Studiju virziens - Psiholoģija

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 20. līdz 26. februārim.

Kvalitāte. Studiju programmu kvalitāte AII ir atšķirīga.

Resursi. Vairākās AII tiek lietotas novecojušas grāmatas. AII bibliotēkas fondi gan tiek papildināti un tiek pirkta pieeja datu bāzēm, bet psiholoģijas virzienu ietekmē mācīšanas tradīciju pārrāvums padomju gados. Bibliotēku resursi kvalitatīvai SP īstenošanai joprojām ir uzlabojami arī tajās AII, kur pēdējā laikā vērojamas iespaidīgas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, Latvijas Universitātē un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolā.

Sadarbība. Lielākajai daļai AII ir lielas rezerves savstarpējai sadarbībai Latvijā, kā arī apmaiņai ar ārvalstu studentiem un pasniedzējiem. Par maz stratēģisku vienošanos, kopīgu mācību kursu, kopīga darba laboratorijās.

Ilgtspēja. Daļā AII pašreizējais studentu skaita samazinājums rada nopietnus draudus SP ilgtspējai. Visām SP jārēķinās, ka studentu skaita samazināšanās kā demogrāfiskās un ekonomiskās situācijas sekas tās var negatīvi ietekmēt. To var pārvarēt, uzlabojot studiju kvalitāti, tajā skaitā attīstot augsta līmeņa zinātnisko darbu, pasniedzējiem regulāri paaugstinot kvalifikāciju, spējot piesaistīt finansējumu. Šobrīd

AII trūkt finansējuma arī mācībspēku radošajiem atvaļinājumiem.

Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:

 • Lielāku uzmanību veltīt psiholoģijas specialitātēm, kuras var cilvēkiem sniegt atbalstu grūtos laikos un brīžos.
 •  AII jāskaidro sabiedrībai, kā psiholoģija var palīdzēt tai pielāgoties strauji mainīgajai pasaulei.
 • Veidot kopējas SP gan ar Latvijas, gan citu valstu AII. 
 • Aktīvāk iesaistīties ārvalstu studentu un mācībspēku apmaiņas programmās.
 • Izstrādāt un uzturēt studiju programmu identitāti.
 • SP attīstību vadīt pēc kvalitatīvi izstrādātiem un regulāri izvērtētiem attīstības plāniem.
 • Vairāk publicēt rakstus un pētījumus starptautiski atzītos žurnālos.
 • Studentu zināšanas vērtēt daudzveidīgāk, radošāk, atbilstoši mācību mērķiem.
 • Sekmēt reģionu izaugsmi ar mērķtiecīgu izglītojošu un zinātnisku darbību.
 • Ieteicams apvienot AII bibliotēku resursus un pieejas datu bāzēm, veidot kopējus psiholoģijas instrumentu reģistrus un kopīgi strādāt laboratorijās.
 • Aicināt studentus studiju darbos atsaukties uz jaunāko literatūru un avotiem, darbu kopsavilkumos precīzāk parādīt darba būtību.
 • Līdzsvarot teorētiskās bāzes un praktisko iemaņu apguvi studentu apmācībā.
 • Atrast finansējumu pasniedzēju radošajiem atvaļinājumiem, arī ārzemēs - tas dos ieguldījumu zinātnē un pasargās viņus no izdegšanas.
 • Aktīvāk iesaistīties psiholoģijas absolventu apvienībās un citās psihologu sabiedriskās organizācijās.
 • Nezaudēt saikni ar absolventiem – viņi ir resurss un atgriezeniskā saite.
 • Iesaistīties mūžizglītības īstenošanā.
 • Palielināt valsts finansējumu augstākās izglītības iegūšanai psiholoģijā.

 

 

 
www.clarus.lv