Studiju virziens - Vēsture un filozofija

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 9. līdz 14. janvārim.

Kvalitāte. Latvijas Universitāte vienīgā piedāvā SP filozofijā - bakalaura, maģistra un doktora līmenī, SP ir kvalitatīvas, bet šauri specializētas. Arī vēsturē LU ir spēcīgs pētniecības centrs ar kvalitatīvākajām un kvantitatīvākajām SP, ar valstī vienīgo pilnībā izstrādāto doktorantūras programmu. Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Augstskolas stiprā puse ir SP reģionālā ievirze, bet konkurētspējas nodrošināšanai tā būtu vēl attīstāma. Akadēmiskais personāls visās trīs AII ir aktīvs zinātnisko publikāciju ziņā latviešu valodā, bet publicēšanās starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos ir uzlabojama.

Resursi. AII pēdējos gados ir samazinājies nodrošinājums ar resursiem līdz ar augstskolu budžeta ienākumu samazināšanos. Augstskolās nodarbinātajam personālam samazināta darba samaksa. Lielā darba slodze krasi ierobežo iespējas akadēmiskajam personālam iesaistīties pētniecības projektos un paaugstināt profesionālās kvalifikācijas līmeni. Reģionālajās augstskolās ir nepietiekami bibliotēku resursi, it īpaši maģistrantūras un doktorantūras līmeņa studijām. Akadēmiskajam personālam uzlabojamas angļu valodas zināšanas.

Sadarbība. Īpaši reģionālajām augstskolām ir izveidojusies laba sadarbība ar darba devējiem, vietējām organizācijām – muzejiem, tūrisma firmām. Savukārt LU profesūra, vadošie pētnieki ir atpazīstami sabiedrībā, jo, atsaucoties uz aktualitātēm, aktīvi komunicē publiskajā telpā un veido sabiedrisko domu, arī tādējādi īstenojot augstākās izglītības un zinātnes misiju. Nepietiekama ir AII savstarpēja sadarbība, kā arī uzlabojama ir akadēmiskā personāla un studentu starptautiskā mobilitāte.

Ilgtspēja. DU un RA vēstures programmās ir mazs studentu skaits. Eksperti apšauba DU īstenotās SP "Historiography and Auxiliary Historical Disciplines" ilgtspēju. Nav skaidrības par atbilstošu pasniedzēju nodrošinājumu šai SP, lai attīstītu doktorantūras programmu šajā studiju virzienā.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

  • Jāpaplašina sadarbība ar citām augstskolām, stiprinot starptautisko sadarbību, ieskaitot kopīgus pētniecības projektus, personāla apmaiņu, prakses vietas studentiem, apmaiņu ar vieslektoriem utt.
  • Nepieciešams novērst administratīvos un cita rakstura šķēršļus, kas kavē studentu iekšzemes un ārvalstu mobilitātes paplašināšanos
  • Visām AII nepieciešams palielināt zinātnisko publikāciju skaitu starptautiski recenzētos žurnālos angļu un citās svešvalodās.
  • Jāveic konkrēti un ietekmīgi pasākumi svešvalodu lietošanas prasmes paaugstināšanai studentiem un akadēmiskajam personālam, lai sekmētu pasniedzēju un studentu iesaistīšanos starptautiskajās programmās. 
  • LU nepieciešams paplašināt filozofijas SP jomas, ietverot valsts politikas un ētikas problēmas, kā arī diskusiju filozofijas zinātniskos virzienus.
  • DU vajadzētu apsvērt iespēju izveidot kopīgu doktorantūras programmu ar LU.
  • DU būtu jāapvieno divas maģistra SP, bet RA nepieciešams precizēt vēstures programmas specializāciju un fokusēties uz bakalaura SP īstenošanu.

 

 

 
www.clarus.lv