Informācija plašsaziņas līdzekļiem
22.02.2013.

AIP vērsusies Ģenerālprokuratūrā par
IZM iepirkto audita pakalpojumu likumību

Augstākās izglītības padome (AIP) vērsusies Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbības likumību, slēdzot līgumu ar auditorsabiedrību SIA „Deloitte Latvia” par AIP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001” (Projekts) norises likumības un kvalitātes audita veikšanu.

AIP uzsver, ka iepirkuma rezultātā, pilnvarojot SIA „Deloitte Latvia” veikt uzraudzības funkciju – auditēt AIP / tās īstenoto Projektu, IZM valsts pārvaldes funkciju ir nodevusi privātpersonai. Tas ir klajā pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās daļas 3.punktu. Proti, likums aizliedz deleģēt iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību privātpersonai.

Tāpat AIP jau iepriekš vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) ar lūgumu sniegt viedokli par IZM piemēroto iepirkuma procedūru no SIA „Deloitte Latvia”. No IUB vēstules nepārprotami secināms, ka iepērkot audita pakalpojumus, kā juridiskās konsultācijas, ir pārkāpta spēkā esošā iepirkumus reglamentējoša likumdošana.

Tādējādi, AIP ieskatā apšaubāma varētu būt ne tikai pašas iepirkuma procedūras likumība, bet arī šīs procedūras rezultātā tapušais SIA „Deloitte Latvia” ziņojums.

AIP vērš Ģenerālprokuraturas uzmanību arī uz citiem konkrētiem faktiem. Piemēram:

  • AIP 2012.gada 27.decembrī saņēma IZM tā paša datuma vēstuli  Nr.01-17/5683, kurā IZM informē, ka tā 2012.gada 21.decembrī noslēgusi līgumu Nr.01-28/196 ar starptautisku auditorfirmu SIA „Deloitte Latvia” par Projekta norises likumības un kvalitātes audita veikšanu;
  • IZM iepirkuma Tehniskajā specifikācijā, skaidri noteikts iepirkuma mērķis: „Veikt Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” norises likumības un kvalitātes auditu”;
  • no SIA „Deloitte” sagatavotā ziņojuma par Projektu, ir skaidri saprotams, ka tās nav juridiskās konsultācijas, bet gan AIP / tās īstenotā Projekta audits. To apliecina arī iepriekš minētā IZM vēstule, kuru parakstījis izglītības un zinātnes ministrs un kurā teikts, ka vēstules pielikumā tiek iesniegts ziņojums par Projekta norises likumības un kvalitātes audita rezultātiem.
Līdz ar to, AIP vērsusies Ģenerālprokuratūrā, vienlaikus iesniedzot arī konkrētus dokumentus, kā arī detalizētu un normatīvajos aktos balstītu situācijas aprakstu.

 

AIP sekretariāts

 

 

 
www.clarus.lv