Informācija plašsaziņas līdzekļiem
27.02.2013.

AIP: IZM rīcība saistībā ar pāreju uz studiju virzienu akreditāciju ir novēlota, necaurspīdīga un juridiski pretrunīga

Augstākās izglītības padome (AIP) iesniegusi Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim argumentētu un izvērstu skaidrojumu par AIP īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (ESF Projekts) un par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto un valdībā iesniegto informatīvā ziņojuma projektu „Par Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” novērtējuma rezultātiem” (IZM Ziņojums).

AIP uzsver, ka šis IZM Ziņojums nevar kalpot par pamatu argumentētu, juridiski korektu un ilgtermiņā derīgu lēmumu pieņemšanai Latvijas augstākās izglītības turpmākai attīstībai. Vienlaikus Ministru prezidentam iesniegti AIP argumentēti komentāri par SIA „Deloitte Latvia” ziņojumā minētajiem „faktiem” saistībā ar ESF Projektu.

AIP vērš valdības vadītāja uzmanību uz virkni konkrētiem faktiem un iespējamām problēmām, kas var rasties dēļ IZM novēlotās, necaurspīdīgās un juridiski pretrunīgās rīcības, tostarp, mēģinot manipulēt ar ESF Projekta rezultātiem un nenodrošinot savlaicīgu pāreju uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju.

Lai arī pašam SIA „Deloitte Latvia” ziņojumam par ESF Projektu, pretēji IZM iepriekš solītajam, nav noņemts ierobežotas pieejamības statuss, AIP uzskata par savu pienākumu vērst valdības vadītāja un sabiedrības uzmanību vismaz uz šī ziņojuma pavadvēstulē minēto (attiecīgā informācija nesatur sensitīvus datus vai citu neizpaužamu informāciju par pašu ESF Projektu). Proti, SIA „Deloitte Latvia” pavadvēstulē minēts, ka šī audita rezultāti un secinājumi nav uzskatāmi par taisnīgu viedokli, ka šis ziņojums paredzēts tikai IZM iekšējai lietošanai un ka pamatojoties uz to nav izdarāmi secinājumi. AIP ieskatā jo neizprotamāka ir IZM rīcība un tās lietderība, mēģinot apšaubīt AIP Projekta rezultātus, tostarp, atsaucoties uz SIA „Deloitte Latvia” ziņojumu un virzot izskatīšanai Ministru kabinetā IZM Ziņojumu.

Vienlaikus AIP norāda, ka IZM Ziņojums par Latvijas augstākās izglītības nākotnei būtiskiem jautājumiem tapis uz SIA „Deloitte Latvia” ziņojuma bāzes, kas satur būtiskas faktoloģiskas kļūdas un absurdus apgalvojumus, kā arī kopumā neatbilst audita ziņojumu pamatprasībām.

Tāpat AIP uzsver, ka IZM Ziņojums ir tapis, balsoties uz juridiski neviennozīmīgi vērtētas procedūras rezultātā iepirktā un joprojām neatslepenotā SIA „Deloitte Latvia” ziņojuma pamata. Par to liecina AIP saņemtā informācija no Iepirkumu uzraudzības biroja, proti, iepērkot audita pakalpojumus, kā juridiskās konsultācijas, no IZM puses ir pārkāpta iepirkumu likumdošana. Turklāt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās daļas 3.punkts aizliedz privātpersonai deleģēt iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību. Līdz ar to IZM rīcība, slēdzot, līgum

Gadījumā, ja arī kādam ir / bija šaubas par ESF Projekta kvalitāti, tad atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 9.panta otrās daļas 1.punktam, Finanšu ministrijai, kā vadošai iestādei, būtu jāveic ESF Projekta revīzija.

AIP uzsver, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, studiju virzienu akreditācija pilnībā ir IZM kompetences jautājums, un šajā situācijā nav izprotama bezprecedenta kavēšanās no IZM puses ar Augstskolu likumā noteikto studiju virzienu akreditācijas sistēmas ieviešanu. IZM jau 2011.gada rudenī, apstiprinot ESF Projekta metodiku, bija pieejama nepieciešamā informācija, lai IZM varētu likumā noteiktajos termiņos – līdz 2012.gada 1.septembrim, sagatavot, saskaņot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā jaunos studiju virzienu akreditācijas noteikumus, kas atbilstu ESF Projekta metodikas ietvaros sagatavoto ekspertu ziņojumu formai un apjomam. Visu ESF Projekta ekspertu ziņojumu kopijas tika iesniegtas IZM 2012.gada 5.oktobrī.

AIP kategoriski noraida jebkurus IZM mēģinājumus manipulēt ar ESF Projekta ekspertu sagatavotajiem studiju virzienu novērtējuma ziņojumiem, to saturu un formu, pirms šo ziņojumu izskatīšanas Studiju virzienu akreditācijas komisijā. Mēģinājumi pamatot lietderību ESF Projekta ekspertu sagatavoto ziņojumu pārstrukturēšanai vai pat pārvērtēšanai (kuru, iespējams, veiks ASIIN) pirms to izskatīšanas Studiju akreditācijas komisijā, padarīs jebkurus Studiju akreditācijas komisijas lēmumus par neleģitīmiem un pamatoti apstrīdamiem. Šāda iepriekšēja ekspertu sagatavoto studiju virzienu novērtējuma ziņojumu pārstrāde/pārvērtēšana varētu notikt tikai saskaņā ar speciāli šim nolūkam izstrādātu un Ministru kabinetā apstiprinātu metodiku, bet, ņemot vērā saspringto laika grafiku un Latvijas augstākās izglītības vajadzības, šāda pieeja nav nepieciešama un nav atbalstāma.

AIP sekretariāts
67223392

 

 

 
www.clarus.lv