Lielā Universitāšu harta (1988.gada 18.septembris)

Lisabonas konvencija (1997.gada 11.aprīlis)

Sorbonnas deklarācija (1998. gada 25. maijs)

Boloņas deklarācija (1999.gada 19.jūnijs)

Baltijas valstu valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopēja izglītības telpā (2000.gada 18.februāris)

Salamankas konvencija (2001.gada 30.marts)

Prāgas komunikē (2001.gada 19.maijs)

 

   

Augstskolu likums

Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi

Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika – Apstiprināta AIP 11.01.2018.sēdē nr.01

Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm

Studējošo un darba devēju aptaujā ietveramie obligātie jautājumi - Apstiprināti AIP 02.06.2016. sēdē nr.09

Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi

Studiju programmu licencēšanas noteikumi

Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam.” (20.12.2012.)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Noteikumi par stipendijām (Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740)

Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem (Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.994)

Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju un studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu (Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220)

Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem (Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.219)

Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” (Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi nr.846)

Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Ministru kabineta 2006.gada 09.maija noteikumi nr.383)

 

 

 
www.clarus.lv