APSTIPRINĀTS
Augstākās izglītības padomes
Projekta iepirkuma komisijas
2011.gada 21.jūnija sēdē
protokols Nr.1

 

IEPIRKUMA
„Datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” īstenošanai”
NOTEIKUMI

 1. Identifikācijas numurs
  1. Nr.AIP 2011/1/ESF
 1. Iepirkuma priekšmets (pakalpojums)
  • Tehniskajā specifikācijā noteiktās datortehnikas noma.
  • Nomas termiņš ir 23 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
  1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt personīgi Augstākās izglītības padomē Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 12, darbadienās no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, iepriekš piesakoties pa tālr.67223392, 29148844, vai pa pastu.
  2. Piedāvājumus var iesniegt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā paziņojuma par plānoto līgumu noradītā termiņa plkst.17.00 (pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, ja tie būs saņemti Augstākās izglītības padomē ne kā šajā termiņā).
  3. Piedāvājums, kas tiks saņemts pēc 3.2.punktā noradītā termiņa plkst.17.00 netiks atvērts un tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
 1. Piedāvājuma noformēšana
  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norāda: pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi, pretendenta nosaukumu un juridisko adresi, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.
  2. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, pēdējās lapas otrā pusē norādot cauršūto lapu skaitu, ko pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā (šajā gadījumā piedāvājumā ietver pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītu pilnvaru) persona apliecina ar parakstu un zīmogu.
  3. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
 1. Iesniedzamie dokumenti
  1. Pretendentam jāsniedz pieteikums (2.pielikums), ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi un tas apņemās nodrošināt sniedzamā pakalpojuma atbilstību izvirzītajām prasībām pilnā apjomā.
  2. Pretendenta apliecinājumam jāpievieno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja pretendents ir komersants).
  3. Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumam.
  4. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumam.
  5. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
 1. Iesniegtās informācijas derīguma termiņš
  1. Piedāvājums ir spēkā vismaz 20 (divdesmit) darba dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
  2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam divu darba dienu laikā.
 1. Iesniegto piedāvājumu izvēles kritērijs
  • No izvirzītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.
 1. Iepirkuma līgums
  1. Ar pretendentu, kuram iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu.
  2. Pretendentam ir pienākums visā iepirkuma līguma darbības periodā bez papildus maksas nodrošināt, lai datortehnika atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, ir darba kārtībā, veikt tās apkopi, kā arī bez papildus maksas novērst tās bojājumus un aizvietot to bojājumu gadījumā.
  3. Nomas maksas maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī tikai par iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām abilstošo darba kārtībā esošo datortehnikas vienību nomu.

 


1.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/1/ESF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Stacionārie datori (4 vienības):


Rādītāja nosaukums

Tehniskie dati

Pretendenta piedāvājums

Monitors

Ekrāna izmērs

>= 19''

 

Izšķirtspēja, vismaz

1600x900 (16:9 vai 16:10) vai 1280x1024 (4:3 vai 5:4)

 

Spilgtums

>= 250 cd/m²

 

Kontrasts, bet ne kā dinamiskais

>= 700:1

 

Redzes leņķis (horiz./vert.)

>= 160°/160° pie CR>=5

 

Reakcijas laiks

<= 5 ms

 

Savienojumi

VGA un DVI

 

Papildus prasības

Atbilstība TCO’ 03, EUROPE CE prasībām

 

Garantija

>= 2 gadi

 

Dators

Procesora veiktspēja

Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 1600

 

Atmiņa

>=2 GB, DDR3, 1066MHz

 

Cietais disks

>=250 GB, SATA (7200 rpm)

 

Disku kontrolieris

SATA 3.0 Gb/s, integrated in chipset

 

Optiskā disku iekārta

DL DVD +/- RW (iebūvēta)

 

Video

>= 512 MB (var izmantot no kopējās operatīvās atmiņas), DirectX 10.0 Compilant Hardware

 

Audio

iebūvēta AC97/16-bit full–duplex

 

LAN

100/1000 Mbits/sec

 

Porti (brīvie)

RJ-45, VGA (DB-15), DVI, >= 6 USB (no kuriem 2 atrodas korpusa priekšējā panelī)

 

Savietojamība

datora modelis ir iekļauts Microsoft Windows Vista Hardware Compatibility List

 

Drošības un citas prasības

TPM 1.2 modulis un atbilstoša programmatūra. Temperatūras un spriegumu monitorings. Barošanas bloks marķēts ar 80PLUS atbilstības emblēmu

 

Pele

USB optiskā pele ar rullīti ar kabeli, kura garums ne mazāks kā 1,5 m, antistatisks peles paliktnis

 

Klaviatūra

USB LAT/EIRO/RUS tastatūra

 

Komplektācijā iekļauts

Eiropas standartam atbilstošs barošanas vads. Katra sistēmbloka komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem datoru komponenšu un programmatūras instalācijas diskiem un kabeļiem

 

Operētājsistēma

Microsoft Windows 7 Professional (Latviešu) vai ekvivalenta

 

Biroja programmatūra

Microsoft Office 2010 Professional (Latviešu) vai ekvivalenta

 

Garantija

>= 2 gadi

 

2. Portatīvie datori (6 vienības):

Rādītāja nosaukums

Tehniskie dati

Pretendenta piedāvājums

Ekrāns

LED

 

Ekrāna izmērs

>= 15"

 

Izšķirtspēja vismaz

1600 x 900

 

Procesors

Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 2000

 

Atmiņa

>= 4 GB DDR3 1066MHz

 

Cietais disks

>= 250 GB SATA

 

Audio

integrēta skaņu karte un skaļruņi

 

Optiskā iekārta

DL DVD +/-RW

 

Pele

USB optiskā pele ar rullīti

 

Klaviatūra

ENG/RUS full size numeric

 

Pieslēgumi

RJ45, HDMI, VGA, >=3 USB

 

Ethernet

100/1000 Mbps

 

WLAN

IEEE 802.11 B/G/N

 

Akumulatora baterija

litija-jona akum. ar iespēju izņemt. Darbības laiks ar to nepārtrauktā darba režīmā ne mazāk par 4h

 

Papildus aprīkojums (iebūvēts)

Flash Card reader, >=1,3M camera

 

Savietojamība

Datora modelis ir iekļauts Microsoft Windows Vista Hardware Compatibility List

 

Operētājsistēma

Microsoft Windows 7 Professional (Latviešu) vai ekvivalenta

 

Biroja programmatūra

Microsoft Office 2010 Professional (Latviešu) vai ekvivalenta

 

Komplektācijā iekļauts

Atbilstošs elektrobarošanas adapteris, visi nepieciešamie datoru komponenšu un programmatūras instalācijas diski, kabeļi

 

Garantija

>= 2 gadi

 

3. Multifunkcionāla lāzera iekārta ar printera, skanera un kopētāja funkcijām (1 vienība):

Rādītāja nosaukums

Tehniskie dati

Pretendenta piedāvājums

Tips

Lāzera

 

Kopēšanas maksimālais formāts

A4

 

Atbalstāmie formāti un papīra veidi

A5, aploksnes, apsveikuma kartes, spodrpapīrs, caurspīdīgās plēves

 

Kopēšanas ātrums A4 režīmā

>= 20 m/b kopijas minūtē

 

Dokumentu ievilcējs

abpusējais, >= 50 lokšņu kapacitāte

 

Papīra padeve

>= 250 loksnes

 

Automātiska abpusēja kopēšana duplex

 

Izmantojamā papīra svars

vismaz 70-120 g/m²

 

Funkcijas

kopēšanas, printera, pilnkrāsu skenera

 

Izšķirtspēja

ne mazāk kā 600 dpi vismaz vienā no dimensijām

 

Resurss, kopijas

>= 50 000 kopijas

 

Slēgumvietas

USB 2.0, Ethernet RJ-45

 

Piegādes komplektā ietilpst

starta izejmateriālu komplekts

 

Garantija

>= 2 gadi

 

  


2.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/1/ESF

 

PIETEIKUMS

Pretendenta nosaukums:

 

Rekvizīti

Reģ. Nr.
Adrese, pasta indekss:
Bankas nosaukums: 
IBAN konta numurs:
SWIFT:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

 

Kontaktpersonas tālrunis, e-pasta adrese:

 

Piedāvājums ir derīgs līdz (datums)

(pretendenta nosaukums):

 1. iesniedz savu piedāvājumu Augstākās izglītības padomes organizētajam iepirkumam “Datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta ”Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” īstenošanai” (id.Nr.AIP 2011/1-ESF);
 2. apņemas iznomāt datortehniku atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām;
 3. apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ir ietvertas visas ar datortehnikas nomu atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām saistītās izmaksas;
 4. apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektajā daļā minētie nosacījumi, t.i.:
  1. nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
  2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona:

(amats/statuss)
(vārds un uzvārds)
(paraksts)
(datums)
(zīmoga nospiedums)


3.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/1/ESF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Izmaksu pozīcijas Nr.

Datortehnikas vienības nosaukums

Dator-
tehnikas vienību skaits

Nomas maksa mēnesī
(LVL)

Nomas termiņš mēnešos

Nomas maksa
(LVL)

1.

Stacionārais dators

4

 

23

 

2.

Portatīvais dators

6

 

 

3.

Multifunkcionāla lāzera iekārta ar printera, skanera un kopētāja funkcijām

1

 

 

Kopā

 

11

 

 


1.pielikums [MS Word formā]

2.pielikums [MS Word formā]

3.pielikums [MS Word formā]

viss dokuments [MS Word formā]

 

 

 
www.clarus.lv