Studiju virziens - Civilā un militārā aizsardzība

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 20. līdz 26. februārim.

Kvalitāte. Kopumā SP mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri, sasniedzami un izmērāmi, tie atbilst augstākās izglītības standartiem un tiesību aktiem. SP saturs un kvalifikācija atbilst SP nosaukumiem un profesiju standartiem. Studentiem un absolventiem nodrošināta atgriezeniskā saite. Katru gadu notiek studentu aptaujas par akadēmiskā personāla darba novērtējumu, lielākajā daļā AII aptaujas tiek organizētas elektroniski. Tas palīdz novērtēt studiju priekšmetus, to kvalitāti un akadēmiskā personāla darbu, kā arī dod iespēju studentiem izteikt savu viedokli un sniegt ierosinājumus pasniedzēju darba uzlabošanai un SP pilnveidošanai. Visās SP studenti tiek sūtīti praksēs pie darba devējiem valsts iestādēs un uzņēmumos. Dažās AII sasniegti labi rezultāti SP pilnveidošanā, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, vietējiem darba devējiem un citām ieinteresētām pusēm.

SP saturs atbilst profesionālo standartu prasībām, daži standarti būtu jāpārskata un jāaktualizē. SP izstrādātāji apspriež mācību saturu ar visām ieinteresētajām pusēm, priekšlikumi tiek izmantoti SP pilnveidošanai. Administrācija un akadēmiskais personāls pastāvīgi lielu uzmanību velta studiju rezultātu analīzei. Studenti vairumā gadījumu saņem pietiekami individuālus norādījumus un padomus. Vispārējo zināšanu un prasmju kvalitāti darba devēji un absolventi uzskata par pieņemamu. Studentu motivācija ir augsta. Lielākā daļa absolventu iekārtojas darbā nozarēs atbilstīgi SP saturam vai ar tām saistītās nozarēs. Vairākumā interviju absolventi sniedza ļoti pozitīvu viedokli par augstākās izglītības iestādēm un to īstenotajām SP. Absolventi ir ļoti apmierināti ar iegūto izglītību, AII pasniedzējus viņi raksturo kā sava darba profesionāļus ar praktisku pieredzi. Arī darba devējiem ir pozitīvs viedoklis par SP absolventiem.

Akadēmiskais un administratīvais personāls, kā arī studenti tiek mērķtiecīgi iesaistīti studiju procesa kvalitātes uzlabošanā. Piemērotās metodes zināšanu, prasmju un izpratnes novērtēšanai ir objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un mainīgajām darba tirgus prasībām. Lielākā daļā interviju studenti sniedza pozitīvus atzinumus par AII un īstenotajām studiju programmām. Vairākums AII akadēmiskā personāla ir iesaistīts pētniecības projektos, tiek iesaistīti arī studenti, piedāvājot pētniecības tēmas kursa darbu un kvalifikācijas darbu izstrādei. AII katru gadu tiek organizētas dažādas konferences, semināri, pētījumi un publikācijas. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtam ir izcili sasniegumi starptautiskajos pētniecības darbos; profesori vada dažādus starptautiskus projektus, kas saistīti ar muitas izglītības attīstību ES un pasaulē..

AII kopēja problēma ir nepietiekams valsts finansējums SP īstenošanai visaugstākā kvalitātē. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā un Valsts robežsardzes koledžā pasniedzēju un studentu iesaistīšanās pētījumos ir nepietiekama. Lielākajai daļai AII ir vāja starptautiskā sadarbība pētniecības jomā. Tikai daži ārvalstu vieslektori regulāri piedalās SP īstenošanā.

Eksperti atklāja 4 līdzīgas SP darba drošības jomā. Eksperti noskaidroja, ka DU dažu SP saturs neatbilst SP nosaukumam un studentiem ir bijuši studiju kursi, kas vairāk saistīti ar drošības organizāciju, nevis ar darba drošību. Latvijas Lauksaimniecības universitātes SP "Darba aizsardzība" atrasti vairāki trūkumi un nepilnības.

Atsevišķu SP nosaukumi pilnībā atbilst studiju saturam. Atšķirības starp bakalaura un maģistra programmām ir diezgan formālas, augstskolas nesniedz pietiekamu informāciju studentiem par apmācības veidiem maģistrantūrā. SP vajadzētu palielināt praktiski orientētu studiju priekšmetu daļu, kā arī studiju priekšmetus, kuri orientēti uz pētniecības metožu apgūšanu un to praktisko pielietojumu.

Resursi.Lielākā daļa auditoriju ir aprīkotas ar nepieciešamo audio un video tehniku. Studijas visās AII tiek organizētas, izmantojot jaunas mācību metodes, kā arī modernas tehnoloģijas un programmatūru. Lielisks piemērs ir muitas un nodokļu pētījumos izmantotā īpašā programmatūra, kas tika izstrādāta RTU, bet tagad to ieteikusi izmantošanai ES un Pasaules Muitas organizācija. AII ir attīstītas bibliotēkas, studentiem ir iespēja izmantot visu veidu mācību literatūru, kā arī abonētās un īstermiņa izmēģinājuma datu bāzes. Akadēmiskā personāla kvalifikācija kopumā atbilst SP īstenošanas prasībām. Lielākajā daļā AII akadēmiskais personāls un studenti regulāri izmanto interaktīvo elektronisko mācību vidi. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu nodrošina profesionālo prasmju pilnveides kursi vai dalība semināros Latvijā un citās valstīs, iesaistīšanās starptautiskos projektos, kā arī piedalīšanās ikgadējās konferencēs un metodiskos semināros.

Sadarbība. AII lielāks uzsvars tiek likts uz plāniem, nevis tūlītēju starptautiskās sadarbības paplašināšanu, ārvalstu studentu piesaistīšanu un kopīgu SP veidošanu ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs. Labs piemērs sadarbības aspektā ir RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, kas ir dažādu starptautisko organizāciju dalībnieks un piedalās dažādos starptautiskos projektos. Galvenie sadarbības partneri ir Pasaules Muitas organizācija (WCO), Starptautiskais muitas universitāšu tīkls (INCU) un Eiropas Komisija (TAXUD). RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts ietekmē muitas pētījumu attīstību ES, nevis otrādi, kā tas pieņemts Latvijā. Citām augstskolām arī vajadzētu attīstīt to kā labu praksi. Nepietiekams atbalsts un iniciatīva sadarbības jautājumos nāk no AII vadības, kā arī IZM. Starptautiskā sadarbība studentu apmaiņā ir samērā neattīstīta gandrīz visās vērtētajās SP. Nepietiekama sadarbība novērota starp dažādu AII bibliotēkām.

Ilgtspēja. Vaiŗākums programmu ir unikālas un to ilgtspēja ir garantēta, tās atbilst valsts drošības un aizsardzības pamatvajadzībām. Visām augstskolām ir izstrādāti un ieviesti attīstības plāni SP kvalitātes un ilgtspējas paaugstināšanai. Gandrīz visās augstskolās ir noslēgti sadarbības līgumi ar dažādām ārvalstu augstskolām, kas paredz studentu un mācībspēku apmaiņu. Augstskolās netiek īstenoti studiju priekšmeti angļu vai citā svešvalodā, kas nesekmē SP ilgtspēju.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • Lielāka uzmanība jāvelta AII un SP starptautiskai sadarbībai un akadēmiskā personāla mobilitātei, uzaicinot ārvalstu profesorus lasīt lekcijas, sadarbojoties kopīgos pētniecības projektos, izstrādājot mācību grāmatas un mācību materiālus utt.
  • Jāapsver iespēja izveidot kopēju bibliotēku tīklu (ar piekļuvi digitālajām grāmatām) vai apvienot tās uz kapitāla daļu principa, īpaši valsts budžeta finansētas bibliotēkas.
  • Lielāka uzmanība jāvelta bibliotēku darbības modernizācijai, nepieciešams izveidot integrētus katalogus, kur studenti var atrast nepieciešamo informāciju.
  • Nepieciešams turpināt investēt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un zinātniskās darbības attīstībā.
  • Starptautiskās sadarbības veicināšanai nepieciešams paredzēt finansējumu AII gada budžetā katrai SP.
  • AII ieteicams izstrādāt un attīstīt vairākus studiju priekšmetus tiešsaistes (on-line) režīmā.
  • Nepieciešams izvērtēt apvienošanas iespējas SP, kas pārklājas vienas vai vairāku AII ietvaros.
  • Jāizskata iespēja koordinēt un unificēt vairākās AII pastāvošas darba drošības un darba aizsardzības studiju programmas.

 

 

 
www.clarus.lv