Studiju virziens - Vides aizsardzība

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 13. līdz 19. februārim.

Kvalitāte. Vairākums SP atbilst starptautisko standartu prasībām izglītības jomā. Vairākumā AII studiju programmas tiek prasmīgi vadītas, nodrošinātas ar kvalitatīvu akadēmisko personālu. Programmu ietvaros tiek veikti zinātniskie pētījumi. Eksperti pozitīvi vērtē doktorantūras studentu skaita samērā strauju pieaugumu sakarā ar ES finansējuma pieejamību infrastruktūras attīstībai un modernam pētniecības aprīkojumam. LLU īstenotajām SP vides zinātnēs tika konstatēti vairāki trūkumi saistībā ar to kvalitāti. Liepājas Universitātes SP ir liela reģionāla nozīme, bet nepietiek pasniedzēju un materiālo resursu, lai nodrošinātu studijas atbilstošā kvalitatīvā līmenī. Latvijas Universitātē eksperti norādīja uz profesionālā maģistra SP dublēšanos.

Resursi.Vairākums SP nodrošinātas ar nepieciešamajām telpām, aprīkojumu un laboratorijām, bet tikai dažās no tām studentiem pieejama moderna aparatūra. Arī LU, RTU un LLU studiju un pētniecības process nav pilnībā nodrošināts ar atbilstīgu infrastruktūru. AII uzlabo pētniecības iespējas, sadarbojoties ar citām pētniecības laboratorijām ārpus augstskolām. Šobrīd programmas ir nodrošinātas ar pasniedzējiem, izņemot vides inženierzinātņu programmu Liepājas Universitātē, kur trūkst kompetenti speciālisti inženierzinātņu studiju priekšmetos. Bibliotēku telpas gandrīz visās AII ir labas, studenti ar tām ir apmierināti, bet ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi. Bibliotēkās ir nodrošināta piekļuve dažādām datu bāzēm bez maksas. Tikai lielajās universitātes (LU, DU, RTU) ir skaidra personāla atjaunošanas politika. Vairākās AII nav skaidrs priekšstats par personāla atjaunošanu. AII jābūt izstrādātam personāla atjaunošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas plānam.

Sadarbība. SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanā nepietiekami tiek izmantotas gan iekšzemes, gan ārvalstu sadarbības iespējas SP satura izstrādē un tā īstenošanā. Zināmā mērā sadarbību starptautiskā līmenī kavē vājās angļu valodas zināšanas, it īpaši tas attiecas uz iesaistīšanos studentu apmaiņas programmās.

Ilgtspēja. Vairākās AII bakalaura un maģistra programmu ilgtspēju apdraud salīdzinoši mazais studentu skaits. Mazā studentu skaita dēļ studiju programmas LU un LLU varētu nebūt ilgtspējīgas ilgtermiņā. LU īstenotā maģistra SP nav ilgtspējīga pēc satura. Atsevišķām AII nav izstrādāta personāla veidošanas un atjaunošanas stratēģija. Doktora SP ilgtspēju neveicina latviešu valodā rakstītie promocijas darbi.

Eksperti, uzsverot šī virziena studijās piedāvāto zināšanu lielo nozīmi, pauda viedokli, ka vides studijām ir plašāka misija, arī ārpus konkrētajām SP, un vides izglītība būtu integrējama citās studiju programmās. Tādējādi tika akcentēta kompetenču izglītība, kurā starp Eiropas Komisijas noteiktajām 8 pamatkompetencēm ir arī ikvienam noderīgā kompetence dabas zinībās un tehnoloģijās. Tas palielina šī studiju virziena ilgtspējas potenciālu.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • Jāuzlabo sadarbība starp Latvijas un ārvalstu augstskolām, lai nodrošinātu labākas iespējas SP kvalitātes paaugstināšanā un sniegtu plašākas zināšanas studentiem vides aizsardzības jomā.
  • AII jābūt izstrādātam un īstenotam personāla atjaunošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas plānam.
  • SP saturs, mērķis un uzdevumi ciešāk jāsaista ar AII un studējošo konkurētspējas paaugstināšanu vietējā un starptautiskā tirgū.
  • Nepieciešams ievērojami uzlabot angļu valodas prasmes studentiem un AII pasniedzējiem.
  •  AII jāpaplašina sadarbība studentu mobilitātes paaugstināšanā gan valsts iekšienē, gan iesaistoties starptautiskā apritē.
  • SP kvalitātes paaugstināšanai nepieciešams lielāks finansiāls atbalsts pētniecībai, kā arī sadarbības nodrošināšanai starptautiskā līmenī.
  • AII reģionos SP jāpaplašina reģionālais aspekts, lai palielinātu studējošo skaitu īstenotajās profesionālās programmās.

 

 

 
www.clarus.lv