Augstākās izglītības padome Nozaru profesoru padomēm rekomendē veikt profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanu saskaņā ar AIP izstrādātajām rekomendācijām.
 1. Uz vakantajām profesoru vai asociēto profesoru štata vietām tiek izsludināts atklāts konkurss. Par profesoru, aizpildot štata vietu var ievēlēt personu ar doktora grādu un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredzi asociētā profesora vai profesora amatā. Par asociēto profesoru, aizpildot štata vietu var ievēlēt personas ar doktora grādu. Mākslas specialitātēs asociētā profesora amatā var strādāt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti vai profesionālā darbība atbilst attiecīgās augstskolas senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Profesionālo studiju programmu īstenošanai augstskolās asociētā profesora amatu var ieņemt arī personas ar atbilstošu augstāko izglītību un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredzi attiecīgajā nozarē.
   
 2. Katram pretendentam, kas kandidē uz profesora štata vietu, ir jāatbilst vismaz vienam no Augstākās izglītības padomes (AIP) noteiktajiem starptautiskajiem vērtējuma kritērijiem (skat.1.pielikumu) Ja pretendents neatbilst ne vienam no šiem kritērijiem, tad viņam ir jāsaņem neatkarīgs starptautisks vērtējums, kuru organizē attiecīgās nozares profesoru padome, ievērojot AIP izstrādātos noteikumus.
   
 3. Pēc pozitīva starptautiskā vērtējuma saņemšanas profesoru štata vietu pretendentu zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju novērtē attiecīgās nozares profesoru padome pēc MK 04.09.2001.noteikumos nr.391 iestrādātajiem kritērijiem (skat.2.pielikumu) un RTU un LU profesūras un AIP izstrādātās tabulas (skat.3.pielikumu).

  Asociēto profesoru štata vietas pretendentam starptautiskā vērtējuma saņemšana nav obligāta.

  Nozaru profesoru padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse balsstiesīgo padomes locekļu.
   
 4. Lēmumu par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu uz attiecīgajām vakantajām vietām, pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pārrunām ar visiem attiecīgā amata pretendentiem, nozaru profesoru padome pieņem ar klātesošo balsu vairākumu, aizklāti balsojot.
   
 5. Nozaru profesoru padomes galīgais lēmums par profesora ievēlēšanu jāiesniedz rektoram. Kopā ar lēmumu iesniedzams šīs padomes debašu protokols un pilnīgs pretendentu saraksts, kurā ietverts padomes vērtējums un pretendentu raksturojošā dokumentu pakete.

 

 

 
www.clarus.lv