Lejuplādēt anketu MS Word formātā

Apstiprinu: R.Broks,
izglītības un zinātnes ministrs,
2011.gada 17.oktobrī

2011.gada 17.oktobra vēstule Nr.1-17/5515

logo

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšana”
Vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001
Augstākās izglītības studiju programmas novērtēšanas
ANKETA

Vērtējums (punkti)

Skaidrojums

4

Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir teicamā līmenī. Sniegumu raksturo teicams vērtējums visos attiecīgajam kritērijam pakārtotajos jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā vērtējuma līmenī kontekstā ar novērtējamo kritēriju varētu būt novērojamas dažas maznozīmīgas nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli uzlabojumi

3

Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir labā līmenī, atbilst visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā pārsvarā un būtiskas nepilnības nav vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas

2

Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir apmierinošā līmenī, atbilst minimālajām prasībām. Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un būtiski trūkumi attiecīgā rādītājā, kaut gan kopumā stiprās puses ir pārsvarā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi plānota ilglaicīga darbība, kā arī ieinteresēto pušu atbalsts un papildu resursi

1

Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma nav apmierinošā līmenī, izteiktā pārsvarā ir būtiskas nepilnības. Nepieciešami tūlītēji uzlabojumi, piesaistot arī citas ieinteresētās puses un papildus resursus

   

 

VĒRTĒŠANAS GRUPAS, ASPEKTI UN KRITĒRIJI

Novērtējums

4

3

2

1

1.vērtēšanas grupa „Kvalitāte” (19 kritēriji)

1.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi”

1.1.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi un ir saskaņā ar AII izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. R.1.2., R.1.7.

4

3

2

1

Komentārs:

1.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija”

1.2.1. Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam. R.1.7. (daļēji)

4

3

2

1

Komentārs:

1.2.2. Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite. R.1.6.

4

3

2

1

Komentārs:

1.2.3. Prakse ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskai daļai, studiju programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. (Attiecas tikai uz profesionālajām studiju programmām).

4

3

2

1

Komentārs:

1.2.4. Studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kurā ņemtas vērā studējošo vajadzības, tiek organizēti metodiskie pasākumi šīs koncepcijas pilnveidei.

4

3

2

1

Komentārs:

1.2.5. Tiek analizēti studējošo studiju rezultāti, akadēmiskais personāls tiek informēts par tiem. R.1.3. (daļēji)

4

3

2

1

Komentārs:

1.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana”

1.3.1. Studiju metodes ir mūsdienīgas, t.sk. ir pieejamas e-studijas (Moodle, Web CT un/vai citas platformas).

4

3

2

1

Komentārs:

1.3.2. Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti, praktiski tiek attīstītas arī problēmrisināšanas prasmes.

4

3

2

1

Komentārs:

1.3.3. Studējošo zināšanas, uzsākot studijas programmā un AII noteiktie studējošo atlases kritēriji ir pietiekami, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā kvalitātē un laikā. R.1.5.

4

3

2

1

Komentārs:

1.3.4. Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studējošiem, kā arī notiek starprezultātu pārbaude, lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanas motivācijas paaugstināšanu. Daļēji R.4.1., R.4.2.

4

3

2

1

Komentārs:

1.3.5. Studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti, noteikumi un / vai prasības ir skaidras un pieejamas.

4

3

2

1

  1. Komentārs:

1.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība”

1.4.1. Tiek ievēroti demokrātijas principi studiju programmas vadīšanā, ir skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības. Studējošie ir iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā.

4

3

2

1

Komentārs:

1.4.2. Izveidoti konfliktu novēršanas, problēmu risināšanas un saskaņošanas mehānismi.

4

3

2

1

Komentārs:

1.5.vērtēšanas aspekts „Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs”

1.5.1. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir saistīts ar docētajiem studiju kursiem. R.1.2.

4

3

2

1

Komentārs:

1.5.2. Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir saistīts ar studiju programmas mērķiem.

4

3

2

1

Komentārs:

1.5.3. Akadēmiskais personāls un studējošie piedalās zinātniskās konferencēs un/vai radošās aktivitātēs. R. 1.2.

4

3

2

1

Komentārs:

1.5.4. Ir nodrošināta studiju programmu sasaiste ar zinātniski pētniecisko (radošo) darbu (mācībspēku iesaiste attiecīgās
jomas zinātniskās pētniecības grantos, pētījumu programmās, AII/studiju programmas sasaiste ar Valsts nozīmes pētniecības centriem). R.1.2.

4

3

2

1

Komentārs:

1.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas”

1.6.1. Ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma un tā atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu
un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.

4

3

2

1

Komentārs:

1.6.2. Absolventiem ir iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā.

4

3

2

1

Komentārs:

 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Kvalitāte”

R.1.1. Ievēlēto profesoru, asociēto profesoru, docentu (ar doktora grādu, izņemot virzienā „Mākslas”) īpatsvars (%) programmā (ECTS) (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.1.2. Akadēmiskā personāla zinātniskā un radošā darbība

 

R.1.2.1. Zinātniskās publikācijas (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.1.1. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Thomson Reuters Web of Science)

 

R.1.2.1.2. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (SCOPUS)

 

R.1.2.1.3. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (ERIH)

 

R.1.2.1.4. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Engineering Village2)

 

R.1.2.1.5. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (EBSCO)

 

R.1.2.1.6. Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

 

R.1.2.1.7. Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 

R.1.2.2. Monogrāfijas (sākot no 2001.gada)

 

R.1.2.3. Mācību grāmatas (sākot no 2001.gada) un metodiskā literatūra (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.4. Konferenču tēzes (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.5. Darbība zinātniskajos un akadēmiskajos projektos un programmās (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.6. Patenti, licences, dizainparaugi, datorprogrammas (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.7. Koncertdarbība, dalība izstādēs, dalība iestudējumos (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.8. Meistarklases vadīšana (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.9. Darbs koncerta, konkursa, festivāla, meistarklases, izstādes, iestudējuma organizēšanā (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.10. Darbs starptautiskās žūrijas komisijās (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.11. Audio, video ieraksti (sākot no 2008.gada)

 

R.1.2.12. LZP eksperta darbība (sākot no 2006.gada)

 

R.1.3. Studējošie (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.1.3.1. Studējošo skaits (programmā kopā)

 

R.1.3.2. Studējošo skaits (imatrikulēti par budžeta līdzekļiem)

 

R.1.3.3. Studējošo skaits (grādu vai kvalifikāciju ieguvušie)

 

R.1.3.4. Studējošo skaits (grādu vai kvalifikāciju ieguvušie ārzemnieki)

 

R.1.3.5. Studējošo skaits (drop out rate)

 

R.1.4. Studējošo skaits filiālē (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.1.5. Imatrikulēto studējošo rezultāti centralizētajos eksāmenos (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)
* Tikai pamatstudiju programmām

 

R.1.5.1. Imatrikulēto studējošo skaits ar A; B līmeni centralizētajos eksāmenos

 

R.1.5.2. Imatrikulēto studējošo skaits ar A; B; C līmeni centralizētajos eksāmenos

 

R.1.5.3. Imatrikulēto studējošo skaits ar A; B; C; D; E; F līmeni centralizētajos eksāmenos

 

R.1.5.4. Imatrikulēto studējošo skaits, kuri nav kārtojuši centralizētos eksāmenus

 

R.1.6. Studējošo un akadēmiskā personāla attiecība studiju programmā (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.1.7. Aizstāvēto promocijas darbu īpatsvars pret doktora studiju programmu absolvējušo skaitu (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.) * Tikai doktora studiju programmām

 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 1.VĒRTĒŠANAS GRUPU „Kvalitāte” (19 kritēriji)

Vērtējums par 1.vērtēšanas grupu „Kvalitāte” (no 1 līdz 4):

 

Vērtējuma pamatojums:

2.vērtēšanas grupa „Resursi” (11 kritēriji)

2.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi”

2.1.1. Studējošo, akadēmiskā personāla un iesaistīto grupu (darba devēju, profesionālo organizāciju u.c.) viedoklis par programmas resursu atbilstību studiju programmas izvirzītajiem mērķiem.

4

3

2

1

Komentārs:

2.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija

2.2.1. Akadēmiskā personāla profesionalitāte atbilst studiju programmas saturam. R.1.1.

4

3

2

1

Komentārs:

2.2.2. Ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek kontrolēti; praktisko darbu, laboratorijas darbu un semināru darba īpatsvars ir atbilstošs studiju programmas mērķiem (attiecināms uz profesionālajām studiju programmām).

4

3

2

1

Komentārs:

2.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana”

2.3.1. Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un internets.R.2.4., R.2.5.

4

3

2

1

Komentārs:

2.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība”

2.4.1. Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu.

4

3

2

1

Komentārs:

2.4.2. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais (t.sk. telpu aprīkojums, studiju vide, finansējums studējošo pašpārvaldei) nodrošinājums ir pietiekams un spēj nodrošināt efektīvu studiju procesu. Studējošiem ir iespējas studēt ārpus AII, ir pieejami e-studiju līdzekļi, akadēmiskais personāls ir pieejams ar informācijas un komunikāciju (IKT) tehnoloģiju palīdzību. R.2.4., R.2.5., R.2.6.

4

3

2

1

Komentārs:

2.4.3. Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu studiju vidi (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājuma pieejamība svešvalodās). R.2.4.

4

3

2

1

Komentārs:

2.4.4. Ārvalstu studentiem un viesprofesoriem ir iespēja izmantot dienesta viesnīcas un citus AII pakalpojumus.       

4

3

2

1

Komentārs:

2.5.vērtēšanas aspekts „Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs”

2.5.1. Ir pieejama moderna zinātniskā vide, t.sk., piemēram, zinātniskā aparatūra, datori, audio/video līdzekļi, orgtehnika, telpu aprīkojums un datu bāzes. R.2.5.

4

3

2

1

Komentārs:

2.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas”

2.6.1. Finanšu resursi ir pietiekami studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai. R.2.1., R.2.2., R.2.3.

4

3

2

1

Komentārs:

2.6.2. Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta.

4

3

2

1

Komentārs:

 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Resursi”

R.2.1. Iestādes finansējums (faktiskie ieņēmumi) (2008., 2009., 2010.)

 

R.2.1.1. Iestādes finansējums kopā

 

R.2.1.2. Finansējums studijām

 

R.2.1.3. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem studijām

 

R.2.1.4. ES struktūrfondu finansējums studijām

 

R.2.1.5. Pašu ieņēmumi no studiju maksas

 

R.2.1.6. Finansējums studijām no starptautiskiem avotiem

 

R.2.1.7. Cits finansējums studijām

 

R.2.2. Studiju virziena finansējums (faktiskie ieņēmumi) (2008., 2009., 2010.)

 

R.2.2.1. Ārvalstu finansējums studiju virzienam

 

R.2.2.2. Ārvalstu finansējums studiju virzienam uz vienu studējošo

 

R.2.3. Studiju programmas finansējums (faktiskie ieņēmumi) (2008., 2009., 2010.)

 

R.2.3.1. Programmas finansējums kopā

 

R.2.3.2. Programmas finansējums uz vienu studējošo

 

R.2.3.3. Pašu ieņēmumi programmā no studiju maksas

 

R.2.3.4. Pašu ieņēmumi programmā no studiju maksas uz vienu studējošo

 

R.2.4. Informācijas resursi, bibliotēka (izdevumi) (2008., 2009., 2010.)

 

R.2.4.1. Izdevumi informācijas resursu iegādei

 

R.2.4.2. Izdevumi informācijas resursu iegādei filiālē

 

R.2.4.3. Izdevumi informācijas resursu iegādei uz vienu studējošo

 

R.2.5. Materiāli tehniskais nodrošinājums (2008., 2009., 2010.)

 

R.2.5.1. Iestādes nozīmīgākais (ar vērtību virs 5000 LVL) studiju aprīkojums (norādīt konkrētu iekārtu / materiālus / bilances vērtību LVL)

 

R.2.5.2. Datoru skaits

 

R.2.5.3. Datoru skaits filiālē

 

R.2.5.4. Zinātniskās datu bāzes, kurām ir nodrošināta piekļuve (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH, Engineering Village2, EBSCO, citas)

 

R.2.6. Studējošo pašpārvaldes finansējums

 

R.2.6.1. Finansējums Studējošo pašpārvaldei

 

R.2.6.2. Finansējums Studējošo pašpārvaldei (% no kopējā AII budžeta)

 

 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 2.VĒRTĒŠANAS GRUPU „Resursi” (11 kritēriji)

Vērtējums par 2.vērtēšanas grupu „Resursi” (no 1 līdz 4):

 

Vērtējuma pamatojums:

3.vērtēšanas grupa „Ilgtspēja” (18 kritēriji)

3.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi”

3.1.1. Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un ir orientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studiju programmas nākotnes redzējums (vīzija) tiek īstenota, ņemot vērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju viedokli un reģionālās intereses.

4

3

2

1

Komentārs:

3.1.2. AII attīstība tiek regulāri plānota, t.sk. ir iestrādāta perspektīva finanšu programma, garantējot programmā iekļauto mērķu sasniegšanu un iespējamo risku (t.sk. demogrāfisko) pārvarēšanu. Ir attīstības programma kopā ar konkrētu rīcības plānu, kas virzīts ilgtspējas nodrošināšanai gan AII kopumā, gan attiecīgajam studiju virzienam.

4

3

2

1

Komentārs:

3.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija”

3.2.1. Studiju programmas saturs un īstenošana nodrošina studiju programmas ilgtspējīgu attīstību, atbilst četriem
galvenajiem augstākās izglītības mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba tirgus prasību ievērošana).

4

3

2

1

Komentārs:

3.2.2. Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana. R.3.3. (daļēji), R.1.1.

4

3

2

1

Komentārs:

3.2.3. Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana, t.sk. atbilstoši reģiona vajadzībām. R.4.1., R.4.2. (daļēji)

4

3

2

1

Komentārs:

3.2.4. Ir noslēgti sadarbības līgumi (ar Latvijas un ārvalstu AII) par studiju programmu īstenošanu (izņemot līgumus par mobilitāti). R.3.6.

4

3

2

1

Komentārs:

3.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana”

3.3.1. Zināšanu, prasmju, attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metodes ir objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darba tirgus mainīgajām prasībām.

4

3

2

1

Komentārs:

3.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība”

3.4.1. AII akadēmiskais, administratīvais personāls, studējošie, sociālie un sadarbības partneri ir iesaistīti kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē, t.sk. studiju procesa un rezultātu izvērtēšanā.

4

3

2

1

Komentārs:

3.4.2. Izveidota un funkcionē efektīva studiju programmu pārvaldes sistēma.

4

3

2

1

Komentārs:

3.4.3. Attīstības plāna izpildi analizē un analīzes rezultātus izmanto nākamā attīstības perioda plānošanā.

4

3

2

1

Komentārs:

3.5.vērtēšanas aspekts „Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs”

3.5.1. Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības (radošo)
darbu tematika ir aktuāla, saistīta ar reģiona interesēm, ar studiju programmas saturu un nākotnes attīstību. R.1.2.

4

3

2

1

Komentārs:

3.5.2. Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (radošā darba rezultāti tiek publiskoti izstādēs, skatēs, koncertos, iestudējumos u.tml.); notiek zinātniskās pētniecības un radošā darba rezultātu praktiska izmantošana, iekļaujoties inovatīvā darbībā. R.1.2.

4

3

2

1

Komentārs:

3.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas”

3.6.1. Notiek ikgadējs studiju programmas stipro un vājo pušu izvērtējums, kā arī attīstības iespēju, akadēmisko resursu, materiāltehniskās bāzes, finanšu nodrošinājuma iekšējā pašnovērtēšana.

4

3

2

1

Komentārs:

3.6.2. Ne retāk kā reizi gadā tiek nodrošināta  atgriezeniskā saite, ietverot studējošos, absolventus, akadēmisko un
vispārējo personālu.

4

3

2

1

Komentārs:

3.6.3. Ir nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas un ir finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.

4

3

2

1

Komentārs:

3.6.4. Doktora studiju programmas (ja tiek īstenotas) ir saistītas ar atbilstošiem grantiem un/vai projektiem. R.1.7., R.3.5.

4

3

2

1

Komentārs:

3.6.5. Ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendences pēdējos 3 gados (studējošo un absolventu dinamika,
absolventu nodarbinātība, akadēmiskā personāla kvalifikācija un vecuma struktūra, finanses, pētījumu rezultāti), ir izanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studiju programmām reģionā. R.1.3., R.1.4., R.3.1., R.3.2., R.3.4.

4

3

2

1

Komentārs:

3.6.6. Notiek AII / studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes izglītības iestādēm
(iesaiste skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā, pedagogu tālākizglītībā, potenciālo studējošo piesaistē u.c.)

4

3

2

1

Komentārs:

 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Ilgtspēja”

R.3.1. Studējošo skaits (imatrikulēti) (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.3.2. Studējošo skaits (imatrikulēti par studiju maksu) (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.3.3. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc vecuma (ievēlētā)

 

R.3.3.1. Jaunāki par 25 gadiem

 

R.3.3.2. 25 – 44 gadi

 

R.3.3.3. 45 – 64 gadi

 

R.3.3.4. 65 gadi un vecāki

 

R.3.4. Studiju turpināšana (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.3.4.1. Studējošo skaits pa programmām, kuri pēc bakalaura vai 2.līmeņa profesionālajām studiju programmām turpina studēt maģistrantūrā vai augstākā līmeņa studiju programmās tajā pašā AII un tajā pašā studiju virzienā

 

R.3.4.2. Studējošo skaits pa programmām, kuri pēc maģistra vai augstākā līmeņa studiju programmām turpina studēt doktorantūrā tajā pašā AII un tajā pašā studiju virzienā

 

R.3.5. Zinātniskās darbības finansējums (faktiskie ieņēmumi) (2008., 2009., 2010.)

 

R.3.5.1. Zinātniskās darbības finansējums (AII)

 

R.3.5.2. Zinātniskās darbības finansējums (studiju virziens)

 

R.3.5.3. Zinātniskās darbības finansējums uz vienu studējošo (studiju virziens)

 

R.3.6. Promocijas darbu vadīšana (iegūts zinātniskais grāds) (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.3.7. Sadarbības līgumu skaits (iekārtu un aparatūras izmantošana) (2008., 2009., 2010.) *

 

 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 3.VĒRTĒŠANAS GRUPU „Ilgtspēja” (18 kritēriji)

Vērtējums par 3.vērtēšanas grupu „Ilgtspēja” (no 1 līdz 4):

 

Vērtējuma pamatojums:

4.vērtēšanas grupa „Sadarbība, pārklāšana” (14 kritēriji)

4.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi”

4.1.1. Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti atšķiras no citu līdzīgu studiju programmu mērķiem
un studiju rezultātiem esošajā AII vai atbilstošajā reģionā.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija”

4.2.1. Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas AII studiju programmās.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.2. Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu ārvalstu AII studiju programmās, piemēram, ir sadarbības līgumi par kopīgu SP un / vai moduļu īstenošanu, par docētāju apmaiņu. R.4.3.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.3. Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi, kas tiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII studiju programmu studējošiem.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.4. Tiek veidota vai ir plānots veidot kopīgu programmu ar kādu no AII.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.5. Ir izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošo piesaistīšanas plāni / projekti (t.sk. tiek veidota vai ir plānots veidot studiju programmu, sagatavoti moduļi, kursi, prakses un pētījumi ārvalstu studentiem angļu vai citā svešvalodā, tiek veikti reklāmas un cita veida pasākumi ārvalstu studentu piesaistīšanai), un ir noslēgti līgumi par studējošo un mācībspēku mobilitāti ar ārvalstu AII. R.4.3., R.4.4.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.6. Tiek īstenoti vai ir plānoti studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes, kā arī ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku piesaistes projekti.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.7. Akadēmiskā personāla angļu valodas vai citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju programmu svešvalodā.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.8. Tiek īstenoti speciāli kursi, semināri vai citi pasākumi, t.sk. skaitā angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam, kurš pasniedz lekcijas ārvalstu studentiem.

4

3

2

1

Komentārs:

4.2.9. Uz laiku AII darbā iesaistītie mācībspēki no citām organizācijām Latvijā un ārzemēs (izņemot AII) piedalās AII metodiskajā un zinātniskajā darbā (t.sk. vasaras skolas)

4

3

2

1

Komentārs:

4.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana”

4.3.1. Studiju programmas darbības rezultātu iekšējā izvērtēšanā ir iesaistīts citu Latvijas un ārvalstu studiju programmu/AII akadēmiskais personāls.

4

3

2

1

Komentārs:

4.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība”

4.4.1. AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības reģiona ietvaros un ārpus tām dod reālu ieguldījumu studiju rezultātu sasniegšanā, akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātē.

4

3

2

1

Komentārs:

4.5.vērtēšanas aspekts „Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs”

4.5.1. Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus (radošo darbu) kopā ar citu Latvijas un ārvalstu AII/studiju programmu studējošiem un akadēmisko personālu. Pētījumi ir saistīti ar atbilstošā reģiona attīstības uzdevumiem. R.3.7. (daļēji)

4

3

2

1

Komentārs:

4.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas”

4.6.1. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citu studiju programmu un AII vērtēšanā un pilnveidošanā
(kā eksperti un/vai kā viesprofesori).

4

3

2

1

Komentārs:

 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai„Sadarbība, pārklāšana”

R.4.1. Personu, kuras nodrošina studiju kursu īstenošanu (lekciju lasīšana, semināru un praktisko nodarbību vadīšana) īpatsvars (%)  programmā (ECTS)

 

R.4.2. Ievēlētā akadēmiskā personāla īpatsvars (%) programmā (ECTS)

 

R.4.3. Studējošie mobilitātes programmās (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

R.4.3.1. Ārvalstu studējošo skaits (mobilitātes programmās)

 

R.4.3.2. Saskaņā ar ERASMUS izbraukušo studējošo skaits

 

R.4.3.3. Citās sadarbības, apmaiņas programmās izbraukušo studējošo skaits

 

R.4.4. Studējošo skaits (ārzemnieki) (2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.)

 

* Sadarbības līgumu skaits skat. R.3.7.

 

 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 4.GRUPU „Sadarbība, pārklāšana” (14 kritēriji)

Vērtējums par 4.vērtēšanas grupu „Sadarbība, pārklāšana” (no 1 līdz 4):

 

Vērtējuma pamatojums:


 

KOMISIJAS KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU*

1. grupa - studiju programma ir ilgtspējīga

2.grupa - studiju programma ir daļēji ilgtspējīga (programmas ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi)

3.grupa - studiju programmas ilgtspēja ir neskaidra (programmas pastāvēšana lietderība ir faktoloģiski pamatojami apšaubāma)
*Studiju programmu ieteicams atzīt par ilgtspējīgu tikai tad, ja neviens no kritērijiem nav novērtēts ar 1 (neapmierinoši) un ne vairāk par 15 % kritēriju novērtējums ir 2 punkti (apmierinoši).
Studiju programmu grupā ar neskaidru īstenošanas ilgtspēju ieteicams ievietot tās programmas, kurām vairāk nekā 15% kritēriju novērtēti ar 1 (neapmierinoši) un ir būtiskas attīstības problēmas bez skaidriem risinājumiem.

Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs:
Locekļi:
(Paraksti)

(Datums)

 

 

 
www.clarus.lv