Studiju virziens - Valodu un kultūras studijas ( izņemot tulkošanu) , Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 9. līdz 15. janvārim. 

Kvalitāte. Valodu un kultūras SP jābūt atvērtākām starptautiskai sadarbībai - tā ir viena no prioritātēm SP kvalitātes paaugstināšanā. SP šajā virzienā ir pārāk reglamentētas. Vairākās augstskolās nepietiekami tiek veikti zinātniskie pētījumi. Pētījumu kvalitāte varētu būt augstākā līmenī. Dominē vietējas nozīmes publikācijas. Sadrumstalotie un pārāk detalizētie studiju priekšmetu apraksti neveicina studiju kvalitātes paaugstināšanos. Vairākās AII eksperti saskārās ar zemu studentu zināšanu līmeni. Vērojama SP pārklāšanās. Nopietna problēma ir plaģiātisms.

Resursi. Resursu nodrošinājums neatbilst Eiropas standartiem. Tāpēc studiju programmu kvalitātes uzlabošana tiek cieši saistīta ar finansējuma palielināšanu SP īstenošanai.

Sadarbība. Vairākumā AII vērojama labāka sadarbība starptautiskā līmenī, nekā savstarpēja vietēja sadarbība. Plašas sadarbības iespējas atklājas kopīgu studiju programmu veidošanā. Nopietna problēma ir kredītpunktu savietojamības grūtības studējošiem Latvijā un ārvalstīs. Dažreiz tas nav iespējams, kas samazina studentu entuziasmu darboties apmaiņas programmās. Atsevišķās SP pastāv zināma sadarbība starp potenciālajiem darba devējiem, nodrošinot studentus ar praktiskām pētniecības iespējām. Lielāka brīvās izvēles priekšmetu sadaļa var veicināt studentu apmaiņu Latvijas augstskolu vidū un ar augstskolām citur pasaulē. Mazāk specifiskus kursus varētu pasniegt ārzemju profesori.

Ilgtspēja. Eksperti norūpējušies par situāciju, ka gados jaunāki zinātnieki ir zaudējuši darbu ekonomiskās krīzes dēļ, pašreizējais algu līmenis ir pārāk zems visiem pasniedzējiem un pārējam augstskolas personālam, kas negatīvi ietekmē SP ilgtspēju. Doktorantūras līmenī studiju programmas ir sadrumstalotas starp augstskolām, kas samazina promocijas darbu kvalitāti un mazākās augstskolās izstrādāto darbu kvalitāte ir nopietni apdraudēta no ilgtspējas viedokļa.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • Augstskolām jāpalielina pētījumu publikāciju skaits starptautiskos recenzētos akadēmiskos žurnālos, izveidojot sistēmu, kad starptautiskie izdevumi tiek ieskaitīti ar vairāk punktiem, nekā vietējo konferenču materiāli.
 • Būtu ieteicams kopīgi izmantot resursus un dalīties pieredzē, AII apvienojoties arī ārzemju vieslektoru uzaicināšanā.
 • Reģionālām augstskolām ieteicams aktīvāk un mērķtiecīgāk sadarboties ar Latvijas Universitāti, īpaši doktora studiju līmenī.
 • Augstskolām aktīvāk jāsadarbojas ar citām augstskolām Baltijā un visā ES, sekmējot SP kvalitātes paaugstināšanos.
 • Ieteicams izveidot konkurētspējīgu doktorantūras programmu valsts līmenī, saņemot atbalstu no ES struktūrfondiem un sekmējot jauno zinātnieku atgriešanos no Rietumeiropas universitātēm.
 • Nepieciešams samazināt kredītpunktu skaitu obligātajos SP līdz vienai trešdaļai no kopējā apjoma.
 • Augstskolām jāveicina studentu vispārējā intelektuālā līmeņa paaugstināšanās, dodot iespēju brīvi izvēlēties interesējošos studiju priekšmetus. Jāmaina noteikums, ka visi studiju priekšmeti ir izvēles, izņemot obligātos.
 • Nepieciešams mainīt šauri specializētu kursu nosaukumus uz vispārīgākiem, lai būtu iespējams dažādot kursa saturu. Jāpalielina brīvās izvēles studiju priekšmetu apjoms no pašreizējiem 2 līdz 4 kredītpunktiem, vismaz uz 20 KP, kas pavērtu iespējas kredītpunktu savietošanai AII Latvijā un ārvalstīs.
 • SP elastības palielināšanai ieteicams ieviest studijās moduļu sistēmu.
 •     AII studenti un mācībspēki jāmudina izmantot Erasmus programmas priekšrocības lielākā mērā, kā tas darīts līdz šim.
 •     Nepieciešams uzlabot sadarbību vietējā līmenī un novērst administratīvos šķēršļus, kas to kavē.
 •     Studentu apmaiņas procesā AII nevajadzētu prasīt naudu no sadarbības augstskolas studentiem, pieņemot, ka apmaiņā tiek iekļauts līdzīgs studentu skaits. 

 

 

 
www.clarus.lv