Informācija plašsaziņas līdzekļiem
16.01.2013.

Par AIP ESF projekta audita veikšanas apstākļiem un par sadarbību ar IZM

Augstākās izglītības padome (AIP) attiecībā uz tās īstenoto Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001” (Projekts) kategoriski noliedz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka AIP vai Projekta darbinieku vainas dēļ SIA „Deloitte Latvia” nebija iespējams uzsākt Projekta auditu, AIP pirmo reizi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai no Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) precīzu informāciju par audita darba uzdevumu saņēma tikai 2013.gada 11.janvārī. Lai gan iepriekš IZM publiski bija norādījusi, ka audits par nodokļu maksātāju naudu tiks pabeigts līdz 2013.gada 15.janvārim.

Norādām, ka IZM dotais uzdevums SIA „Deloitte Latvia” auditoriem saistībā ar Projektu – „izvērtēt gala ziņojuma vērtējumu atbilstību ekspertu vērtējumam darba procesā un piešķirto punktu atbilstību ekspertu vērtējumam” – nemaz nav izpildāms. Proti, Projekta gala ziņojums pa studiju virzieniem ir ekspertu izstrādāts un studiju programmas vērtēja, t.sk. – punktus anketās lika, tikai un vienīgi noteiktā kārtībā izvēlēti eksperti atbilstoši Projekta metodikai un metodoloģijai. Līdz ar to jautājums ir par nodokļu maksātāju naudas – apmēram 20 tūkstošiem latu, izlietošanas lietderību, kā arī – likumību.

IZM dotais darba uzdevums – pārbaudīt Projekta uzraudzības mehānismu AIP, ir absurds un struktūrfondu vadības kārtībai neatbilstošs, jo atbildīgā iestāde šajā gadījumā ir IZM, bet uzraugošā institūcija – IZM padotībā esošā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Turklāt jāpiebilst, ka atbilstoši struktūrfondu normatīvajam regulējumam, VIAA pusotra gada laikā vairākkārt ir veikusi Projekta kārtējās un pēc IZM uzdevuma noteiktās pārbaudes un neatbilstības vai kādas iespējamās nelikumības nav konstatējusi.

Saistībā ar audita darba uzdevumu attiecībā uz ekspertu kvalifikācijas izvērtēšanu – jāuzsver, ka ekspertu kvalifikācija nav juridisks jautājums, bet šo cilvēku izglītība, iegūto zināšanu kopums, kvalifikācijas, prakse un pieredze, ko apliecina arī šo ekspertu sniegtā informācija, piemēram, CV. Turklāt visi eksperti ir apstiprināti Projekta Vadības komitejā, kuras loceklis ir arī izglītības un zinātnes ministrs, šajā gadījumā – Roberts Ķīlis. Lai arī viņš nav apmeklējis Projekta Vadības komitejas sēdes, taču AIP un Projekts atbilstoši noteiktai kārtībai un ievērojot labas pārvaldības principus, vienmēr ir snieguši informāciju gan par visiem šajās sēdēs izskatāmajiem jautājumiem, t.sk. par ekspertiem (CV), gan par Projektu kopumā. Projekta īstenošanas gaitā AIP nav saņēmusi nevienu tās ex-officio locekļa – izglītības un zinātnes ministra, iebildumu par ekspertu kvalifikāciju.

Attiecībā uz IZM un tās pārstāvju publiskajā telpā pausto informāciju par to, ka AIP ir pašrocīgi labojusi un tādējādi viltojusi ārzemju ekspertu veikto studiju programmu novērtējumu norādām, ka saskaņā ar AIP rīcībā esošo informāciju, kas saņemta no IZM, SIA „Deloitte Latvia” pārstāvjiem nav dots uzdevums veikt operatīvās darbības (kas nemaz nav iespējams šāda veida uzņēmumam, bet ir cita ranga institūciju uzdevums) un tādējādi pat iespējamo viltojumu konstatēšana nevar būt viņu darba rezultāts.

IZM nekorektā informācija, kas tiek izplatīta publiskajā telpā, būtiski traucē AIP un SIA „Deloitte Latvia” sadarbību un līdzšinējās korektās attiecības. Jo vairāk – pretēji publiski apgalvotajam par audita veikšanu, virzību un termiņiem, IZM tikai 2013.gada 11.janvārī sniedza nepieciešamo informāciju AIP. Uzskatām, ka šādā veidā no IZM, iespējams, tiek izdarīts spiediens uz SIA „Deloitte Latvia”, kā arī nav saprotama IZM 2013.gada 15.janvārī publiski paustā informācija, ka jebkura brīdinoša signāla saņemšanas rezultātā no SIA „Deloitte Latvia” tiks palielināts finansējums un pārbaudes termiņi. Tas pārsniedz jebkuras ētikas normas un liecina par IZM nespēju organizēt pašai savu darbu, lai trešās puses par nodokļu maksātāju naudu varētu pildīt IZM dotos uzdevumus un ir nepieredzēts gadījums auditoru praksē.

AIP un Projekta vadība vēlas saņemt no IZM arī konkrētus pierādījumus un skaidrojumu par to, ka AIP un Projekta vaība it kā kavējot audita veikšanu, jo vairāk tādēļ, ka viens no AIP locekļiem ir izglītības un zinātnes ministrs, kurš, iespējams, pats traucē savu darbu.

 

AIP priekšsēdētājs
Prof. Jānis Vētra

 

 

 
www.clarus.lv