07.01.2013.

SIA „Deloitte Latvia”
vadītājam Igoram Rodinam

Par SIA „Deloitte” studiju programmu izvērtējuma auditu

Atsaucoties uz šī gada 7.janvārī publiskajā telpā izskanējušo informāciju, lūdzam Jūsu viedokli, par Augstākās izglītības padomes (turpmāk – AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk - ESF projekts) auditu. Lūgumu pamatojam ar šādiem argumentiem:

  1. Neraugoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) 2012.gada 27.decembra vēstuli, kurā norādīts, ka 2012.gada 21.decembrī IZM noslēgusi līgumu ar starptautisku auditorfirmu „Deloitte Latvia, Ltd” (turpmāk – auditorfirma) par audita veikšanu AIP, līdz šī gada 7.janvārim auditorfirmas pārstāvji nav sazinājušies ar AIP. Auditorfirma AIP nav pieprasījusi nekādu informāciju, nav arī informācijas par to, kad auditorfirmas pārstāvji plāno ierasties AIP. Ņemot vērā minēto, AIP pauž neizpratni par publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka no AIP puses tiek kavēts audits. Kā var kavēt to, kas vēl nemaz nav uzsākts?
  2. 2012.gada 14.decembra IZM vēstulē Nr. 01-17/5532, kuru AIP saņēma š.g.17.decembrī, tika pieprasīts iesniegt ESF projekta ekspertu sarakstu. Tā kā vēstulē nebija norādīts šāda saraksta izmantošanas mērķis vai kāda cita atruna, kas garantētu fizisku personu (vērtēšanas ekspertu) datu aizsardzību, AIP šī gada 3.janvārī nosūtīja atbildes vēstuli IZM, norādot, ka pieprasītā informācija ietver fizisko personu datus, tāpēc ekspertu saraksta iesniegšana iespējama tikai Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantā noteiktajos gadījumos un IZM jānorāda tiesisko pamatu datu pieprasīšanai. AIP uzsver, ka IZM vēstule, lūdzot iesniegt sarakstu ar ekspertu vārdiem, tika saņemta 2012.gada 17.decembrī, gan pirms formalitāšu noslēgšanās, gan pirms līguma parakstīšanas starp IZM un auditorfirmu, tāpēc AIP nebija un joprojām nav pamata uzskatīt, ka ekspertu saraksta pieprasīšana saistāma ar veicamo auditu.
  3. Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju, AIP pauž bažas par IZM darbības, kas vērsta uz AIP un ESF projektā iesaistīto ekspertu nomelnošanu, objektivitāti. Piesaistot auditorfirmu, jebkurā gadījumā, pārbaude veicama, ievērojot attiecīgos MK noteikumus (Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”), tātad pārbaudes ierosinātājam par plānoto pārbaudi jāinformē 5 darba dienas iepriekš. Attiecībā uz informāciju un dokumentiem pārbaudes ierosinātājiem jānorāda informācija un dokumenti vai arī pārbaudes priekšmets, no kura varētu secināt, kas ir nepieciešamie dokumenti un informācija, kas tiek pieprasīta, lai varētu veikt vispusīgu, objektīvu un kvalitatīvu pārbaudi. Gadījumā, ja rodas neskaidrības par AIP īstenotā ESF projekta gaitu, tās vispirms ir skaidri jādefinē un tad jāatrisina dialoga un sadarbības veidā, lai veicinātu kvalitatīvas augstākās izglītības attīstību Latvijā.
AIP apliecina savu gatavību sadarboties ar auditorfirmu atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktai kārtībai un labas pārvaldības principiem, taču neatbalsta nepatiesas vai sabiedrību maldinošas informācijas izplatīšanu par augstākās izglītības studiju procesa izvērtēšanas auditu un par AIP.

 

Ar cieņu,

priekšsēdētājs 

 

prof. Jānis Vētra

 

 

 
www.clarus.lv