Studiju virziens - Socioloģija, politoloģija un antropoloģija

Izvērtēšana tika veikta no 2012. gada 17. līdz 21. aprīlim.

Kvalitāte. Studiju kvalitāte dažādās AII ir līdzīga. Mērķi un uzdevumi, kā arī studiju rezultāti ir skaidri definēti, studenti tiek iepazīstināti ar studijās sagaidāmajiem rezultātiem, tie ir sasniedzami un pārbaudāmi,. Studiju programmu saturs atbilst to nosaukumam. SP realizācijā tiek izmantota individuāla pieeja, akadēmiskais personāls sniedz studentiem neieciešamās konsultācijas, kā arī studentiem tiek nodrošinātas elastīgas atgriezeniskās saites iespējas. Tomēr atsevišķās AII studenti saņem nepietiekamu atgriezenisko saiti. Praktiskās apmācības nodarbību saturs atbilst teorētiskajam kursam, darba devēji pozitīvi vērtē augstskolu absolventu zināšanas un iemaņas.

Studenti tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, tomēr dažviet studiju procesa vadībā pietrūkt demokrātiskas pieejas. Nepieciešamības gadījumā studentiem ir pieejami problēmu risināšanas līdzekļi.

Akadēmiskais personāls uzrāda labus pētniecības rezultātus valsts un arī starpvalstu līmenī, taču atsevišķu nozīmīgu zinātnisko pētījumu rezultāti netiek iesniegti publicēšanai starptautiski nozīmīgos zinātniskos žurnālos.

AII darbojas iekšējā akadēmiskās kvalitātes nodrošināšanas sistēma un vairākumā gadījumos tā atbilst ENQA. Bet daļā AII pietrūkst skaidru pierādījumu par kvalitātes sistēmas regulāru pielietošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

Resursi. AII nodarbinātā personāla kvalifikācija vairākumā gadījumu atbilst attiecīgo SP saturam. Atsevišķām augstskolām būtu lielāka uzmanība jāvelta jaunāku, zinātniski aktīvāku un akadēmiskajā darbā ieinteresētu pasniedzēju piesaistei. Studiju procesa nodrošināšanā tiek izmantotas modernas IK tehnoloģijas, auditorijas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem datoriem, audio un video iekārtām, projektoriem, ir nodrošināta bezvadu pieslēgšanās globālajam tīmeklim, tiek. piedāvātas e-studiju iespējas.

Augstskolu bibliotēkās pieejamie resursi un datu bāzes vērtējamas pozitīvi un atbilst studiju saturam, taču akadēmiskās literatūras klāsts būtu jāpalielina. Bibliotēkās ir pieejamas speciālo žurnālu un citu informācijas avotu datu bāzes, bet atsevišķos gadījumos trūkst nepieciešamo grāmatu politiskajās zinātnēs un sabiedrības pārvaldē.

Ārvalstu studentiem un vieslektoriem tiek piedāvātas AII dienesta viesnīcas. Lielākoties AII rīcībā ir pietiekoams finansējums, lai nodrošinātu SP īstenošanu atbilstošā līmenī. Atsevišķos gadījumos nepieciešams valsts finansējums, lai sekmētu SP attīstību atbilstīgi ilgtspējas pamatnostādnēm.

Ilgtspēja. Ir piesaistīts pietiekami kvalificēts akadēmiskais un zinātniskais potenciāls, lai piedāvātajās SP tiktu sasniegti augsti ilgtspējas rādītāji visās galvenajās sociālo zinātņu jomās. Studiju programmu satura veidošanā tiek ņemtas vērā valsts un reģiona vajadzības, kā arī studentu, darba devēju un citu ieinteresēto pušu vēlmes. AII pastāvīgi tiek veikta pašnovērtēšana, pilnveidota kvalitātes vadības sistēma un stratēģiskā plānošana.

Valdībai būtiski jāpalielina valsts finansējums, lai ne tikai saglabātu pašreizējo līmeni, bet, lai paaugstinātu  virziena zinātniskā potenciāla konkurētspēju pasaulē. AII vietējās un starptautiskās sadarbības veicināšanai nepieciešams palielināt valsts finansējumu, kas varētu palīdzēt saglabāt un attīstīt uzkrāto studiju potenciālu. Ilgtspējas elementi vislabāk saskatāmi doktorantūras līmeņa studiju programmās - šeit veidojas jaunākās paaudzes akadēmiskais personāls un pētnieki, kas spējīgi turpināt un tālāk attīstīt AII uzkrātās labākās tradīcijas.

Sadarbība. Sadarbība starp administrāciju, akadēmisko personālu un tehnisko personālu tiek vērtēta kā laba, tās pamatā ir demokrātiskie vadības principi. Pastāv arī laba sadarbība starp SP vadītājiem, studentiem, absolventiem un citām ieinteresētajām pusēm. Sadarbība starp studentiem un augstskolas personālu pamatojas uz savstarpēju cieņu un pašcieņu, studentu viedoklis tiek ņemts vērā studiju programmu pašnovērtējumā un pasākumu izstrādē SP kvalitātes uzlabošanai. AII vērojama laba līmeņa sadarbība starp fakultātēm. Arī sadarbība starp AII konkrētu projektu ietvaros vērtējama pozitīvi un kā ļoti nozīmīgi.

Starptautiskā sadarbība uzlabojama, vēl aktīvāk iesaistoties Erasmus un Fulbright mobilitātes programmās un citos pasākumos. Bet jau tagad vairākumā AII ir attīstīta starptautiskā sadarbība zinātniskās pētniecības jomā. AII ir izstrādāti plāni studentu un pasniedzēju mobilitātes veicināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistei. Šajos plānos tiek paredzēta atsevišķu lekciju lasīšana un praktisko nodarbību vadīšana angļu valodā vai kādā citā svešvalodā, kā arī reklāmas pasākumi studentu piesaistei no citām valstīm.

Stiprās puses. Studiju virzienā eksperti atzina šādas stiprās puses:

 • Studiju programmu ilgtspēja;
 • Studiju un zinātnisko pētījumu starpdisciplinaritāte;
 • Skaidrs metodisks koncepts;
 • Ieinteresēti studenti;
 • Labas angļu valodas zināšanas studentiem;
 • Studiju procesa un zinātnisko pētījumu demokrātiska vadība;
 • Atbilstīgas elektroniskās datu bāzes un laba sadarbība starp bibliotēkām;
 • Reģionālā pieeja;
 • Darba devēju iesaistīšana SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanā. 
Vājās puses. Studiju virzienā eksperti atzina šādas vājās puses:
 • Profesionāli orientētas pētījumu literatūras nepietiekamība, it īpaši maģistrantūras un doktorantūras SP;
 • Nepietiekams publikāciju skaits, kurās tiktu izklāstīti studentu un pasniedzēju sadarbības rezultātā veikto pētījumu rezultāti;
 • Nepietiekams finansējums attīstības programmu finansēšanai;
 • Moderno IT tehnoloģiju pielietošanas nepietiekamība studiju procesā.
Priekšlikumi. Ekspertu komisija iesaka veikt šādus pasākumus SP kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai:
 • Bibliotēkās jāpalielina studentiem pieejamo grāmatu un citas akadēmiskās literatūras apjoms, it īpaši to attiecinot uz profesionāli orientētiem izdevumiem no Rietumiem.
 • Augstskolām jāturpina akadēmisko procesu stratēģiskās plānošanas prakse, akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana, pamatojoties uz demokrātiskām vērtībām un sekmējot procesu caurspīdīgumu un ilgtspējīgu attīstību.
 • Jānodrošina optimāla proporcija starp vēlētu akadēmisko personālu un daļēja laika nodarbinātajiem.
 •  Jāpaplašina divpusēja sadarbība ar ārvalstu augstskolām, aktīvāk un mērķtiecīgāk nepieciešams īstenot stratēģiskos plānus, kuri vērsti uz starptautiskās sadarbības veicināšanu.
 • Nepieciešams plašāk studentus iesaistīt zinātniskajos pētījumos kopā ar akadēmisko personālu.
 • Augstskolu specializēšanās SP un zinātniskajos pētījumos nepieļautu dublēšanos, kā arī studentiem piedāvātu daudzveidīgākas un mērķtiecīgākas izvēles iespējas, palīdzētu viņiem sevi pilnīgāk atklāt studiju procesā.

 

 

 
www.clarus.lv