Studiju virziens - Veselības aprūpe

Izvērtēšana notika no 2012. gada 19. līdz 23. martam.

Kvalitāte. SP mērķi un uzdevumi vairākumā AII ir skaidri definēti, tie ir sasniedzami un pārbaudāmi. AII personāls velta pietiekamu uzmanību studiju rezultātiem, tos analizējot un izvērtējot. Vairumā gadījumu studenti saņem pietiekami skaidrus un precīzus norādījumus un instrukcijas par studiju procesa organizatoriskajiem jautājumiem. Studentu zināšanu un prasmju kvalitāte atbilst darba devēju prasībām, augsta studentu ieinteresētība mācību procesā. Lielākā daļa no beigušajiem uzsāk pastāvīgas darba gaitas.

Pasniedzēji aktīvi iesaistās zinātniskās pētniecības darbā un gūst labus sasniegumus valsts un starpvalstu līmenī. Dažās AII pasniedzēju un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības projektos nav pietiekama. Zinātnisko pētījumu rezultāti ne vienmēr tiek laikus publicēti starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos.

Resursi. SP metodoloģiskais, tehniskais un informatīvais nodrošinājums ir pietiekams un atbilstīgs mūsdienu prasībām. Studiju procesā tiek intensīvi izmantota moderna aparatūra. Vairākumā bibliotēku ir pieejama jaunākā literatūra gan latviešu, gan angļu un citās svešvalodās. Bibliotēkās pieejamie zinātniskie žurnāli un attiecīgās datu bāzes tiek prasmīgi izmantotas studiju procesā.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionālisms atbilst studiju procesa saturam un tā īstenošanai. Praktiskās apmācības mērķi tiek precīzi formulēti, studentiem pieejamas nepieciešamās instrukcijas, tās tiek pastāvīgi aktualizētas. Studentiem piedāvātās lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi un semināri atbilst studiju programmu mērķim.

SP nodrošinājums ar finanšu līdzekļiem kopumā ir pietiekams.  Atsevišķām SP būtu vēlams palielināt finanšu līdzekļus. AII iekšējais un ārējais audits tiek veikts atbilstīgi valsts normatīvajiem aktiem.

Sadarbība. SP ir izveidojusies lieliska sadarbība ar citām AII un zinātniskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Tomēr angļu valodas un citas svešvalodas prasmes atsevišķiem pasniedzējiem nav pietiekamas, it īpaši koledžās, kas ierobežo sadarbību ar citām augstskolām ārpus valsts robežām. Lielākais daļai no AII ir izstrādāti plāni studentu mobilitātes palielināšanai un ārvalstu studentu piesaistīšanai. Šo plānu īstenošanai tiek izmantoti studiju moduļi, atsevišķi studiju priekšmeti, praktiskās nodarbības un pētījumi angļu vai kādā citā svešvalodā konkrētas SP ietvaros.

Ārvalstu studentu piesaistīšanai tiek izmantota reklāma un citi prasmīgi izraudzīti paņēmieni. AII ir noslēgušas līgumus ar ārvalstu augstskolām par studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu. Sadarbība tiek organizēta vairākos līmeņos – studentu apmaiņas programmas, akadēmiskās apmaiņas programmas, sadarbība zinātniskā pētniecībā vietējā, valsts un starpvalstu līmenī. Daudzās AII pasniedzējiem ir pietiekamas angļu un citu svešvalodu zināšanas.

AII ir izveidojušas stabilas attiecības ar daudzām profesionālām un izglītības organizācijām reģionālā un visas valsts līmenī. Šo AII akadēmiskais personāls piedalās citās augstākās izglītības iestādēs piedāvāto studiju programmu novērtēšanā un pilnveidošanā.

Ilgtspēja. SP mērķi ar nelieliem izņēmumiem atbilst augstākās izglītības sistēmas prasībām un ir orientēti uz augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu. SP saturā un to īstenošanas procesā tiek ņemtas vērā studentu un ieinteresēto pušu prasības gan reģionālā, gan visas valsts līmenī. AII personāls un studenti ir iesaistīti studiju procesa vadības kvalitātes sistēmas uzlabošanā. Studentu zināšanu, prasmju un attieksmes vērtēšanā izmantojamās metodes ir objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darbaspēka tirgus mainīgajām prasībām.

Akadēmiskā personāla profesionālisms nodrošina augstas kvalifikācijas specialitātes iegūšanu attiecīgas SP ietvaros. AII īstenoto studiju programmu ilgtspēju veicina satura atbilstība sabiedrības vajadzībām. Studiju kvalitāte tiek paaugstināta, iesaistot studentus zinātniskās pētniecības projektos, it īpaši maģistra un doktora studiju līmenī. Salīdzinoši lielais studentu skaits doktorantūrā sekmē attiecīgo SP ilgtspējas paaugstināšanos. 

Vairākumā augstākās izglītības iestāžu SP vadība ir pietiekami efektīva un nodrošina labu studiju procesa koordināciju starp pasniedzējiem, studentiem un ieinteresētajām pusēm. Sasniegtie rezultāti tiek apspriesti un salīdzināti gan vienas SP ietvaros, gan AII ietvaros un visas valsts mērogā. Katru gadu tiek vērtētas stiprās un vājās puses katrai SP, tomēr vairākos gadījumos būtu vēlama dziļāka situācijas analīze, lai laikus identificētu draudus un iespējas tālākai SP pilnveidošanai. Studentu skaits konkrētā SP ir nozīmīgs ilgtspējas rādītājs, atsevišķās SP studējošo skaits samazinās. Katrai AII pastāv sadarbības līgums ar citām attiecīgās jomas augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kas nodrošina studiju procesa nepārtrauktību.

 

 

 
www.clarus.lv