APSTIPRINĀTS
Augstākās izglītības padomes
Projekta iepirkuma komisijas
2011.gada 16.augusta sēdē
protokols Nr.10

IEPIRKUMA
„Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros”
NOTEIKUMI

 1. Identifikācijas numurs
  1. Nr.AIP 2011/4/ESF
 2. Iepirkuma priekšmets (pakalpojums)
  1. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts) ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
 3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
  1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt personīgi Augstākās izglītības padomē Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 12, darbadienās no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, iepriekš piesakoties pa tālr.67223392, 29148844, vai pa pastu.
  2. Piedāvājumus var iesniegt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā paziņojuma par plānoto līgumu noradītā termiņa plkst.17.00 (pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, ja tie būs saņemti Augstākās izglītības padomē ne kā šajā termiņā).
  3. Piedāvājums, kas tiks saņemts pēc 3.2.punktā noradītā termiņa plkst.17.00 netiks atvērts un tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
 4. Piedāvājuma noformēšana
  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norāda: pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi, pretendenta nosaukumu un juridisko adresi, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.
  2. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, pēdējās lapas otrā pusē norādot cauršūto lapu skaitu, ko pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā (šajā gadījumā piedāvājumā ietver pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītu pilnvaru) persona apliecina ar parakstu un zīmogu.
  3. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
 5. Prasības pretendentiem
  1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi.
  2. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis ēdināšanas pakalpojumus semināros, konferencēs un/vai citos līdzīgos pasākumos ar vismaz 35 dalībniekiem katrā pasākumā.
 6. Iesniedzamie dokumenti
  1. Pretendentam jāsniedz piedāvājums (2.pielikums), apliecinot, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi un tas apņemas nodrošināt sniedzamā pakalpojuma atbilstību izvirzītajām prasībām pilnā apjomā.
  2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja pretendents ir komersants).
  3. Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā īstenoto noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošo pakalpojumu saraksts.
  4. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
 7. Iesniegtās informācijas derīguma termiņš
  1. Piedāvājums ir spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
  2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam divu darba dienu laikā.
 8. Iesniegto piedāvājumu izvēles kritērijs
  1. No iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
 9. Iepirkuma līgums
  1. Ar pretendentu, kuram iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu.
  2. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu pretendentam, kurš ir iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu.
  3. Pakalpojuma sniegšana uzsākama nekavējoties pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
  4. Samaksa tiks veikta par iepirkuma līguma ietvaros nodrošinātajām ēdienreizēm. Tehnsiskajā specifikācijā norādīts maksimālais ēdienreižu skaits.
  5. Samaksa tiks veikta pēc attiecīgas ēdienreizes pieņemšanas par ēdienreizē apkalpoto personu skaitu. Tehnsiskajā specifikācijā norādīts maksimālais vienā ēdienreizē apkalpojamo personu skaits.                     

1.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/4/ESF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Parametrs

Pasūtītāja prasības

Pakalpojumu sniegšanas laiks

No iepirkuma līguma noslēgšanas (2011.gada augusts) līdz 2013.gada aprīlim

Pakalpojumu sniegšanas vieta

Z. A. Meierovica bulvāris 12, Rīga, LV-1050 vai citā vietā Rīgas centrā, saskaņā ar pasūtītāja norādēm

Pakalpojuma priekšmets un apjoms

 1. pakalpojuma priekšmets ir ēdienreizes nodrošināšana pasūtītāja organizētā semināra ietvaros;
 2. kopumā plānoti ne vairāk kā 30 semināri (ne vairāk kā viens seminārs vienā dienā);
 3. katrā seminārā ir viena ēdienreize (aptuveni 30 minūtes);
 4. vienā ēdienreizē jāapkalpo līdz 35 personas;
 5. par konkrētu semināra norises datumu, laiku un apkalpojamo personu skaitu pasūtītājs informēs izpildītāju ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms semināra norises;

Pakalpojuma raksturojums

 1. ēdienreizes ēdienkarte: kafija (ne mazāk kā 150 ml vienai personai), tēja (ne mazāk kā 150 ml vienai personai), cukurs, kafijas krējums, ne mazāk kā 4 dažāda veida sāļās uzkodas (kopā ne mazāk kā 100 g vienai personai), ne mazāk kā 2 veida konditorejas izstrādājumi (saldās kūciņas - ne mazāk kā 60 g kopā vienai personai), negāzēts ūdens, gāzēts ūdens un augļu sula (kopā ne mazāk kā 150 ml vienai personai);
 2. izpildītājs nodrošina ēdienkartei atbilstošus traukus un galda piederumus, kas nav paredzēti vienreizējai lietošanai;
 3. ēdienreizes pasniegšanas veids – viesu pašapkalpošanās;
 1. izpildītājs nodrošina izlietoto trauku, piederumu un ēdienu atlieku savākšanu un aizvešanu no pakalpojumu sniegšanas vietas.

2.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2011/4/ESF

PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:

 

Rekvizīti

Reģ. Nr.
Adrese, pasta indekss:
Bankas nosaukums: 
IBAN konta numurs:
SWIFT:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

 

Kontaktpersonas tālrunis, e-pasta adrese:

 

Piedāvājums ir derīgs līdz (datums)

(pretendenta nosaukums):

 1. iesniedz savu piedāvājumu Augstākās izglītības padomes organizētajam iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros” (id.Nr.AIP 2011/4/ESF);
 2. apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām;
 3. apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā, kas norādīta zemāk, ir ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām saistītās izmaksas;
 4. apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektajā daļā minētie nosacījumi, t.i.:
  1. nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
  2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Izmaksu pozīcija

Maksimālais ēdienreižu skaits

Maksimālais apkalpjamo personu skaits vienā ēdienreizē

Ēdienreizes izmaksas vienai personai
(LVL, bez PVN)

Summa
(LVL, bez PVN)

Ēdienreize semināra ietvaros

30

35

 

 

PVN 22%:

 

 

Kopā (ar PVN):

 

 

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona:

(amats/statuss)
(vārds un uzvārds)
(paraksts)
(datums)
(zīmoga nospiedums)1.pielikums [MS Word formā]

2.pielikums [MS Word formā]

viss dokuments [MS Word formā]

 

Iepirkuma par kritēriju izvērtējumu noteikumi

 

 
www.clarus.lv