18.02.2013.
Informācija plašsziņas līdzekļiem

AIP: IZM jau sākotnēji nav ievērojusi iepirkumu normatīvos aktus.
IZM neievēro likumdošanu, rada stagnāciju augstākajā izglītībā un apdraud tūkstošiem topošo absolventu

Augstākās izglītības padome (AIP) sniedz savu paziņojumu sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sniegto informāciju par SIA „Deloitte Latvia” veikto AIP īstenotā Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001” (Projekts) tā sauktā „audita” jeb juridisko un izvērtēšanas konsultāciju rezultātiem.
Vienlaikus AIP vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka par IZM neizdarības ķīlniekiem ir kļuvuši vairāki tūkstoši Latvijas augstskolu un koledžu studenti, to skaitā arī topošie absolventi.
Tāpat sabiedrībai ir būtiski atgādināt, ka atbilstoši likumdošanai, Projekta uzraudzība, kārtējās un ārpuskārtas pārbaudes tiek īstenotas kopš Projekta uzsākšanas 2011.gada maijā. Un tajās nav konstatētas neatbilstības, pārkāpumi vai kādas iespējamās nelikumības.
Ar tā saucamo ziņojumu izveidojušos situāciju interesantu padara arī fakts, ka izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis ir gan AIP loceklis, gan Projekta Vadības komitejas loceklis. Taču kopš atrašanās ministra amatā – kopš 2011.gada nogales, viņa komunikācija ar AIP, tostarp – lai tieši un nepastaripnāti uzzinātu par Projektu, bijusi teju nekāda, tikai sazinoties caur preses relīzēm un ziņām plašsaziņas līdzekļos.

  1. AIP, ņemot vērā kompetentu institūciju sniegto informāciju, norāda, ka IZM veiktā SIA „Deloitte Latvia” izvēle AIP Projekta tā sauktajam „auditam”, bet patiesībā – juridiskajām un izvērtēšanas konsultācijām, notikusi neievērojot iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasības. Proti, IZM iepirka konsultantu pakalpojumus un nevis audita veikšanu. Lai gan, ņemot vērā darba uzdevuma raksturu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šajā gadījumā bija jāsludina atklāts konkurss ar neierobežotu pretendentu loku. Taču IZM izsūtīja uzaicinājumu trīs auditorkompānijām – SIA „Deloitte Latvia”, SIA „KPMG Baltics” un „Ernst & Young”, uz kuru pēdējā no minētajām nemaz nevarēja atsaukties, jo pati piedalījās Projekta metodikas izstrādē. Līdz ar nelikumīgu auditorkompānijas izvēles procesa faktu pastāv augsts risks, ka SIA „Deloitte Latvia” konsultantu ziņojuma saturs un slēdzieni ir iepriekš ar IZM atbildīgajām amatpersonām saskaņoti, lai attaisnotu izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa publiskos izteikumus attiecībā gan uz AIP, gan uz tās īstenoto ESF Projektu (skat. pielikumā LR Iepirkumu uzraudzības biroja atzinums).
  2. Būtiski atzīmēt, ka tā kā SIA „Deloitte Latvia” sniedza IZM konsultācijas, nevis veica auditu AIP, kā tas ir daudzkārt izskanējis plašsaziņas līdzekļos, tad līdz ar to, secināms, ka ziņojuma par AIP Projektu sagatavotāja ir pati IZM, kura tika konsultēta šajā darbā. Šajā situācijā īpaši būtiski, lai atbilsoši pašas uzsvērtai labas pārvaldības praksei un caurspīdīguma principiem, IZM sniegtu atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kas ir tās amatpersonas IZM, kuras saņēma SIA „Deloitte Latvia” konsultācijas? Kas ir patiesais ziņojuma autors? Kas atbild par ziņojumā ietverto informāciju un secinājumiem? Atbildes uz šiem jautājumiem ir svarīgas it sevišķi tāpēc, ka AIP, kā ESF projekta īstenotāja, vispār nav iepazīstināta ne ar SIA „Deloitte Latvia” konsultāciju saturu, ne paša ziņojuma pilno versiju, kas ierobežo AIP tiesības paust savu argumentētu viedokli, kas ir radījis izplatītajā informācijā neobjektīvu un vienpusēju, neprecīzu traktējumu. Tas vedina uz domām, ka šajos dokumentos ir kaut kas slēpjams gan no Projekta īstenotājiem, gan no visas Latvijas augstākās izglītības sabiedrības, kas, savukārt, rada aizdomas par ziņojuma autoru manipulācijām ar faktiem un dokumentiem. Turklāt tas viss ir veikts par nodokļu maksātāju naudu. Par tēriņu lietderību minētajām konsultācijām vēl ir jāpārliecinās atbildīgajām iestādēm.
  3. Lai izprastu SIA „Deloitte Latvia” konsultāciju nozīmību ir būtiski zināt, kādi speciālisti no auditorkompānijas bija iesaistīti konsultatīvajā darbā – vārds, uzvārds, kvalifikācija, iepriekšējā pieredze, kas apliecina viņu kompetenci izvērtēt tik komplicētu projektu, kāds ir AIP īstenotais ESF Projekts. Šī Projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā tika kompleksi izvērtētas praktiski visu studiju programmu kvalitāte, ilgtspēja, notika programmu grupēšana pa studiju virzieniem un tika sagatavoti ekspertu ziņojumi. Tādējādi AIP no savas puses attiecīgajos termiņos bija izdarījusi visu, lai atbilstoši Augstskolu likumam un bez kavēšanās jau 2012.gada 01.septembrī varētu uzsākt studiju virzienu akreditāciju. Atbilstoši AIP pieejamai informācijai, konsultācijās iesaistīto SIA „Deloitte Latvia” speciālistu viedoklis ir uzskatāms par vienu no daudzajiem iespējamajiem, kas nevar ne izcelt, ne noliegt ESF Projekta ekspertu paveikto. Tomēr būtiski atzīmēt, ka arī SIA „Deloitte Latvia” konsultanti, neraugoties uz skaidri doto IZM uzdevumu, nav atklājuši nevienu konkrētu faktu par iepriekš IZM un R.Ķīla izdaudzinātajiem AIP it kā veiktajiem viltojumiem vai falsificētiem ekspertu ziņojumiem. Tā vismaz ļauj secināt publiski izskanējusī informācija, lai gan AIP joprojām nav saņēmusi pilnu minētā ziņojuma tekstu.
  4. IZM 2013.gada 17.februāra vakarā elektroniski izsūtītajā informācijā „Par Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” audita rezultātiem” minētie „būtiskie Auditora secinājumi”, „normatīvo aktu pārkāpumu pazīmes” un „informācija par projekta īstenošanu saistošo dokumentu noteikumu nekonsekvenci un piemērošanas pārkāpumu gadījumiem”  ietver gan informāciju par reāliem faktiem, kuriem ir dota patiesībai neatbilstoša (tendencioza) interpretācija, gan acīmredzami kļūdainus apgalvojumus. Ja ministrs R.Ķīlis kā AIP loceklis būtu nācis uz darbu, t.i., apmeklējis AIP sēdes, tad par visiem šiem jautājumiem viņš būtu saņēmis precīzu un nepastarpinātu informāciju, būtu varējis Projekta īstenošanas gaitā izteikt savus ierosinājumus un vērtējumus. Pilnīgi noteikti, tagad nebūtu nepieciešams tērēt turpat 20 000 latus nodokļu maksātāju naudas faktu noskaidrošanai, kas bija un ir pieejami visiem AIP locekļiem.
  5. Šodienas, 2013.gada 18.februāra IZM paziņojuma jēga saistībā ar AIP ESF Projektu ar lielu varbūtību ir mēģinājums novērst sabiedrības uzmanību no pašas IZM un tās amatpersonu bezprecedenta rīcības, novēlojot un neticamā veidā sarežģījot Augstskolu likumā noteikto pāreju no augstākās izglītības studiju programmu uz studiju virzienu akreditāciju. Šībrīža situācija jau rada reālus draudus daudzām augstskolām un koledžām legāli īstenot starptautisku ekspertu teicami un labi novērtētas studiju programmas un izsniegt valsts atzītus diplomus. Taču par vislielākajiem IZM neizdarības ķīlniekiem kļuvuši vairāki tūkstoši augstskolu un koledžu topošie absolventi, jo apdraudēta viņu izglītības ieguvi oficiāli apliecinošu dokumentu – diplomu – izsniegšana.
  6. AIP pateicas visām Latvijas augstskolām un koledžām, to vadībai, studiju programmu direktoriem, akadēmiskajam personālam, studējošajiem, darbiniekiem un absolventiem, kā arī ārvalstu un Latvijas ekspertiem par milzīgo darbu, kas tika ieguldīts, īstenojot ESF Projektu. Būtiski arī tas, ka Projekta ietvaros tika radīta arī pilnīgi jauna un unikāla Latvijas augstākās izglītības datu bāze, kā arī izveidota un praksē pārbaudīta pielietojama metodika studiju virzienu kvalitātes un ilgtspējas izvērtēšanai.

AIP apliecina, ka ESF Projektam adresēto pārmetumu un šaubu cēlonis ir nespēja vai nevēlēšanās iedziļināties ESF Projekta īstenošanas mērķos, uzdevumos un kvalitātes novērtēšanas sistēmas pārejas perioda noteiktajā specifikā. ESF Projekta rezultāti, kopā ar augstskolu un koledžu komentāriem, precizējumiem un progresa ziņojumiem ir sagatavoti iesniegšanai Studiju akreditācijas komisijai, lai tā bez kavēšanās varētu sākt studiju virzienu akreditācijas procesu.

 

Pielikumā:

 

AIP sekretariāts
67223392

 

 

 
www.clarus.lv