Studiju virziens - Sociālā labklājība

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 23. līdz 27. aprīlim.

Kvalitāte. SP mērķi un uzdevumi vairākumā gadījumu ir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi. Metodiskie pasākumi tiek mērķtiecīgi īstenoti nolūkā uzlabot studiju saturu. Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri definēti, problēmu risināšanas prasmes tiek pilnveidotas, izmantojot praktiskās nodarbības. Dažas SP ir pārāk fragmentētas un tās nepieciešams integrēt, kopā ar neliela apjoma studiju priekšmetiem.

AII administrācija un pasniedzēji velta pietiekamu uzmanību studentu darba rezultātiem. Vairumā gadījumu studenti saņem nepieciešamos norādījumus un instrukcijas. Studentu zināšanu un prasmju novērtēšanas kvalitāte darba devēju un pašu studentu vērtējumā ir apmierinoša. Studentu ieinteresētība studiju procesā ir augsta. Vairākums no absolventiem bez grūtībām atrod darbu.

Akadēmiskais personāls vairumā gadījumu aktīvi piedalās pētniecības darbā, bet pētījumu rezultāti nav pietiekami skaidri, tie nepietiekamā apjomā tiek publicēti starptautiskas nozīmes zinātniskajos žurnālos. Dažās AII studentu un pasniedzēju iesaistīšanās zinātniskās pētniecības darbā nav pietiekama. Akadēmiskā personāla pētījumi atsevišķos gadījumos nav saistīti ar attiecīgajiem studiju priekšmetiem. Nepieciešams uzlabot svešvalodas prasmes gan studentiem, gan pasniedzējiem. Studiju procesā plašāk jāiesaista vieslektori no citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.

Pasniedzēji piedāvā studentiem konsultācijas un metodisko palīdzību.  Studentu darba rezultāti tiek vērtēti saistībā ar attiecīgajās SP noteiktajām prasībām. Vairumā augstskolu ir noteikta konfliktu un problēmu risināšanas kārtība.

Resursi. AII ir pietiekami labi apgādātas ar nepieciešamajiem resursiem – metodisko aprīkojumu un tehniskajiem līdzekļiem. Tiek pielietotas modernas apmācības tehnoloģijas, izmantojot datorus, multimediju aparatūru un globālo tīmekli.

Bibliotēkās pieejamas starptautiskās datu bāzes un studijām nepieciešamā akadēmiskā literatūra, bet atsevišķos gadījumos vērojams mācību grāmatu trūkums svešvalodās sociālās labklājības jomā, it īpaši angļu valodā. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmenis ir apmierinošs, bet atsevišķos gadījumos tā profesionālā kvalifikācija neatbilst pasniegtajam studiju priekšmetam.

AII ir tādi finanšu līdzekļi, lai īstenotu SP, bet to var pietrūkt tālākai attīstībai, lai uzlabotu finansējumu atsevišķām programmām. Augstākās izglītības iestādēs tiek veikti iekšējie un ārējie auditi atbilstīgi Latvijas normatīvajiem aktiem.

Būtiska problēma ir studiju maksas. Pašreizējā sociālekonomiskajā situācijā studiju maksas samazināšana var radīt vienādas iespējas tiem potenciālajiem studentiem, kuri pašreizējos apstākļos nevar atļauties studēt pārāk augstas studiju maksas dēļ. Augsta studiju maksa ir viens no studentu skaita samazināšanās un tā sauktā atbiruma iemesliem. Zemāka studiju maksa, no vienas puses, varētu piesaistīt lielāku studentu skaitu, bet, no otras puses, tas pasliktinātu finanšu situāciju AII, kas nesaņem budžeta finansējumu.

Konceptuālā saite starp pirmā un otrā līmeņa studijām nav pietiekami skaidra un caurskatāma, it īpaši tas attiecas uz izglītības transformāciju no viena līmeņa uz otru. AII nepieciešams harmonizēt konceptuālo saiti starp šiem izglītības līmeņiem.

Sadarbība. Vairākumā AII ir izstrādāti attīstības plāni vai projekti studentu mobilitātes veicināšanai un ārvalstu studentu piesaistīšanai. Daudzām AII ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām augstskolām ārzemēs par studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti.

Sadarbība tiek organizēta dažādos veidos – studentu pārvietošanas un apmaiņas programmas, akadēmiskā personāla apmaiņas programmas, līdzdalība zinātniskajos pētījumos lokālā, valsts un starpvalstu līmenī. Tomēr pasniedzēju angļu valodas nepietiekamās prasmes veido nopietnas barjeras starptautiskās sadarbības attīstībai.

Vairākumam no izvērtētajām AII ir izveidotas konstruktīvas attiecības ar darba devējiem, citām augstākās izglītības iestādēm valsts un reģionālā līmenī. Akadēmiskais personāls tiek iesaistīts citās AII piedāvāto SP novērtēšanā.

Ilgtspēja.Vairākumā AII studiju programmu mērķi atbilst augstākās izglītības sistēmas prasībām, tie ir orientēti uz augsta līmeņa profesionāļu sagatavošanu gan akadēmiskajās, gan profesionālajās programmās. SP satura veidošanā un tā pilnveidošanā pastāvīgi tiek ņemtas vērā reģionālās un valsts intereses, kā arī studentu, darba devēju un citu ieinteresēto pušu intereses. AII akadēmiskais un administratīvais personāls pastāvīgi tiek iesaistīts kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā, ieskaitot studiju procesa vērtēšanu. Studentu zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšanas metodes ir objektīvas, tās ir saistītas ar studiju rezultātiem un darbaspēka tirgus mainīgajām prasībām.

Sociālā darba doktora SP pilnveidošana ir ļoti nepieciešama gan pasniedzēju kvalifikācijas uzlabošanai, gan nozares tālākai attīstībai, kam jābalstās uz spēcīgu akadēmisko bāzi. Pieaug sabiedrības prasības pret sociālo darbu, šī profesionālā joma ir jāstiprina ar aizvien kvalitatīvāku augstāko izglītību.

SP attīstības tendences tiek uzraudzītas, apspriestas un salīdzinātas. Katru gadu tiek novērtētas SP stiprās puses un trūkumi, tomēr vairumā gadījumu nepieciešama rūpīgāka situācijas izvērtēšana. SP ilgtspēja lielā mērā ir atkarīga arī no uzņemto studēt gribētāju skaita izmaiņām un šo izmaiņu tendenci.

Stiprās puses. Izvērtētajās SP eksperti konstatēja šādas stiprās puses:

 • Studiju programmas un absolventi tiek orientēti uz valsts un reģionu vajadzību apmierināšanu pēc kvalificētiem sociālā darba speciālistiem;
 • Plašas iespējas sadarbībai ar dažādām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm;
 • Augstskolās ir radoši, aktīvi un studijās ieinteresēti studenti.
Vājās puses. Izvērtētajās SP eksperti konstatēja šādas vājās puses:
 • Atsevišķās AII pasniedzēju veiktie pētījumi nav tieši saistītie ar pasniegtajiem studiju priekšmetiem;
 • Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu rezultāti nepietiekami tiek publicēti starptautiskos zinātniskos izdevumos;
 • Nepietiekamas angļu valodas prasmes pasniedzējiem un studentiem.

Priekšlikumi.Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • Virziena SP īstenošanai nepieciešams valsts finansiāls atbalsts. Budžeta vietu piešķiršana uz politiskās ieinteresētības pamata ne vienmēr ir funkcionāla.
 • AII aktīvāk jāsadarbojas, iesaistoties kopējos zinātniskajos pētījumos valsts un ārvalstu līmenī. Nepieciešams aktivizēt sadarbības starptautisko dimensiju.
 • Pasniedzējiem nepieciešams attīstīt didaktikas metodiskos līdzekļus un nodrošināt to pieejamību studentiem elektroniskā veidā, to saturu nepieciešams saskaņot ar studiju priekšmetu saturu un studentu vajadzībām.
 • Akadēmiskajam personālam nepieciešams paaugstināt zināšanas, prasmes un kompetenci sociālā darba pētījumos, it īpaši otrā līmeņa profesionālās un akadēmiskās studijās nodarbinātajiem pasniedzējiem.
 • AII nepieciešams apsvērt nepieciešamību SP lietoto kredītpunktu sistēmu pielīdzināt Eiropas Kredītpunktu ieskaitīšanas sistēmai (European Credit Transfer System).
 • Atbalstīt absolventu un absolventu ierosinātās mūžizglītības idejas mūsdienīgas sociālās labklājības un pārkvalifikācijas nepieciešamības kontekstā.
 • Nepieciešams izveidot un attīstīt kopēju sociālā darba doktorantūras studiju programmu, apvienojot labākos akadēmiskos resursus un/vai pētniecības iespējas.
 • Jāpaplašina ārvalstu lektoru iesaistīšana SP īstenošanā.
 • Bibliotēkās jāpalielina angļu valodā izdoto grāmatu klāstu atbilstīgi SP saturam.
 • SP jāiekļauj Starptautiskās funkciju klasifikācijas (ICF) un Pasaules ziņojumā par darba nespēju iekļautās atziņas par sociālo labklājību.
 • Nepieciešams pārskatīt studentu uzņemšanas noteikumus, apsvērt iespējas plašāk pielietot klātienes intervijas ar studēt gribētājiem, kā arī ieteikuma vēstules, kas varētu samazināt studentu tā saukto atbirumu studiju procesā, īpaši jau pirmajā studiju gadā.
 • Paaugstināt akadēmiskā personāla un studentu zināšanas un izpratni par sociālā darba metodēm un to pielietojumu.
 • Paaugstināt prasības studiju noslēguma darbu izstrādei, tajos nepieciešams palielināt zinātnisko pētījumu nozīmi un šo pētījumu rezultātu iekļaušanu studentu darbos. Studentu darbos jāizmanto plašāks starptautisku datu bāzu un literatūras klāsts.
 • SP jābūt elastīgākām un caurskatāmākām. Studiju programmas nepieciešams sadalīt moduļos, norādot sagaidāmos studiju gala rezultātus. Studentiem jādod lielākas iespējas sava personīgā profesionālā veidola radīšanā un izglītoties atbilstīgi darbaspēka tirgus prasībām.

 

 

 
www.clarus.lv