APSTIPRINĀTS
Augstākās izglītības padomes
Projekta iepirkuma komisijas
2012.gada 5.martā sēdē
protokols Nr.19

 

IEPIRKUMA
„Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros”
NOTEIKUMI

 1. Identifikācijas numurs

 

Nr.AIP 2012/1/ESF

 1. Iepirkuma priekšmets (pakalpojums)

 

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts) ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

 1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

  1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt personīgi Augstākās izglītības padomē Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 12, darbadienās no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 67223392, vai pa pastu.
  2. Piedāvājumus var iesniegt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā paziņojuma par plānoto līgumu noradītā termiņa plkst. 17.00 (pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, ja tie būs saņemti Augstākās izglītības padomē ne vēlāk kā šajā termiņā).
  3. Piedāvājums, kas tiks saņemts pēc 3.2.punktā noradītā termiņa plkst.17.00 netiks atvērts un tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
 1. Piedāvājuma noformēšana

 

  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norāda: pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi, pretendenta nosaukumu un juridisko adresi, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.
  2. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, pēdējās lapas otrā pusē norādot cauršūto lapu skaitu, ko pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā (šajā gadījumā piedāvājumā ietver pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītu pilnvaru) persona apliecina ar parakstu un zīmogu.
  3. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

 

 

 1. Prasības pretendentiem
  1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi.
  2. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis ēdināšanas pakalpojumus semināros, konferencēs un/vai citos līdzīgos pasākumos ar vismaz 20 dalībniekiem katrā pasākumā.

 

 1. Iesniedzamie dokumenti
  1. Pretendentam jāsniedz piedāvājums (2.pielikums), apliecinot, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi un tas apņemas nodrošināt sniedzamā pakalpojuma atbilstību izvirzītajām prasībām pilnā apjomā.
  2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja pretendents ir komersants).
  3. Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā sniegto noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošo pakalpojumu saraksts.
  4. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs pieprasīs 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

 

 1. Iesniegtās informācijas derīguma termiņš
  1. Piedāvājums ir spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
  2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt iepriekšējā apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam divu darba dienu laikā.

 

 1. Iesniegto piedāvājumu izvēles kritērijs

No iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

 1. Iepirkuma līgums

 

  1. Ar pretendentu, kuram iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.
  2. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu pretendentam, kurš ir iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu.
  3. Samaksa tiks veikta par iepirkuma līguma ietvaros nodrošinātajām ēdienreizēm. Tehnsiskajā specifikācijā norādīts maksimālais ēdienreižu skaits.
  4. Samaksa tiks veikta pēc attiecīgas ēdienreizes pieņemšanas par ēdienreizē apkalpoto personu skaitu. Tehnsiskajā specifikācijā norādīts maksimālais vienā ēdienreizē apkalpojamo personu skaits.
  5. Samaksa par pārtikas produktiem kafijas/tējas pauzēm semināros tiks veikta pēc to piegādes.            

1.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2012/1/ESF

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Parametrs

Pasūtītāja prasības

Pakalpojumu sniegšanas laiks

No iepirkuma līguma noslēgšanas (2012.gada marts) līdz 2013.gada aprīlim

Pakalpojumu sniegšanas vieta

Rīgā, saskaņā ar pasūtītāja norādēm

Pakalpojuma priekšmets un apjoms

 1. pakalpojuma priekšmets ir ēdienreizes nodrošināšana 30 pasūtītāja organizēto semināru ietvaros, kā arī pārtikas produktu piegāde kafijas/tējas pauzēm semināros;
 2. kopumā plānoti ne vairāk kā 30 semināri. Vienā dienā var norisināties vairāki semināri, bet ne vairāk kā 3;
 3. katrā seminārā ir viena ēdienreize (aptuveni 30 minūtes);
 4. viena semināra ēdienreizē jāapkalpo līdz 20 personām. Ja vienā dienā notiek vairāki semināri, tad semināru ēdienreizes var tikt apvienotas, šādā gadījumā vienā ēdienreizē jāapkalpo līdz 60 personām;
 5. par konkrētu semināra norises vietu, datumu, laiku un apkalpojamo personu skaitu pasūtītājs informēs izpildītāju ne vēlāk kā divas darba dienas pirms semināra norises

Pakalpojuma raksturojums

 1. ēdienreizes ēdienkarte: kafija (ne mazāk kā 150 ml vienai personai), tēja (ne mazāk kā 150 ml vienai personai), cukurs, kafijas krējums, ne mazāk kā 3 dažāda veida sāļās uzkodas (kopā ne mazāk kā 150 g vienai personai), ne mazāk kā 1 veida konditorejas vai šokolādes izstrādājumi (ne mazāk kā 60 g kopā vienai personai), negāzēts ūdens, gāzēts ūdens un augļu sula (kopā ne mazāk kā 150 ml vienai personai);
 2. izpildītājs nodrošina ēdienkartei atbilstošus traukus un galda piederumus, kas nav paredzēti vienreizējai lietošanai;
 3. ēdienreizes pasniegšanas veids – viesu pašapkalpošanās;
 4. izpildītājs nodrošina izlietoto trauku, piederumu un ēdienu atlieku savākšanu un aizvešanu no pakalpojumu sniegšanas vietas;
 5. izpildītājs 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas piegādā šādus pārtikas produktus kafijas/tējas pauzēm semināros: kafijas pupiņas iepakojumā – 30 kg, tēju iepakojumā – 100 melnās tējas paciņas un 100 augļu tējas paciņas, cukuru – 3 kg, dzeramo ūdeni (0,5 l pudelēs) – 100 l gāzēta ūdens un 200 l negāzēta ūdens, cepumus (trīs dažādus veidus) – 4 kg.
 6. izpildītājs 2012.gada augustā un novembrī (konkrētu piegādes termiņu pasūtītājs precizēs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms piegādes) piegādā cepumus (trīs dažādus veidus) – 4 kg (katrā reizē).
 7. Pārtikas produktu (izņemot cepumu) derīguma termiņam jābūt vismaz 1 gads, cepumu derīguma termiņam jābūt 2 mēneši.

 


2.pielikums
Iepirkumam id.Nr.AIP 2012/1/ESF

 

PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:

 

Rekvizīti

Reģ. Nr.
Adrese, pasta indekss:
Bankas nosaukums: 
IBAN konta numurs:
SWIFT:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

 

Kontaktpersonas tālrunis, e-pasta adrese:

 

Piedāvājums ir derīgs līdz (datums)

 1.  
 2.  
 3. (pretendenta nosaukums):
 4. iesniedz savu piedāvājumu Augstākās izglītības padomes organizētajam iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros” (id.Nr.AIP 2012/1/ESF);
 5. apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā un iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām;
 6. apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā, kas norādīta zemāk, ir ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajā specifikācijā un iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām saistītās izmaksas;
 7. apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektajā daļā minētie nosacījumi, t.i.:
  1. nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
  2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
 8.  

Izmaksu pozīcija

Maksimālais ēdienreižu skaits

Maksimālais apkalpjamo personu skaits viena semināra ēdienreizē

Ēdienreizes izmaksas vienai personai
(LVL, bez PVN)

Summa
(LVL, bez PVN)

Ēdienreize semināra ietvaros

30

20

 

 

Pārtikas produkti kafijas/tējas pauzēm semināros (izņemot cepumus)

-------------------

-------------------

-------------------

 

-------------------------

Daudzums (kg)

Cena par kg (LVL, bez PVN)

-------------------

-------------------

Cepumi (trīs dažādi veidi)

12

 

-------------------

 

PVN 22%:

 

Kopā (ar PVN):

 

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona:

(amats/statuss)
(vārds un uzvārds)
(paraksts)
(datums)
(zīmoga nospiedums)1.pielikums [MS Word formā]

2.pielikums [MS Word formā]

viss dokuments [MS Word formā] 
www.clarus.lv