Papildu informācija Nr.1
par iepirkumu
„Datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” īstenošanai”
(id.Nr. AIP 2011/1/ESF)

 

Rīgā, 2011.gada 1.jūlijā

Iepirkuma komisijas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Jautājums: „Vai mēs varam piedāvāt jums portatīvo datoru un stacionāro datoru kuriem ir atbalsts nevis Microsoft Windows Vista Hardware compatibility list, bet gan Microsoft Windows 7 Hardware compatibility list, kas kā jau visi zinām ir jaunāka, līdz ar to mēs varam piedāvāt jaunākus modeļus.
Vai tiešām Vista atbalsts ir tik svarīgs ?”

Atbilde: Ievērojot to, ka iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir noteiktas tikai minimālās prasības, Pretendents var piedāvāt datorus, kas atbilst augstākām prasībām, t.i. pārsniedz minimālās prasības.

Jautājums: „Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 7.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanu. Jautājums: Kur varu iepazīties ar 7.1 apakšpunkta termiņiem?”

Atbilde: „Iepirkuma noteikumos, ievietojot tos mājas lapā, ir radusies tehniska kļūda, (visi noteikumu punkti ir numurēti ar "1"), kas ir novērsta (sk. precizētos Iepirkuma noteikumus). Citētajā apakšpunktā (6.2.apakšpunkts precizētajos Iepirkuma noteikumos) ir ietverta atsauce uz citētā apakšpunkta iepriekšējo apakšpunktu (6.1.apakšpunkts precizētajos Iepirkuma noteikumos).”

Jautājums: „Pie iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno: Pretendenta
apliecinājumam jāpievieno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai
līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja pretendents ir komersants).
Jautājums: Kur nolikumā uzrādās šis  Apliecinājums?”

Atbilde: „Iepirkuma noteikumos ir radusies tehniska kļūda, kas ir novērsta (sk. precizētos Iepirkuma noteikumus). Ar Apliecinājumu bija domāts Pieteikums, kurā ir ietverti attiecīgi apliecinājumi.”

 

 

 

 
www.clarus.lv