Studiju virziens - Reliģija un teoloģija

Izvērtēšana tika veikta no 2011. gada 12. līdz 17. decembrim.

Kvalitāte. Četras no piecām AII ir saistītas ar kādas kristīgās konfesijas baznīcu, kas nosaka programmu specifiku. Arī šajā gadījumā saturs vairāk jāsaista ar studiju galarezultātu. Ne visās SP pietiekamā apjomā ir sociāli orientēti kursi, kas nepieciešami, lai saprastu tendences un problēmas sabiedrībā. Dažās SP par maz akcentēts starpdisciplinaritātes aspekts, studiju kursu integrācija. Studentiem ir jāuzlabo izpratne par dažādu metodoloģiju pielietojuma robežām un teoloģijā, filozofijā, pedagoģijā, psiholoģijā un vēl citās disciplīnās izmantoto metožu sintēzi, jāapgūst iemaņas studiju un pētniecības darba sekmīgai apvienošanai. Reliģijas un teoloģijas SP dominē labas svešvalodu zināšanas gan mācībspēkiem, gan studentiem, kas absolventiem paplašina nodarbinātības iespējas, kā atzinuši, piemēram, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studenti. Vairākās AII ir izcila mācībspēku kvalifikācija: liels doktoru īpatsvars, ir beigtas prestižas ārvalstu augstskolas, tādējādi spējot piedāvāt augstus kvalitātes kritērijus Latvijas studentiem; kā arī tiek pieaicināti izcili vieslektori.

Resursi.Dažās AII ir jārisina augsti kvalificētu mācībspēku piesaiste. Jāuzlabo finansējuma rašanas iespējas, sevišķi salīdzinoši neliela studējošo skaita apstākļos. AII ir bagātīgi bibliotēku resursi, ieteicama vienotas datu bāzes izveidošana un resursu savstarpēja izmantošana. Jāveido arī kopīgi studiju moduļi, kur tas iespējams. Tāpat kāda vieslektora kursu iespējams klausīties vairāku AII studentiem kopā vai arī vieslektors var strādāt vairākās AII.

Sadarbība.Pastāv sadarbības uzlabošanas rezerves dažādos aspektos – AII savstarpēji valstī, studentu mobilitāte Erasmus programmas ietvaros un sadarbība ar AII ārvalstīs, iesaiste IZM veidota sazarota mūžizglītības tīkla attīstībā u.c.

Ilgtspēja.Studiju programmu attīstību nākotnē nosaka vairāku augstskolu saistība ar konkrētām kristīgām baznīcām, kuras tieši ietekmē augstskolu attīstību. AII vairāk jāstrādā pie izcilības sasniegšanas tajā, kas ir to stiprās puses. Ilgtspējas pastiprināšanai nepieciešams spēcīgāks IZM atbalsts. Ir svarīga aktīvāka sadarbība ar skolām, skolēnu iesaistīšana olimpiādēs un konkursos par teoloģijas un zinātnes jautājumiem. Kā paraugs sabiedrības vienošanā darbojas Latvijas Kristīgā akadēmija, kas, orientējoties uz pareizticību, dod iespēju latviešu un krievu kopienu produktīvam dialogam kopīgās mācībās. Tulkojot tekstus gan liturģiskām, gan citām vajadzībām, augstskola nodrošina vienotu terminoloģiju. Ir liels skaits starptautiski citējamu zinātnisku publikāciju, līdzīgi kā LU Teoloģijas fakultātē. Vienlaikus pētniecība ir orientēta uz sabiedrībai svarīgām problēmām, sasaistē ar integratīvās teoloģijas skatījumu. Pēc ekspertu vērtējuma Latvijas Kristīgajai akadēmijai ir kapacitāte, lai atvērtu doktorantūras programmu, kas orientētos uz pareizticīgo teoloģiju. Arī Rīgas Augstākās Reliģijas zinātņu institūtam (RARZI) attīstības vīzija par doktorantūras studiju atvēršanu sakrīt ar ekspertu rekomendācijām to darīt, turklāt tiek ieteikts veidot studiju moduļus arī citām konfesijām, ne tikai katoļiem. Izglītības iestāžu ciešāka sadarbība palīdzētu nodrošināt visus izglītības līmeņus, pilnu studiju ciklu un sekmētu ilgtspēju.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • AII nepieciešams veicināt SP kvalitātes paaugstināšanos, lielāku uzmanību veltot studiju programmu daudzveidīgākam saturam un uz galarezultātu centrētām studijām.
 • Nepieciešams augstākā līmenī attīstīt komunikāciju un sadarbību starp AII studiju programmu pilnveidošanai un studiju kvalitātes paaugstināšanai.
 • Būtu nepieciešams izstrādāt kopēju stratēģiju ārvalstu studentu un pasniedzēju piesaistei.
 • AII, sadarbojoties ar IZM, jāaktualizē izglītības zinātniskā un sociālā dimensija.
 • Regulāri kopā ar darba devējiem jāapspriež SP satura pilnveidošanas jautājumi.
 • Jāpaplašina iespēja studentiem novērtēt riskus, kas saistās ar iegūstamo specialitāti un nodarbinātību iegūtajā profesijā.
 •  Vairāk uzmanības jāvelta SP starpdisciplinaritātes aspektam, veicinot studiju priekšmetu savstarpēju integrāciju, izpratni par tajos pielietojamajām pētniecības metodēm un to sintēzi.
 • SP ietvaros jāsekmē iemaņas studiju un pētniecības darba vienotības nodrošināšanā.
 • Lielākā uzmanība jāvelta patstāvīga finansējuma piesaistei.
 •  IZM jāatbalsta AII ar kvalitatīvu ekspertu un ierēdņu sistemātisku un mērķtiecīgu darbu, kas tām palīdzētu ar finansējuma piesaisti; kā arī nepieciešams IZM atbalsts AII studiju procesa un pētnieciskās darbības koordinācijā, rosinot veidot AII koordinācijas padomi un izstrādāt kopīgu doktorantūras programmu.
 •  AII jāsadarbojas ar IZM sazarota mūžizglītības tīkla attīstībā.
 •  Nepieciešams paplašināt sadarbību ar citām augstskolām ārvalstīs, lai palielinātu studējošo mobilitāti Erasmus programmas ietvaros.
 • Valstij jāsaglabā neitrāla attieksme pret tām AII, kas atrodas baznīcu pakļautībā, vienlaikus valstij jānodrošina labvēlīgi apstākļi šo izglītības iestāžu tālākai attīstībai saskaņā ar Boloņas deklarācijas prasībām, Eiropas vienotas augstākās izglītības telpas veidošanu.  
 • AII jānostiprina sava institucionālā autonomija, mērķtiecīgāk jāstrādā pie tā, lai sasniegtu izcilību tajā, kas ir to stiprās puses.
 • AII jāstiprina sadarbība ar IZM, lai kopīgi pārliecinātu citas valsts institūcijas un organizācijas par teoloģijas un reliģijas zinātņu virziena nepieciešamību Latvijas augstākajā izglītībā un valsts attīstībā.
 •   Jāveic konkrēti un efektīvi pasākumi studējošo skaita palielināšanai augstskolās.
 • AII jābūt atvērtākām attiecībā uz augstākās izglītības piedāvātajām iespējām - studentu un pasniedzēju apmaiņā, kopīgu studiju programmu veidošanā un īstenošanā, e-studiju iespēju izmantošanā u.c.
 • Valstij būtu lietderīgi iesaistīties absolventu nodarbinātības koordinēšanā ar savu pasūtījumu, jo< šajās SP tiek sagatavoti arī visas sabiedrības garīgai aprūpei nepieciešami speciālisti - kapelāni, ticības mācības skolotāji, pastorālie darbinieki, speciālisti, kas strādā garīgo vajadzību un garīgās izaugsmes interesēs.

 

 

 
www.clarus.lv