Studiju virziens - Transporta pakalpojumi

Izvērtēšana tika veikta no 2011. gada. 2. līdz 11. decembrim.

Kvalitāte. SP ievērojami atšķiras to kvalitātes ziņā. Tikai daļēji augstskolās tiek īstenotas Boloņas deklarācijā un tā sauktajos Dublinas deskriptoros iekļautās pamatnostādnes. Valsts normatīvie akti augstākajā izglītībā un standarti nenosaka pāreju uz jauno pieeju. Visām SP konstatēta nepietiekama ieinteresēto pušu iesaistīšana studiju programmu pilnveidošanā. Vairumā gadījumu augstskolu SP kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ir izveides stadijā.

Resursi. SP atšķirības kvalitātes ziņā eksperti saista ar nepietiekamu resursu nodrošinājumu. Infrastruktūra AII ir novecojusi. Atsevišķās SP vērojami būtiski uzlabojumi, izmantojot finansējumu no ES struktūrfondiem. AII nav izstrādāti akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāni. Ne visur AII akadēmiskajam personālam ir prasmes izstrādāt un pastāvīgi pilnveidot SP un risināt citus studiju kvalitātes paaugstināšanai nozīmīgus jautājumus. Akadēmiskajam personālam nepietiekamas angļu valodas zināšanas, kas ierobežo iespējas pilnveidot SP. Nepietiekamas svešvalodu zināšanas ierobežo studentu un akadēmiskā personāla apmaiņas iespējas un līdzdalību starptautiskās programmās. Lielākajā daļā izvērtēto SP nav valsts apmaksātu studiju vietu.

Sadarbība.AII vērojams sadarbības tradīciju trūkums, nav uz kopēju problēmu risināšanu SP un studiju virzienā vērstas sadarbības, kas sekmētu apmācības procesa kvalitātes paaugstināšanu. AII ir nepietiekama pieredze SP savstarpējā novērtēšanā un citos sadarbības jautājumos.

Ilgtspēja. Transporta pakalpojumu SP Latvijā ir perspektīvas, ir pieprasījums pēc tajās sagatavotajiem speciālistiem, studiju virziens ir nozīmīgs Latvijas transporta sistēmas veiksmīgai attīstībai. SP ilgtspējas nodrošināšanā nepietiekami tiek izmantota stratēģiskā plānošana un stratēģiskā vadīšana. Attīstīta stratēģiskā plānošana tika novērota Rīgas Tehniskajā koledžā, Transporta un sakaru institūtā. Šeit īstenotās SP demonstrē daudz labāku sniegumu visos aspektos. AII ir būtiska dažādu investīciju piesaiste SP infrastruktūras attīstībai un modernizācijai.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • Aktualizēt augstākās izglītības sistēmu reglamentējošos normatīvos aktus un augstākās izglītības standartus atbilstoši Boloņas procesa pamatnostādnēm.
  • Izskatīt iespēju vienkāršot augstākās izglītības programmas mūžizglītības īstenošanai atbilstīgi Eiropas Kvalifikācijas pamatnostādnēm (European Qualifications Framework).
  • Izstrādāt jaunas paaudzes profesionālos standartus, balstoties uz prasmēm, lai attīstītu uz studiju rezultātu balstītas studiju programmas.
  • Izstrādāt valsts programmu augstskolu administratīvā un akadēmiskā personāla sagatavošanai, tā kvalifikācijas pastāvīgai paaugstināšanai, kas balstīta uz prasmēm nodrošināt studiju galarezultātu, SP satura un kvalitātes atbilstību visaugstākajām prasībām.
  • Veikt pasākumus angļu un citu svešvalodu apguves veicināšanai studentiem un augstskolu personālam.
  • SP kvalitātes pilnveidošanas nolūkā neatliekami jāuzlabo sadarbība ar AII valsts iekšienē un ārvalstīs.

 

 

 
www.clarus.lv