LĒMUMS NR. 12
10.05.2001.

(Grozījumi ar 05.12.2019. lēmumu nr.81 “Par grozījumiem Augstākās izglītības padomes 2001.gada 10.maija lēmumā Nr. 12 “Kritēriji Augstākās izglītības padomes atzinuma sniegšanai par akadēmiskajām studiju programmām, kurās ir mazāk nekā 250 pilna laika studējošo”” )

Saskaņā ar Augstskolu likuma 55.panta 2.punktu, AIP sniedz atzinumu to augstskolas Senāta apstiprināto akadēmisko studiju programmu īstenošanai, kurās ir mazāk nekā 250 pilna laika studējošo. Pozitīva atzinuma saņemšanai nepieciešama šādu kritēriju izpilde:

5 profesori vai asociētie profesori pamatdarbā, kuri piedalās programmas obligātas un obligātas izvēles daļas īstenošanā;

Programmas nozīmība valsts un reģiona attīstībā;

Programmas nepieejamība Baltijas valstu augstskolās;

Programmas integrācijas neiespējamība kādā plašākā programmā esošajā augstskolā;

Speciālistu pieprasījums attiecīgajā zinātnes nozarē un darba tirgū Latvijā;

Viena studenta sagatavošanas izmaksas no valsts budžeta nepārsniedz Eiropas Savienības valstu izmaksas viena studenta sagatavošanai attiecīgajā specialitātē;

Augstskola, kura ir Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projektu dalībniece, par nodomu īstenot studiju programmu, kura paredzēta mazāk nekā 250 pilna laika studējošiem, ir informējusi Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu izvērtēšanas komisiju;

Pieprasot atzinumu programmas īstenošanai, jāsagatavo rakstiskas atbildes uz augstāk minētajiem kritērijiem.

 

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs prof. Jānis Vētra

Laura Bērziņa
AIP referente
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv