APSTIPRINĀTS
Augstākās izglītības padomes
Projekta iepirkuma komisijas
2011.gada 7.jūlija sēdē
protokols Nr.5

 

IEPIRKUMA
„Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” ietveros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu vērtēšanai neatkarīgs izvērtējums”
NOTEIKUMI

 1. Identifikācijas numurs
  • Nr.AIP 2011/2/ESF
 1. Iepirkuma priekšmets (pakalpojums)
  • Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts), ietveros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu vērtēšanai neatkarīgs izvērtējums saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
 1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
  1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt personīgi Augstākās izglītības padomē Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 12, darbadienās no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, iepriekš piesakoties pa tālr.67223392, 29148844, vai pa pastu.
  2. Piedāvājumus var iesniegt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā paziņojuma par plānoto līgumu noradītā termiņa plkst.17.00 (pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, ja tie būs saņemti Augstākās izglītības padomē ne kā šajā termiņā).
  3. Piedāvājums, kas tiks saņemts pēc 3.2.punktā noradītā termiņa plkst.17.00 netiks atvērts un tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
 1. Piedāvājuma noformēšana
  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norāda: pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi, pretendenta nosaukumu un juridisko adresi, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.
  2. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, pēdējās lapas otrā pusē norādot cauršūto lapu skaitu, ko pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā (šajā gadījumā piedāvājumā ietver pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītu pilnvaru) persona apliecina ar parakstu un zīmogu.
  3. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
 1. Prasības pretendentiem
  1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi.
  2. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir īstenojis vismaz trīs konsultāciju pakalpojumu projektus augstākās izglītības jomā, kas saistīti ar augstākās izglītības studiju programmu novērtēšanu un/vai augstākās izglītības iestāžu darbības novērtēšanu.
  3. Pretendents var nodrošināt ekspertu Projekta ietvaros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu izvērtēšanai:
   • kuram ir augstākā izglītība,
   • kuram pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz trīs konsultāciju pakalpojumu projektu īstenošanā augstākās izglītības jomā, kas saistīti ar augstākās izglītības studiju programmu novērtēšanu un/vai augstākās izglītības iestāžu darbības novērtēšanu un
   • kurš pēdējo divu gadu laikā nav bijis nodarbināts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.
 1. Iesniedzamie dokumenti
  1. Pretendentam jāsniedz pieteikums (2.pielikums), apliecinot, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi un tas apņemās nodrošināt sniedzamā pakalpojuma atbilstību izvirzītajām prasībām pilnā apjomā.
  2. Pretendenta pieteikumam jāpievieno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja pretendents ir komersants).
  3. Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā īstenoto noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošo pakalpojumu projektu saraksts.
  4. Pretendenta piedāvāto ekspertu CV, norādot informāciju par pēdējo trīs gadu laikā īstenoto noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošo pakalpojumu projektiem.
  5. Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums pakalpojuma sniegšanas metodoloģiskais apraksts), tajā ietverot:
   • tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu interpretācija, demonstrējot izpratni par veicamajiem uzdevumiem (apjoms līdz 2 lp.),
   • katra uzdevuma veikšanai piemērojamo un izvēlēto metožu apraksts, kā arī pamatojums izvēlēto metožu pārākumam pār citām alternatīvām metodēm (skaidrojums, kādēļ ar izvēlētajām metodēm iespējams sasniegt labāku rezultātu) (apjoms līdz 4 lp.),
   • ar pakalpojuma sniegšanu saistīto iespējamo risku un pasākumu to novēršanai apraksts (apjoms līdz 2 lp.).
  6. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumam.
  7. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
 1. Iesniegtās informācijas derīguma termiņš
  1. Piedāvājums ir spēkā vismaz 20 (divdesmit) darba dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
  2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam divu darba dienu laikā.
 1. Iesniegto piedāvājumu izvēles kritērijs un vērtēšanas kritēriji
  1. No iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vērtējot pretendenta tehniskajā piedāvājumā ietverto piedāvāto pakalpojuma sniegšanas metodoloģisko aprakstu un pretendenta piedāvāto līgumcenu.
  2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar augstāko kopējo punktu skaitu, kas tiks noteikts, izmantojot šādu formulu:
   P = Cz/Cn*50 + MAVp
   kur:
   P – pretendenta piedāvājums galīgais vērtējums,
   CNz – zemākā piedāvātā līgumcena,
   CNp – pretendenta piedāvātā līgumcena,
   MAVp – pakalpojuma sniegšanas metodoloģiskā apraksta aritmētiski vidējais vērtējums (visu komisijas locekļu attiecīgā pretendenta piedāvātā pakalpojuma sniegšanas metodoloģiskā apraksta vērtējumu kopsumma dalīta ar komisijas locekļu skaitu).
  3. Pakalpojuma sniegšanas metodoloģiskā apraksta vērtēšanas kritēriji (atbilstoši iepirkuma noteikumu 6.5.punktā noteiktajam) un to maksimālās skaitliskās vērtības:
   • tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu interpretācija – 20 punkti,
   • katra uzdevuma veikšanai piemērojamo un izvēlēto metožu apraksts – 20 punkti,
   • ar pakalpojuma sniegšanu saistīto iespējamo risku un pasākumu to novēršanai apraksts – 10 punkti.

   Maksimālais kopējais punktu skaits – 50 punkti.
  4. Vērtējot pakalpojuma sniegšanas metodoloģisko aprakstu, katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli salīdzina pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, katram pretendentam katrā vērtēšanas kritērijā piešķirot attiecīgu punktu skaitu.
  5. Vērtējot pakalpojuma sniegšanas metodoloģisko aprakstu, iepirkuma komisijas locekļi ievēro šādus principus:
   • pretendentam, kura piedāvāto pakalpojuma sniegšanas metodoloģisko aprakstu attiecīgajā vērtēšanas kritērijā uzskata par visatbilstošāko pakalpojuma sniegšanai, piešķir attiecīgajam vērtēšanas kritērijam maksimālo punktu skaitu,
   • pārējiem pretendentiem vērtējums par pakalpojuma sniegšanas metodoloģisko aprakstu attiecīgajā vērtēšanas kritērijā tiek piešķirts, salīdzinot to ar pakalpojuma sniegšanas metodoloģisko aprakstu, kas atzīts par visatbilstošāko.
 1. Iepirkuma līgums
  1. Ar pretendentu, kuram iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu.
  2. Visi intelektuālā īpašuma tiesību objekti, kas radīti, sniedzot pakalpojumu, ir Pasūtītāja īpašums. Izpildītājs nav tiesīgs šos radītos intelektuālā īpašuma tiesību objektus izmantot ar pakalpojumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, kas radīti, sniedzot pakalpojumu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ierobežojumiem.
  3. Izpildītājs nodod Pasūtītājam intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz darbu, kuru Izpildītājs radījis, sniedzot pakalpojumu.
  4. Samaksa par sniegto pakalpojumu tiks veikta pēc pakalpojuma pieņemšanas.1.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/2/ESF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 1. Vispārīgā informācija
  Studiju programmu kvalitātes un akadēmiskā personāla profesionalitātes paaugstināšana ir ļoti būtiska, lai celtu sagatavojamo augstākās izglītības speciālistu kvalitāti un veicinātu Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju. Studiju programmu izvērtēšana pa virzieniem ir paredzēta Ministru kabineta 03.08.2010. apstiprinātā plānā „Pasākumu plāns par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam”.

  Vairākas augstākās izglītības iestādes īsteno saturiski līdzīgas augstākās izglītības studiju programmas, turklāt arī akadēmiskais personāls vienlaikus ir piesaistīts vairākām augstākās izglītības iestādēm, kā rezultātā tiek veikta neefektīva resursu izmantošana.

  Latvijā 2010.gada 4.decembrī kopā tika īstenotas 954 studiju programmas (178 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, 225 profesionālās pamatstudiju programmas, 59 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, 136 profesionālās maģistra studiju programmas, 125 bakalaura studiju programmas, 137 maģistra studiju programmas, 94 doktora studiju programmas). Studiju programmas ir sadrumstalotas un samazinoties gan studentu skaitam, gan pieejamajiem resursiem (samazināts valsts budžeta finansējums, samazinātas akadēmiskā personāla algas, samazinājušies pašu ieņēmumi), ir apdraudēta studiju kvalitāte un kritiskās masas nodrošināšana. Lai novērstu kvalitātes pazemināšanos, nepieciešams iegūt objektīvu informāciju par esošajiem resursiem, veicot augstākās izglītības izvērtēšanu.

  Augstākās izglītības padome 2011.gada 9.maijā noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001, īstenošanu.

  Augstākās izglītības izvērtēšana ietvers:

  • esošo datu un pieredzes izvērtēšanu, metodikas sagatavošanu un galveno projekta uzdevumu izskaidrošanu visiem iesaistītajiem dalībniekiem;
  • visu Latvijas augstskolu, koledžu un to pa virzieniem sagrupēto studiju programmu izvērtēšanu;
  • iegūto rezultātu apkopošanu, analīzi, secinājumu un ieteikumu izveidošanu;
  • rezultātu publiskošanu un izskaidrošanu.
 1. Informācija par dokumentiem un citiem informācijas avotiem

  Izpildītājam jāņem vērā vismaz šādi dokumenti:

  • Padomes regula (EK) Nr.1083/2006, kas paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr.1784/1999 atcelšanu;
  • Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums;
  • Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam;
  • Ministru kabineta 03.08.2010. apstiprinātais plāns „Pasākumu plāns par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam”;
  • Ministru kabineta 16.11.2010. noteikumi Nr.1058 “Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu”;
  • Projekta iesniegums.


  Papildinformācija par AIP un tās darbību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī Projektu ir atrodama AIP vietnē http://www.aip.lv.
 1. Izpildītāja veicamie uzdevumi
  1. Izpildītājam jāsagatavo un setiņu nedēļu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam Projekta ietveros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu vērtēšanai neatkarīgs izvērtējums (turpmāk – Izvērtējums).
  2. Pasūtītājs ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Izpildītājam ekspertu izstrādātos kritērijus un metodoloģiju studiju virzienu vērtēšanai.
  3. Izpildītāja uzdevums ir izvērtēt kritēriju pamatotību un, nepieciešamības gadījumā, norādīt uz nepieciešamajām izmaiņām kritēriju sarakstā un/vai saturā, to pamatojot. Izpildītājam jāizvērtē arī sagatavotā metodoloģija studiju virzienu vērtēšanai, nepieciešamības gadījumā, norādot uz nepieciešamajām izmaiņām, to pamatojot.
  4. Ja Izpildītājs rekomendē izmaiņas ekspertu izstrādāto kritēriju sarakstā un metodoloģijā, tas veic vismaz vienu pilotaptauju, pārliecinoties par augstās izglītības iestāžu iespējām nodrošināt attiecīgu kritēriju izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.
  5. Par veikto Izvērtējumu, tā ietvaros izdarītajiem secinājumiem, izteiktajiem ierosinājumiem un to pamatojumu Izpildītājs sagatavo ziņojumu latviešu valodā, ziņojuma  kopsavilkumu latviešu valodā (uz 5 lapām) un ziņojuma kopsavilkumu angļu valodā (uz 5 lapām), ko iesniedz Pasūtītājam papīra formātā (trīs eksemplāri) un elektroniski (ierakstītu CD datu nesējā).
  6. Par pakalpojuma sniegšanas gaitu Izpildītājs vienu reizi nedēļā Projekta vadītāja noteiktajā kārtībā informē Projekta vadītāju.
  7. Pēc Projekta vadītāja vai Pasūtītāja uzaicinājuma Izpildītāja ekspertam Projekta ietvaros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu izvērtēšanai un citiem Izpildītāja ekspertiem (ja tādi tiek piesaistīti) jāpiedalās Projekta vadības komitejas un Projekta uzraudzības komitejas sēdēs, pamatojot un skaidrojot Izpildītāja secinājumus un ieteikumus attiecībā uz Projekta ietveros sagatavotajiem kritērijiem un metodoloģiju studiju virzienu vērtēšanai.
 1. Pakalpojuma sniegšanas kārtība un laika grafiks
  • Tematiskā un saturiskā atbilstība – izvērtējums ir sagatavots atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, tajā ir ietverti attiecīgi secinājumi un priekšlikumi;
  • Izvēlēto metožu atbilstība – izmantotās metodes ir atbilstošs pretendenta piedāvājumā norādītajām;
  • Datu ticamība – iegūtie dati ir ticami un pielietojami;
  • Rezultātu ticamība – rezultāti ir loģiski un atbilstoši interpreti;
  • Secinājumu objektivitāte – secinājumi ir objektīvi, loģiski pamatoti un saprotami;
  • Rekomendāciju pielietojamība - izvērtējumā sniegtās rekomendācijas ir pielietojamas, tās ir balstītas uz secinājumiem.
 1. Pakalpojuma sniegšanas kārtība un laika grafiks
 2. Aktivitāte

  Izpildes laiks

  Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izvērtējuma projektu

  4 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas

  Pasūtītājs izskata un sniedz komentārus.
  Ja nepieciešams, Pasūtītājs organizē Projekta vadības komitejas un/vai Projekta uzraudzības komitejas sēdēs, kurā piedalās Izpildītāja eksperti

  1 nedēļas laikā no Izvērtējuma saņemšanas dienas

  Izpildītājs precizē Izvērtējumu atbilstoši Pasūtītāja komentāriem un iesniedz Pasūtītājam Izvērtējuma galīgo versiju

  1 nedēļas laikā pēc komentāru saņemšanas.

  Pasūtītājs izskata, apstiprina Izvērtējuma galīgo redakciju un paraksta izpildītāja sagatavoto un parakstīto nodošanas-pieņemšanas aktu.
  Ja nepieciešams, Pasūtītājs organizē Projekta vadības komitejas un/vai Projekta uzraudzības komitejas sēdes, kurā piedalās Izpildītāja eksperti

  1 nedēļas laikā no Izvērtējuma galīgās versijas saņemšanas.

  Ja Izvērtējuma galīgā redakcija netiek apstiprināta, Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus.
  Nodošanas-pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas

  pēc visu Pasūtītāja konstatēto trūkumu novēršanas

   
2.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/2/ESF

 

PIETEIKUMS

Pretendenta nosaukums:

 

Rekvizīti

Reģ. Nr.
Adrese, pasta indekss:
Bankas nosaukums: 
IBAN konta numurs:
SWIFT:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

 

Kontaktpersonas tālrunis, e-pasta adrese:

 

Piedāvājums ir derīgs līdz (datums) • (pretendenta nosaukums):
  1. iesniedz savu piedāvājumu Augstākās izglītības padomes organizētajam iepirkumam „Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” ietveros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu vērtēšanai neatkarīgs izvērtējums” (id.Nr.AIP 2011/2/ESF);
  2. apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām;
  3. apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ir ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām saistītās izmaksas;
  4. apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektajā daļā minētie nosacījumi, t.i.:
   • nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
   • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona:

(amats/statuss)
(vārds un uzvārds)
(paraksts)
(datums)
(zīmoga nospiedums)


3.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/2/ESF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Nodevums

Summa
(LVL, bez pievienotās vērtības nodokļa)

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda projekta „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001, ietveros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu vērtēšanai izvērtējumu

 

PVN 22%:

 

Kopā (ar PVN):

 2.pielikums [MS Word formā]

3.pielikums [MS Word formā]

viss dokuments [MS Word formā]

 

Iepirkuma par kritēriju izvērtējumu noteikumi

 

 
www.clarus.lv