledžai nepieciešama mērķtiecīgāka un plašāka sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, lai uzlabotu SP kvalitāti.
  • LLU pasniedzējiem un studentiem jāpaplašina sadarbība arī ar zemāka līmeņa izglītības iestādēm.
  • Būtiski uzlabojumi nepieciešami zinātnisko pētījumu rezultātu izplatīšanai starptautiski atzītos izdevumos.
  • Jāveic pasākumi angļu valodas zināšanu līmeņa paaugstināšanai studentiem un pasniedzējiem.
  • Nepieciešams apvienot satura un mērķu ziņā līdzīgās SP bakalaura un maģistra studiju līmenī.
  • Lielāka uzmanība jāvelta jauno doktoru iesaistīšanai studiju procesā.
  • Akadēmiskā personāla atalgojumā jāatspoguļojas arī tādiem rādītājiem, kā zinātniskās publikācijas, kvalifikācijas paaugstināšana, piedalīšanās konferencēs u.tml.
  • Lielāka iniciatīva jāizrāda sadarbības paplašināšanai, noslēdzot līgumus ar augstskolām Latvijā un ārzemēs.
  • Pasniedzējiem vairāk jāiesaistās sadarbībā ar ārvalstīm.
  • Jāveic būtiski uzlabojumi LLU īstenotajā Pārtikas higiēnas maģistra studiju programmā.

 

 

 
www.clarus.lv