1. Rektora vēstule AIP, kur pamatota jaunu profesora amata vietu nepieciešamība:
  1. Studentu skaits katrā studiju līmenī atbilstošajās studiju programmās, t.sk. doktora studiju programmās
  2. Esošā akadēmiskā personāla sastāvs, t.sk. IZM noteikto profesora amata vietu skaits pa LZP nozarēm
    un apakšnozarēm, aizpildīto profesora amata vietu skaits pa LZP nozarēm un apakšnozarēm
  3. LZP projektu skaits / Mākslas augstskolām - mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti
  4. Starptautiskie projekti
  5. Aktualitāte
  6. Cits
2. Aizpildāmā tabula
Tabula. Profesora amata vietu skaits.
Izglītības tematiskā joma saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju Izglītības programmu grupa saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju Nozare un apakšnozare (saskaņā ar LZP apstiprināto sarakstu) Studiju programmas kods (saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju) Profesora amata vietu skaits
 


3. Senāta lēmums par jaunu profesora vietu nepieciešamību

 

 

 
www.clarus.lv