Relīze
17. 05. 2013.

Noslēdzies AIP īstenotais ESF projekts „Augstākās izglītības studiju
programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”

Augstākās izglītības padome (AIP), kā Eiropas Sociālā fonda projekta ”Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1./11/IPIA/VIAA/001) (turpmāk -Projekts) īstenotājs, iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), kā projekta pasūtītājam, noslēguma pārskatu „Pārskats par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai, attīstīšanai, konsolidācijai, slēgšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem” par Projektā (09.05.2011. – 30.04.2013.) gūtajiem rezultātiem un to izmantošanu.

Ir īstenots Projekta mērķis: izvērtēt studiju programmas pēc to kvalitātes, resursu pietiekamības, ilgtspējas, nosakot kvalitatīvākās programmas ar atbilstošu kapacitāti, kvantitatīviem un kvalitatīviem darbības rezultātiem turpmākai īstenošanai, sniedzot ieteikumus par programmu uzlabošanu un sagatavojot priekšlikumus studiju virzienos sagrupētu studiju programmu pilnveidei, uzlabošanai, attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem, augstskolu, koledžu un to studiju programmu vērtēšanai un akreditācijai.

Šādu mērķi noteica nepieciešamība pēc neatkarības gados veidotās augstākās izglītības sistēmas visaptverošas starptautiskas izvērtēšanas un pārejas uz studiju virzienu akreditāciju nodrošināšanas. Pirmoreiz vērtēšana notika nevis vienas augstākās izglītības institūcijas (AII) vai vienas studiju programmas ietvaros, bet studiju programmas, sagrupētas 28 studiju virzienos, tika vērtētas katrā virzienā kopumā. Katra virziena ietvaros tika vērtēts arī programmu starptautiskās konkurētspējas un eksportspējas potenciāls. Projektā iesaistījās 57 Latvijas AII, kuru pārstāvji un citi interesenti tika iepazīstināti ar vērtēšanas rezultātiem 28 AIP organizētos semināros. Uz iegūtajiem rezultātiem, kas pēc visu studiju virzienu izvērtēšanas pabeigšanas bija pieejami jau 2012. gada rudenī, tiek balstīta pašlaik notiekošā studiju virzienu akreditācija.

Starptautiskajā studiju programmu izvērtēšanā tika iesaistīti 107 ārvalstu eksperti no 14 Eiropas valstīm (Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Dānija, Vācija, Beļģija, Somija, Norvēģija, Polija, Lielbritānija, Čehija, Slovākija, Īrija, Islande), kā arī Latvijas eksperti, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības pārstāvji. Viņi veica augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes, pieejamo resursu, sadarbības un pārklāšanās, ilgtspējas izvērtēšanu, SVID analīzi un izstrādāja priekšlikumus augstākās izglītības studiju programmu tālākai attīstībai gan kopumā par visām studiju programmām valstī, gan pa atsevišķiem studiju virzieniem, kā arī sniedza ieteikumus augstākās izglītības politikas veidošanai valstiskā līmenī.

Ņemot vērā ārvalstu ekspertu ziņojumos ietverto informāciju, kā arī Projekta Uzraudzības komitejas izvirzītos uzdevumus, tika vākta un analizēta papildinformācija un izstrādāti priekšlikumi: doktora studiju programmu, grupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai; jauno zinātnieku integrācijai augstskolās; studējošo noslodzei; studiju programmu konkurētspējai; studiju programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai koledžās; kā arī izveidots ziņojums par pašvaldībās veikto aptauju AII darbības novērtēšanai.

Tas viss iekļauts IZM iesniegtajā „Pārskatā par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai, attīstīšanai, konsolidācijai, slēgšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem” ar 6 pielikumiem.

Kopumā Projektā piedalījušies aptuveni 400 dalībnieki (eksperti, AII pārstāvji, projekta administratīvie darbinieki). Augstākās izglītības padome izsaka pateicību visiem Latvijas un ārvalstu ekspertiem, kas piedalījās studiju programmu izvērtēšanā, bet īpaši pateicas AII vadītājiem, akadēmiskajam personālam un studentiem, kas aktīvi piedalījās pašnovērtējuma ziņojumu izstrādē un nodrošināja starptautiskās izvērtēšanas norisi savā augstskolā.

Projekts sniedz bāzi pārdomātu reformu īstenošanai augstākajā izglītībā. Projekta rezultāti ir integrēti AIP sagatavotās jaunās „Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālās koncepcijas 2013.-2020. gadam” (LAIAANK) projektā, akcentējot tādas nozīmīgas augstākās izglītības pozīcijas, kā - augstākās izglītības finansēšana, augstākās izglītības institūciju iekšējā un ārējā pārvalde, augstākās izglītības strukturālā sistēma un tipoloģija, augstākās izglītības modernizācija.


AIP,
67223392

 

 

 
www.clarus.lv