logo

Eiropas Sociālā fonda projekta
„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”
(Vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001)
Tikšanās ar auditorfirmas SIA „Deloitte Latvia” un
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem
2013. gada 9.janvārī plkst. 16:00
Augstākās izglītības padomes birojā,
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 12, Rīgā

Protokols

Sanāksmē piedalās:
J.Vētra, B.Rivža, Ā.Konstantinova, S.Cakuls, L.Bērziņa, I.Cipruse, R.Kulbergs, D.Saikovskis, J.Geks, A.Melnis, S.Feifere, E.Duhanovskis

 

J.Vētra - iepazīstina auditorfirmas SIA „Deloitte Latvia” (turpmāk - Auditorfirma) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) pārstāvjus ar Augstākās izglītības padomes (turpmāk - AIP) klātesošajiem un lūdz Auditorfirmai un IZM informāciju par ierašanās iemeslu un sarunu tēmu par iespējamās pārbaudes deleģējumu un saturu.

A.Melnis IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Vecākais eksperts - deleģēts uz tikšanos ar Auditorfirmu un AIP, kurš informē, ka līgumu ar Auditorfirmu nav redzējis un viņa rīcībā nav zināms Auditorfirmai dotais uzdevums.

R.Kulbergs - nolīgts no mūsu pasūtītāja IZM puses, lai auditētu AIP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk - Projekts), kā arī lai sarunātu kāds laiks pusēm būtu pieejamāks pārbaudes veikšanai un iepazīties ar informāciju uz vietas. Līdz šim brīdim informācijas plūsmu nodrošina IZM.

J.Vētra - uzdod jautājumu IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamentam par pārbaudes veidu, vai Auditorfirma veic juridiskos pakalpojumus, vai tomēr auditu, vai ir iespēja iepazīties ar konkrēto uzdevumu.

S.Feifere - IZM ministra birojs ir lūdzis piedalīties šajā tikšanās, taču nav informēta par noslēgto Auditorfirmas un IZM līgumā veicamo uzdevumu.

A.Melnis - deleģēts atnākt, lai noskaidrotu kāds ir šis uzdevums, jo to nezina. Tiek uzdots jautājums Auditorfirmas pārstāvjiem, kāds šis konkrētais uzdevums ir, jo Auditorfirma un IZM ir noslēgusi līgumu un Auditorfirmai šis veicamais uzdevums ir jāzina. Šādu sarunu veidā puses varētu saprast, kādi ir veicamie uzdevumi un kāda informācija jāsagatavo.

D.Saikovskis - IZM ir jāiepazīstina ar uzdevumu, jo šis ir publiskais iepirkuma līgums.

J.Vētra - vēlas precizēt un saprast, vai Auditorfirma sniedz pakalpojumu IZM un sadarbojas ar IZM, nevis ar AIP.

R.Kulbergs - IZM ir uzdevums nodrošināt informācijas plūsmu.

J.Vētra - šodienas preses relīzē ir minētas divas daļas, t.i., Projekta norises likumība un Projekta kvalitātes audits.

D.Saikovskis - lūgsim IZM noformulēt un iepazīstināt AIP par šiem veicamajiem darbu uzdevumiem.

J.Vētra - jautā, vai šis Auditorfirmas un IZM līgums ir deleģējuma līgums vai kāda cita veida līgums.

D.Saikovskis - šis jautājums jums jāvaicā IZM, jo mēs nezinām, ko IZM ar šo domā, jo, ja IZM deleģē Auditorfirmai kādu funkciju, tad tas jāprasa pašam IZM.

J.Vētra - jautā Auditorfirmai, vai jau ir sākuši kaut kādas darbības publiskā iepirkuma līguma izpildē, kā arī vai līdz šai dienai ir veikta līguma izpilde.

D.Saikovskis - jau ir sākuši līguma izpildi arī pirms ierašanās AIP, kā arī tāpēc ir ieradušies AIP, jo IZM ir mūsu pasūtītāji un viņi nodrošina mūs ar nepieciešamo informāciju.

J.Vētra - no AIP puses IZM nav iesniegti nekādi dokumenti, jo IZM no AIP nav pieprasījis nevienu dokumentu audita veikšanai ar mērķi nodot Auditorfirmai.

D.Saikovskis - esam iepazinušies ar AIP mājas lapā pieejamo informāciju, publiskajā telpā esošo informāciju, presē u.c., kuru esam analizējuši.

J.Vētra - preses relīzē ir divi apgalvojumi, ka AIP kavē Auditorfirmas veicamo darbu izpildi, jo AIP nenodrošina ar pieprasīto informāciju, taču IZM vai Auditorfirma nekādu informāciju saistībā ar veicamo pārbaudi nav lūguši.

R.Kulbergs - esam jautājuši IZM informāciju un mums ir jāsaprot kāda ir AIP un IZM komunikācija, tāpēc vēlamies iepazīties ar Projekta lietām, informāciju, organizācijas jautājumiem u.t.t.

B.Rivža - jautā, cik ilgs laiks ir ieplānots pārbaudes veikšanai AIP, jo tas ir atkarīgs no informācijas pieprasījuma un apjoma.

R.Kulbergs - nepieciešamas sarunu rezultātā noskaidrot pusēm pieejamāko laiku, lai varētu veikt pārrunas un intervijas ar iesaistītajiem darbiniekiem, izskatīt dokumentāciju u.t.t.

J.Vētra - vēlamies rast skaidrību par jūsu lomu un mandātu, kā arī veicamajiem darba uzdevumiem. Viena lieta ir likumība un juridiskie jautājumi, bet otra lieta ir ekspertu neatkarīgais vērtējums. Trešais - presē izskan apvainojums par viltojumiem, līdz ar to, vai esat pilnvaroti veikt operatīvās darbības, kas izvērtē viltojumus.

D.Saikovskis - operatīvās darbības, protams, nevaram veikt, jo tās veic izmeklēšanas procesā.

B.Rivža - Projektā 2012.gada novembrī bija Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk - VIAA) audits, vai esat iepazinušies ar šiem rezultātiem, kuri ir pieejami gan VIAA, gan IZM.

D.Saikovskis - neesam vēl iepazinušies, ja radīsies tāda nepieciešamība, iepazīsimies.

S.Cakuls - VIAA audits tika veikts atbilstoši nacionālajiem un Eiropas Savienības saistošajiem normatīvajiem aktiem. IZM, savukārt, auditēšanu nevar veikt, jo AIP nav padotības iestāde.

S.Feifere - sadarbības iestādes (VIAA) atbildē nav norādīts, ka Projektā būtu neattiecināmās izmaksas, vai arī kādi pārkāpumi, līdz ar to IZM ir ieinteresēta, lai Projekta izmaksas tiktu attiecinātas.

J.Vētra - mūsu viedokļi sakrīt.

S.Cakuls - IZM nekontrolē AIP darbu, bet kā atbildīgā iestāde tā drīkst ierosināt pārbaudi par realizētā Projekta norisi.

J.Vētra - jautā klātesošos, kādi ir ierosinājumi turpmākām darbībām.

R.Kulbergs - centīsimies novērst juridisko šķēršļus, kuri radušies, kā arī labprāt ērtā laikā saskaņotu vietu, laiku un darba kārtību turpmākām tikšanās reizēm.

B.Rivža - vēlētos zināt precīzi, ko konkrēti jūs vēlaties redzēt un izskatīt.

J.Vētra - Projekta ietvaros kopumā ir apmēram 130 tūkstošu lapaspušu, ekspertu informācija, protokoli, kā arī dažādi citi dokumenti.

R.Kulbergs - jautā, kāpēc nevaram izskatīti visas šīs minētās lapas.

J.Vētra - jāsaprot ir konkrētais mērķis, lai izskatītu visu apjomu nepieciešams zināt laika termiņu.

R.Kulbergs - sapratu un uztvēru jūsu komentāru, līdz ar to jautājumi no mūsu puses ir izsmelti, acīmredzot šo diskusiju varam noslēgt.

A.Melnis - ierosinu Auditorfirmai iepazīstināt AIP ar darba uzdevumiem, un aicinu Auditorfirmai kontaktētos pa tiešo ar AIP.

S.Feifere - mums nav pieejama Projekta dokumentācija, izņemot Projekta iesniegums un precizējumi, taču pārējā Projekta lieta un dokumentācija ir VIAA.

S.Cakuls - ierosinu precizēt pārbaudes darba plānu, grafiku, noformulēt jautājumus, kā arī mandātu, tad varēsim saprast, kā mēs virzīsimies tālāk.

 Ā.Konstantinova - jautā, kāpēc no IZM puses ir deleģēti pārstāvji, kuri nav lietas kursā par šīs pārbaudes veikšanu.

A.Melnis - kāds atrodas atvaļinājumā, kāds aizņemts citos darbos, taču mani deleģēja, jo liela pieredze un darba stāžs IZM.

J.Vētra - tātad nobeidzot šo sarunu sapratām, ka gaidīsim no IZM un Auditorfirmas darba uzdevumus.

A.Melnis - jautā Auditorfirmas pārstāvjiem, vai šādu plānu un sarakstu varēs sagatavot.

D.Saikovskis - varam sagatavot plānu, tādā griezumā, kādā jūs to jautājat.

 

 

Sanāksmes noslēgums plkst. 16:35.

Protokols sagatavots vienā eksemplārā uz 4 lapām.

Sanāksmi vadīja: J.Vētra

Sanāksmi protokolēja: I.Cipruse

Protokols sagatavots 2013.gada 9.janvārī, Rīgā

 

 

 
www.clarus.lv