logo


"Pārskats par projekta vērtēšanai nepieciešamo informāciju, tās sagatavošanu un iesniegšanas organizēšanu
[ Lejuplādēt MS Word formātā ]
Pārskats par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai, attīstīšanai, konsolidācijai, slēgšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]
1. pielikums. Priekšlikumi turpmākai doktora studiju programmu, grupētu pa studiju virzieniem, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai.
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]
2. pielikums. Jauno zinātnieku integrācija augstskolās.
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]
3. pielikums. Studējošo noslodzes pētījums.
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]
4. pielikums. Ziņojums par pašvaldībās veikto aptauju augstākās izglītības institūciju darbības novērtēšanai.
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]
 
5. pielikums. Priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu pa studiju virzieniem, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai koledžās.
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]
 
6. pielikums. Priekšlikumu izstrāde konkurētspējas veicināšanai.
[ Lejuplādējams Adobe Acrobat formātā ]


Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu
izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai"

vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Augstākās izglītības padome laika posmā no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai", vienošanās nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis un būtiskākie Projekta ietvaros nodrošinātie uzdevumi:

  • augstākās izglītības programmu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtējums;
  • augstākās izglītības programmu starptautiskās konkurētspējas izvērtējums;
  • priekšlikumu sagatavošana pa studiju virzieniem sagrupētu studiju programmu turpmākai pilnveidei, attīstībai, konsolidācijai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem;
  • augstskolu, koledžu un augstākās izglītības attīstībā ieinteresēto grupu, valsts un sabiedrisko organizāciju iepazīstināšana ar Projekta rezultātiem un sagatavotajiem priekšlikumiem.

Augstākās izglītības izvērtēšana ietvers:
  • esošo datu un pieredzes izvērtēšanu, metodikas sagatavošanu un galveno Projekta uzdevumu izskaidrošanu visiem iesaistītajiem dalībniekiem;
  • visu Latvijas augstskolu, koledžu un to pa virzieniem sagrupēto studiju programmu izvērtēšanu;
  • iegūto rezultātu apkopošanu, analīzi, secinājumu un ieteikumu izveidošanu;
  • rezultātu publiskošanu un izskaidrošanu.
Projekta finansējums ir 1 001 495 lati, maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

Kontaktiem: +371 6 7223392, e-pasts: aip@latnet.lv

 

 

 
www.clarus.lv