Studiju virziens - Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 12. līdz 16. martam.

Kvalitāte. Tikai dažās AII studiju procesa vadībā tiek pielietota kvalitātes vadības sistēma, tās ietvaros tiek analizēti studentu sasniegumi pēc augstskolas beigšanas, ar analīzes rezultātiem tiek iepazīstināts akadēmiskais personāls. Atsevišķās AII ir izveidota atbalsta sistēma personām ar īpašām vajadzībām. Studenti ir apmierināti ar studiju procesa vadību un augstu novērtē sadarbību SP kvalitātes pilnveidošanas jomā. Vairākumā AII ir skaidra SP struktūra, bet atsevišķos gadījumos nav skaidrs, kā atsevišķi studiju priekšmeti ietekmē sagaidāmo studiju galarezultātu. Dažās augstskolās SP iekļautie stratēģiskie un specifiskie mērķi un uzdevumi nav reāli un pārbaudāmi. Darba devēju pārstāvji uzskata, ka atsevišķās SP darba uzdevumi un studiju rezultāti nav sasniedzami, tie neatbilst darba tirgum.

Vairumā AII studiju procesā tiek izmantotas modernas apmācību metodes. E-apmācība tiek realizēta tikai dažās AII, tikai atsevišķos studiju priekšmetos, citās tā ir fragmentāra un savstarpēji nesaistīta. Pasniedzēji aktīvi iesaistās zinātniskās pētniecības darbā un gūst labus sasniegumus valsts un starpvalstu līmenī. Dažās AII pasniedzēju un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības projektos nav pietiekama. Zinātnisko pētījumu rezultāti ne vienmēr tiek laikus publicēti starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos.

Atsevišķās AII tiek piedāvātas lieliskas praktisko treniņu iespējas. Studiju prakses tiek uzsāktas jau pirmajā studiju gadā Latvijas un ārzemju uzņēmumos. Vairums studentu vēlas apgūt praktisko darba pieredzi ārzemju uzņēmumos.

Studiju rezultātu līmenis AII ir atšķirīgs. Augstskolas nosaka SP kritērijus atbilstīgi sagaidāmajiem studiju rezultātiem, tiek attīstīta iedarbīga atlases sistēma. Atsevišķās AII tiek piedāvāti papildu kursi, lai atvieglotu iestāšanos maģistra studiju programmās. Tikai dažās AII pastāv konkurence par budžeta vietām. Atšķirīgi svešvalodu un matemātikas zināšanu līmeņi būtu jāizmanto kā reflektantu atlases kritēriji, kas palīdzētu īstenot studiju procesu. Dažās AII darbinieki, akadēmiskais personāls un studenti demonstrēja labas angļu valodas zināšanas, citās AII angļu valoda tiek lietota visā studiju procesā, bet tikai dažām AII ir izdevies piesaistīt ārvalstu studentus.

Kopumā studentu zinātniskie pētījumi cieši saistīti ar SP mērķiem un ir labā kvalitātē. Studenti piedalās arī zinātniskās konferencēs, bet ne sevišķi aktīvi. Vairākās AII būtu nepieciešams pilnveidot zinātnisko darbību, publicējoties starptautiski atzītos un recenzētos krājumos un žurnālos. Nepieciešams paplašināt akadēmiskā personāla dalību starptautiskās konferencēs un palielināt publikācijas atzītos zinātnisko pētījumu izdevumos.

Resursi. Resursu nodrošinājuma ziņā situācija AII ir atšķirīga. Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls ir kvalificēts. Studenti un darba devēji vēlētos plašāku biznesa pārstāvju iesaisti kā no Latvijas, tā arī no ārzemēm. Darba devēji ir iesaistīti studiju prakšu vietu nodrošināšanā un regulāri notiek informācijas apmaiņa par studentu sasniegumiem. AII nodrošina studentu sagatavošanu studiju praksēm, nepieciešamo atbalstu prakšu laikā.

Atsevišķās AII studiju procesā netiek pieaicināti ārzemju lektori. Būtu vēlams iesaistīt vairāk lektorus ar doktora grādu. Akadēmiskā personāla kvalitāte tiek pilnveidota regulāri, vēlams ievērojami uzlabot angļu valodas zināšanas vairumā AII. Administratīvais un tehniskais personāls ir atbilstīgs studiju procesa nodrošināšanai labā kvalitātē. Organizatoriskais un administratīvais darbs prakses nodrošināšanā ir labā līmenī. Vairumā AII ir studentu viesnīcas vai līgums ar citām institūcijām par studentu izmitināšanu. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā telpas aprīkotas atbilstīgi studentiem un pasniedzējiem ar īpašām vajadzībām.

Vairākumā bibliotēku nepieciešams plašāks un tematiski daudzveidīgāks  grāmatu klāsts, atbilstīgs studiju virzienam; kā arī jāpapildina literatūra un periodika angļu un citās svešvalodās.; bibliotēku fondi pastāvīgi jāatjauno. Vairumā AII ir labs zinātniskās vides nodrošinājums. Akadēmiskajam personālam pieejami nepieciešamie IT resursi, lai nodrošinātu mācību procesu e-studijām. Studentiem ir iespējas attālināti mācīties, bet dažas AII tikai sāk šādu apmācību.

AII rīcībā esošie finanšu līdzekļi ir pietiekami SP īstenošanai. Finanšu budžets tiek apstiprināts katram mācību gadam, piedaloties ieinteresētām pusēm. Finanšu līdzekļi tiek auditēti reizi gadā.  AII īsteno daudzus ES fondu projektus, papildinot no valsts budžeta un studiju maksas iegūtos līdzekļus. Visas ieinteresētās puses – studenti, personāls un darba devēji atzīst, ka augstskolas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem resursiem.

Sadarbība.Sadarbība ar citām augstskolā Latvijā tiek uztverta kā konkurence un tā tiek saistīta ar draudiem. Negatīvo attieksmi pret sadarbību un bailes no konkurences varētu pārvarēt, specializējot SP. Studentiem tiek paredzēta iespēja atsevišķus studiju moduļus vai priekšmetus apgūt citās Latvijas AII, bet studenti nav informēti par šādām iespējām. Sadarbības līgumi parakstīti dažās augstskolās. Sadarbība starp AII savstarpējā studiju moduļu apgūšanā ir atšķirīga. Dažās AII  Erasmus mobilitātes programmas iespējas netiek uzskatītas par prioritāti, citās to tikko sāk vai gatavojas izmantot. Studiju virzienā nav nevienas apvienotas programmas, tikai vienā AII tiek piedāvāts dubultais diploms. Starp AII tiek īstenota sadarbība zinātnisku pētījumu veikšanā, bet studenti tajos netiek iesaistīti. Vienīgā augstskola, kas piedāvā tālmācības SP tūrismā, ir Biznesa administrācijas koledža. Augstskolu personāls pārzina vairākas svešvalodas – krievu, angļu un vācu, bet nav svešvalodas, kura vienotu visas augstskolas. Ārzemju studentu piesaistei būtu nepieciešams konkrētas valodas piedāvājums un visiem pasniedzējiem vajadzētu būt gataviem strādāt šajā svešvalodā. Atsevišķās AII pasniedzējiem ir labas zināšanas svešvalodā un  tiek organizēti speciāli  angļu valodas kursi,  bet citās  pasniedzējiem ir vājas zināšanas un nepieciešams valodas prasmju uzlabojums.

Tūrisma nozares profesionāļi norādīja uz strauji augošo krievu tūristu tirgus segmentu un uzsvēra krievu valodu kā svarīgu otro valodu tūrisma programmu apmācībā. Vēl arvien atsevišķās AII netiek izmantotas iespējas piesaistīt krieviski runājošus studentus.

Ilgtspēja.SP mērķi kopumā sakrīt ar AII misijām un tie ir saistīti ar darbaspēka tirgū konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Augstskolām nākotnes vīzija būtu jāattīsta, ņemot vērā ieinteresēto pušu viedokli. Dažās AII ārējo un iekšējo sadarbības tīklu un projektu iesaistes efektivitāti nosaka ieinteresētās puses, tomēr atsevišķām augstskolām sadarbība ar tūrisma un viesnīcu sektoru ir ļoti vāja. Reģionālas intereses un tūrisma attīstības plāni augstā līmenī integrēti vairumā no piedāvātajām SP. Ne vienai vien AII nav izstrādāti akadēmiskā personāla attīstības plāni, citās nav pārliecība par šādu plānu nepieciešamību. Šim mērķim ne vienmēr finanšu līdzekļi tiek izmantoti, pietiekamā apjomā, kaut gan no ilgtspējas viedokļa šis ir svarīgs jautājums.

Akadēmiskais personāls un studenti iesaistīti vadības kvalitātes sistēmas uzlabošanā. Vadības sistēmas uzlabošanā, studiju procesa novērtēšanā, studentu zināšanu un iemaņu pārbaudē, kā arī studiju rezultātu vērtēšanā plašāk jāiesaista darba devēju pārstāvji. Akadēmiskā personāla pētījumu virzieni kopumā atbilst pašreizējām tendencēm, bet tiem vajadzētu būt vairāk saistītiem ar reģionālām vajadzībām kultūras tūrismā, lai tādējādi sekmētu tālāku studiju virziena attīstību. Zinātniskajos darbos nepieciešams vairāk izmantot starptautiski citējamus darbus.

Saikne ar ieinteresētām pusēm tiek nodrošināta vismaz reizi gadā, kad tiek vērtētas studiju programmu un studiju procesa stiprās un vājās puses. Vērtējuma rezultātiem un attīstības plāniem trūkumu mazināšanai vajadzētu būt pieejamiem plašākai auditorijai. Darba devēji ieinteresēti vairāk iesaistīties studiju virziena pilnveidošanā un attīstībā. SP apturēšanas un/vai reorganizācijas gadījumā vairumā AII tiek nodrošinātas nepieciešamās finanšu garantijas. Studenti var turpināt studijas  analoģiskās SP, kuras tiek īstenotas citās augstskolās, taču augstskolas slēgšanas gadījumā finanšu garantijas netiek nodrošinātas.

Zinātnisko un lietišķi praktisko pētījumu rezultātu izmantošana augstskolās ir krasi atšķirīga atkarībā no studiju līmeņa. Dažās augstskolās šie rezultāti ir publicēti masu medijos un izpelnījušies lielu interesi, citās pētījumu rezultāti ir vāji. Studiju virzienā nav doktorantūras SP, kas AII kopēji būtu izveidojama akadēmiskā potenciāla un nozares attīstības sekmēšanai.

 

 

 
www.clarus.lv