Informējam par atlikušajiem semināriem studiju programmu / virzienu pārstāvjiem Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros, kā arī aicinām tos apmeklēt gan attiecīgo studiju programmu / virzienu pārstāvjus, gan arī ikvienu augstākās izglītības institūciju pārstāvi, kuram par to ir interese:

2011.gada 7.novembris, pulksten 10:00, virziens "Ekonomika"
2011.gada 16.novembris, pulksten 14.00, virziens "Mehānika un metālapstrāde, izņemot Materiālzinātni, Siltumenerģētika un siltumtehnika, Mašīnzinības"
2011.gada 17.novembris, pulksten 10:00, virziens "Socioloģija, politoloģija un antropoloģija"
2011.gada 5.decembris, pulksten 14:00, virzieni "Sociālā labklājība" un "Psiholoģija".


Paldies visiem, kuri jau apstiprinājuši savu dalību semināros, kā arī aicinām pārējos apstiprināt savu dalību, nosūtot e-pastu uz aip@latnet.lv

Semināra norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga (2. vai 3.stāva zāle, uz vietas būs norādes)
Semināra ilgums: apmēram 2 stundas
Semināra darba kārtība: 

  • projekta vadītājas prof.Baibas Rivžas prezentācija par projektu, par tā plānoto norisi, par ziņojuma sagatavošanu (ar to var iepazīties šeit: skatīties);
  • projekta sadarbības partnera - Izglītības kvalitātes valsts dienesta - prezentācija par datu ievadīšanu (ar to var iepazīties šeit: skatīties);
  • atbildes uz jautājumiem.

Gatavojoties semināram, aicinām Jūs iepazīties arī ar:

  • augstākās izglītības studiju programmu novērtēšanas anketu: skatīties
  • Izglītības kvalitātes valsts dienesta prezentāciju par datu bāzes izmantošanu informācijas ievadei un datu apkopošanai: skatīties

Vairāk par semināru, ziņojumu iesniegšanas un plānotajiem ekspertu vizīšu datumiem (vizīšu datumi varētu mainīties, bet pamatā tikai "uz priekšu"): skatīties

Visu augstākās izglītības institūciju īstenoto studiju programmu sadalījums pa studiju virzieniem atrodms šeit: skatīties

Par izglītības iestāžu pašvērtējuma ziņojumiem - tie jāgatavo angļu valodā par katru studiju programmu, atbilstoši anketā ietvertajiem 4 vērtēšanas blokiem: 1) resursi, 2) kvalitāte, 3) ilgtspēja, 4) sadarbība un pārklāšanās (apjoms: apm.20 lapas, fontu izmērs: 12, atstarpe starp rindām: 1,5). Sagatavojot ziņojumu, ieteicams izmantot jaunākos pašnovērtējuma ziņojumus. Kā iepriekš minēts, par šo vairāk stāstīsim seminārā.

Ar cieņu -
Inese Cipruse
AIP ESF projekts
67223392, 29148844
aip@latnet.lv

 

 

 
www.clarus.lv