Studiju virziens - Tulkošana

Izvērtēšana tika veikta no 2011. gada 17. līdz 23. oktobrim.

Kvalitāte. Vairākumā AII uzlabojas SP kvalitāte. Kopumā SP mērķi atbilst darbaspēka tirgus prasībām ES un Latvijas tulkošanas tirgum. Dažas SP galveno uzmanību velta atsevišķu darba devēju specifiskām vajadzībām. Studiju grupas ir mazas un tajās ir lieliska gaisotne. Attiecība starp teorētiskām un praktiskām mācībām kopumā ir atbilstoša. Ventspils Augstskolā īstenotās SP var kalpot par tulkošanas studiju programmu standartu Latvijā. LLU īpaši augsta kvalitāte vērojama SP maģistrantūrā.

Studiju programmās Boloņas deklarācijas principi tiek pasniegti kā svarīgas studiju satura un SP koncepcijas, bet praksē šie principi nereti tiek ignorēti. Dažās studiju programmās tiek apgūtas zināšanas un prasmes jomās, kas nav saistītas ar tulkošanu; maģistrantūras apmācību programmā dažkārt netiek ietverta pētniecība, bet tiek atkārtoti zemāka līmeņa studiju elementi. Konkurence SP ir atšķirīga – citās ir liela; citās pieņem visus, kas ir pieteikušies; bet citas jāslēdz studentu trūkuma dēļ. Daļā no AII nav datu par absolventiem, kas pabeiguši augstskolu pirms 3 gadiem. Nepieciešams pakāpeniski ieviest neatkarīgu ārējo vērtētāju iesaisti bakalaura un maģistra līmeņu studiju rezultātu novērtēšanā un atzīmju izlikšanā.

Resursi. Studiju programmās akadēmiskā personāla un studentu attiecība ir labvēlīga, salīdzinot ar citām ES valstīm. Vairākumā augstskolu SP realizācijai ir nepieciešamie resursi – materiālie resursi, studiju infrastruktūra un kvalificēti pasniedzēji. Visās AII ir vajadzība uzlabot augstākās izglītības un pētniecības finansēšanu. Akadēmiskais personāls ir kvalificēts, bet būtu jāievēro līdzsvars starp pilna darba laika darbiniekiem un nepilna laika nodarbinātajiem vai vieslektoriem. Pēdējos gados akadēmiskā personāla profesionālā kvalifikācija tiek pilnveidota, taču varēja būt izdarīts vairāk.

Lielākā daļa akadēmiskā personāla ir pazīstami profesionāļi tekstu tulkošanas un mutiskās tulkošanas jomā. Universitātes vairāk laika atvēl darbinieku studijām doktorantūrā un ārzemju vizītēm, tomēr arī šeit iespējami uzlabojumi. Akadēmiskā personāla vidējais vecums palielinās, un vairākās AII nav izstrādāti personāla vadības plāni un attīstības stratēģija. Pasniedzējiem ir pārāk zema darba samaksa salīdzinājumā ar tulku honorāriem. Augstskolu bibliotēkas nav atbilstīgi nodrošinātas ar žurnāliem un grāmatām par tulkošanas teoriju un praksi, un tiešsaistes piekļuve datubāzēm nevar kompensēt šo trūkumu.

Sadarbība. Eksperti atrada vairākus labas sadarbības paraugus LU, Ventspils Augstskolā un citās AII. Pateicoties labai Ventspils Augstskolas sadarbībai ar Latvijas Kultūras akadēmiju, tiek nodrošināts kvalitatīvs metodiskais materiāls maģistra programmai. Studenti dodas mācību braucienos uz ES institūcijām Briselē, kur viņi iepazīstas ar tulkošanas darba praktiskajiem aspektiem. Pēdējos gados vairāki mācībspēki ir bijuši iesaistīti tulku un tulkotāju apmācībā ES ietvaros. Laba sadarbība ar vietējām vidējās izglītības iestādēm ir atzīmējama Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā. Ventspils Augstskolā doktora studiju programma valodniecībā tiek realizēta sadarbībā ar Liepājas Universitāti un LU doktora studiju programmu valodniecībā.

Visām SP nepieciešams uzlabot sadarbību ar citām programmām savā augstskolā, ar citām Latvijas augstskolām, kā arī veicināt starptautisko sadarbību, attīstīt studentu un pasniedzēju apmaiņu. Kā paraugu labai iekšējai sadarbībai augstskolas ietvaros var minēt Rīgas Tehnisko universitāti: tās tulkošanas studiju programmas ļoti labi sadarbojas ar citām fakultātēm. Sadarbība ar darba devējiem, varētu būt labāka visās SP. Produktīvāki kontakti starp potenciālajiem darba devējiem un studentiem visā studiju laikā būtu plašāk izmantojami programmas pārvaldībā un kvalitātes nodrošināšanā. Vairākas AII ir izrādījušas interesi par sadarbību ar darba devējiem Vācijā un Krievijā.

Ilgtspēja. SP saturs un kvalitāte atbilst ilgtspējas prasībām. Dažās SP prasības rakstiskā un mutiskā tulkošanā studentiem ir nepietiekamas - tulkošana nav pienācīgi atspoguļota ne teorētiskās lekcijās, ne arī studiju programmas praktiskās nodarbībās; nav nepieciešamie pasniedzēji un/vai iekārtas sinhronās tulkošanas apmācībai, kas apdraud sinhronās tulkošanas ilgtspēju.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • AII vajadzētu specializēties SP īstenošanā tulkošanas jomā, īpašu uzmanību veltot atsevišķu leksikas veidu izklāstam, terminoloģijai, un pievērsties vairāk nākotnes vajadzību nodrošināšanai.
 • AII nepieciešams objektīvāk novērtēt savu darbu, lielāku uzmanību veltot SVID analīzei un tās rezultātiem, pašnovērtējuma ziņojumus veidojot precīzāk un atbilstošāk reālajai situācijai – tie jāpublicē globālajā tīmeklī. 
 • Dažās augstskolās pārāk daudz kontaktstundu paredzēts vispārējiem studiju priekšmetiem, piemēram, valodas vēsture, antīkā literatūra, literatūras vēsture utt. Šādi vispārējās izglītības priekšmeti būtu jāiekļauj SP tikai pēc brīvprātības principa.
 • Visās SP nepieciešams attīstīt starptautisko sadarbību un apmaiņu.
 •  Studentu bakalaura un maģistra darbu kvalitāte nereti ir diezgan zema, ko ietekmē arī tas, ka bibliotēkas nav pienācīgi nodrošinātas ar nepieciešamajiem studiju materiāliem.
 • Lielāka uzmanība būtu jāpievērš sadarbībai starp tulkošanas programmām Latvijā, lai dalītos pieredzē un nodotu specifiskās zināšanas, lai efektīvāk tiktu izmantoti pieejamie resursi. 
 • Katrai AII nepieciešama akadēmiskā personāla atjaunošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas politika un attīstības stratēģija.
 • Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā atšķirīgi deklarētās bakalauru studiju programmas „Tulks referents” un „Tulks tulkotājs”, kas patiesībā tiek īstenotas kā viena studiju programma, būtu oficiāli apvienojamas vienā bakalaura programmā.
 • Būtu lietderīgi savākt literatūru par tulkošanas teoriju un praksi un to izvietot jaunbūvētajā Latvijas Valsts bibliotēkā.
 • Nepieciešams attīstīt IKT un e-studiju iespēju izmantošanu, nodrošinot studentus ar tehniskiem līdzekļiem.
 • Studentu pētniecības darbi fokusējami uz mutiskās un rakstiskās tulkošanas specifikas apzināšanu un apgūšanu.
 • Pasniedzēju un studentu pētniecības rezultātu pielietojamības palielināšanai nepieciešams izveidot labāko bakalaura un maģistru darbu datu bāzes. 
 • Visās AII nepieciešams paplašināt svešvalodu apmācību akadēmiskajam personālam.
 • Jāveido ciešāka sadarbība starp SP un ieinteresētajām pusēm, iesaistot tās lēmumu pieņemšanā par studiju programmu satura stratēģisko attīstību.
 •  Visām AII vajadzētu uzturēt kontaktus ar saviem tulkošanas studiju programmu absolventiem, veidot absolventu datubāzes, kas sekmētu kvalificētu mācībspēku sagatavošanu.
 • Nepieciešams uzlabot akadēmiskā personāla un studentu mobilitāti, jānodrošina aktīvāka pasniedzēju apmaiņa tulkošanas studiju programmās.
 • Jāturpina uzlabot sadarbība starp tulkošanas SP Latvijā un Baltijā.
 • Nekavējoties veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai SP tulkošanas jomā visās AII atbilstu ES noteiktajām augstākās izglītības kvalifikācijas prasībām. 

 

 

 
www.clarus.lv