Rīga
30. 01. 2012.

Studiju virziena "Reliģija un teoloģija" izvērtēšanas rezultātu apspriešana

Turpinot kārtību, ka Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotajā ESF projektā „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) katra virziena ietvaros iegūtie rezultāti tiek apspriesti seminārā interesentu vidū, 26. janvārī AIP notika seminārs par studiju virziena "Reliģija un teoloģija" izvērtēšanas rezultātiem. Šī virziena ekspertu komisijas vārdā rezultātus prezentēja LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova.

Reliģijas un teoloģijas virziena studiju programmas īstenojošās augstākās izglītības iestādes (AII) ir labvēlīgā situācijā, jo katra ieņem savu nišu un programmas nedublējas. Četras no piecām AII ir saistītas ar kādas kristīgās konfesijas baznīcu, kas nosaka programmas specifiku; vienīgi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātei nav saistības ar konkrētu konfesiju. Divām AII - Rīgas Augstākās Reliģijas zinātņu institūtam (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūtam (RTI), kuras ir Romā esošās Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Latvijā, ir jāsabalansē vietējās un starptautiskās prasības, rezultātā izglītotājiem kļūstot vēl spēcīgākiem.

Sevišķi ārzemju eksperti ir izcēluši mācībspēku izcilo kvalifikāciju: liels doktoru īpatsvars, ir beigtas prestižas ārvalstu augstskolas, tādējādi spējot piedāvāt augstus kvalitātes kritērijus mūsu valsts studentiem. Turklāt tika uzsvērts šo augstā līmeņa pasniedzēju patriotisms: viņi nebrauc projām un nemeklē atalgotākas darbavietas, bet nodrošina kvalitatīvu izglītības standartu Latvijā. Kā patriotisma piemērs tika īpaši izcelti arī Lutera akadēmijas studenti, kuri, mācoties vēl neakreditētā studiju programmā, ir izteikuši gatavību nepieciešamības gadījumā studijās ieguldīt arī savus līdzekļus līdzās Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas finansējumam. Tātad studenti augstu vērtē programmu, kas ir viens no argumentiem ekspertu rekomendācijai akreditēt šo programmu.

Reliģijas un teoloģijas studiju virziena programmu īpatnība ir salīdzinoši nelielais studentu skaits, ko nosaka konkrētās konfesijas baznīcas vajadzības, kā arī iespējas. Viena no ekspertu rekomendācijām ir tāda, ka būtu vajadzīga zināma koordinācija no valsts puses, jo programmās tiek sagatavoti ne tikai garīdznieki, bet arī visas sabiedrības aprūpei nepieciešami speciālisti, piemēram, kapelāni, ticības mācības skolotāji, pastorālie darbinieki, sociālie darbinieki. Līdz ar to šo speciālistu sagatavošana un viņu darbavietas būtu atstājamas ne tikai katras AII ziņā, bet te vajadzētu iesaistīties arī valstij ar savu pasūtījumu, cik daudz un kā sagatavot speciālistus visas sabiedrības garīgo vajadzību un garīgās izaugsmes interesēs.

Gan mazā studentu skaita dēļ, gan arī studiju virziena attīstības, programmu savstarpējās bagātināšanās dēļ vairāk ir nepieciešama dažāda sadarbība – vietējā un starptautiskā, līdz pat aktīvākai iesaistei mācībspēku un studentu apmaiņas programmās, piemēram, Erasmus, kā arī e-apmācības pilnveidošana, tādējādi ieinteresējot Latvijā studēt citu valstu studentus. Tas ir iespējams, jo reliģijas un teoloģijas studiju programmās dominē labas svešvalodu zināšanas gan mācībspēkiem, gan studentiem. Piemēram, LU Teoloģijas fakultātes absolventiem valodu zināšanas palielina arī nodarbinātības iespējas.

Vietējā līmenī rekomendēta AII bagātīgo bibliotēku savstarpēja izmantošana, vienotas datu bāzes izveidošana, kopīgi studiju moduļi tur, kur tas ir iespējams, piemēram, Bībeles, reliģijas vēstures studijās. Tāpat kāda vieslektora kursu iespējams klausīties vairāku AII studentiem kopā vai arī šis pasniedzējs, Latvijā ieradies, var strādāt ar vairāku izglītības iestāžu studentiem.

Pārvarēt noslēgtību tiek rekomendēts arī saturiskā ziņā, piemēram, vairāk iedziļinoties citu konfesiju mācībās. Studenti ir izteikuši vēlmi, ka labprāt apgūtu mācību kursus arī par modernajām, nekristīgajām reliģijām, kādu iespēju piedāvā, piemēram, LU Teoloģijas fakultāte. Ne visās programmās pietiekamā apjomā ir sociāli orientēti kursi. Tas viss nepieciešams redzesloka plašumam, lai saprastu sabiedrību un tās problēmas, lai pārzinātu tajā notiekošos procesus, nevis, lai mainītos līdzi sekulārajai sabiedrībai.

Kā paraugs sabiedrības vienošanā darbojas Latvijas Kristīgā akadēmija, kas, orientējoties uz pareizticību, dod iespēju latviešu un krievu kopienu produktīvam dialogam kopīgās mācībās. Tulkojot tekstus gan liturģiskām, gan citām vajadzībām, augstskola nodrošina vienotu terminoloģiju. Ir liels skaits starptautiski citējamu zinātnisku publikāciju, līdzīgi kā LU Teoloģijas fakultātē. Vienlaikus pētniecība ir orientēta uz sabiedrībai svarīgām problēmām, sasaistē ar integratīvās teoloģijas skatījumu. Pēc ekspertu vērtējuma Latvijas Kristīgajai akadēmijai ir kapacitāte, lai atvērtu doktorantūras programmu, kas orientētos uz pareizticīgo teoloģiju.

Arī RARZI attīstības vīzija par doktorantūras studiju atvēršanu sakrīt ar ekspertu rekomendācijām to darīt, turklāt tiek ieteikts veidot studiju moduļus arī citām konfesijām, ne tikai katoļiem. Ņemot vērā studiju virziena turpmāko vienoto akreditāciju, izglītības iestāžu ciešāka sadarbība, kopīga visu studiju līmeņu sabalansēšana būtu tikai pluss.

Vēl eksperti uzsvēra patīkamo gaisotni reliģijas un teoloģijas studiju virziena izglītības iestādēs un to, ka tās piedāvā sabiedrībai stabilas orientācijas vērtību sistēmu, nodrošina ētisko un morālo attīstību.

Semināru par studiju virzienu "Dzīvās dabas zinātnes" un "Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija" vērtēšanas rezultātiem AIP organizē 03. 02. 2012. plkst. 15.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukums 1) 5. auditorijā.

 

Ausma Mukāne,
AIP, ESF projekts
67223392; 29504439

 

 

 
www.clarus.lv