“Ministru kabineta noteikumi nr.49 (23.01.2018.) (prot. Nr. 5 19. §) “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm””
AIP 17.10.2018. lēmums nr.1.10/22 Par nozaru profesoru padomju saraksta precizēšanu.
AIP 24.05.2018. LĒMUMS nr.1.10/17 PAR ZINĀTNES NOZARU SARAKSTU, KURĀ IZVEIDOJAMAS PROFESORU PADOMES

AIP 13.09.2019. viedoklis par Satversmes tiesas 2019.gada 07.jūnija spriedumu lietā par akadēmiskā personāla darba līgumiem.

Saraksts aktuāls uz 07.06.2021.
Latvijas augstākās izglītības institūciju profesoru padomes (katras padomes sastāvu skatīt katras AII mājas lapā)
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Bioloģijas profesoru padome

Datorzinātnes un informātikas un elektrotehnikas, elektronikas, infomrācijas un komunikāciju tehnoloģijas profesoru padome

Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas profesoru padome:

Filozofijas, ētikas un reliģijas profesoru padome I (Teoloģijas fakultātē)

Filozofijas, ētikas un reliģijas profesoru padome II (Vēstures un filozofijas fakultāte)

Fizikas un astronomijas nozares profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 29.10.2018.)

Ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes profesoru padome

Tiesību zinātnes profesoru padome

Plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba profesoru padome

Fizikas un astronomijas nozares profesoru padome

Ķīmijas profesoru padome

Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padome

Matemātikas profesoru padome

Medicīnas profesoru padome:

Izglītības zinātņu profesoru padome

Psiholoģijas profesoru padome

Teoloģijas un reliģiju zinātnes profesoru padome

Valodniecības un literatūrzinātnes profesoru padome

Vēstures un arheoloģijas profesoru padome
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
pēdējās izmaiņas 2019.gada 28.oktobrī.
Būvniecības profesoru padome

Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. Vadības zinātnes profesoru padome(RTU Senāta 28.01.19. lēmums (prot.nr.626))

Elektrotehnikas un elektronikas profesoru padome (RTU Senāta 28.01.19. lēmums (prot.nr.626))

Enerģētikas nozares profesoru padome

Apvienotā Elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, datorzinātnes un informātikas profesoru padome (25.02.2019. Sentāta sēde (protokols Nr.627) )

Matemātikas profesoru padome

Fizikas un astronomijas nozares profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 29.10.2018.)

Vides inženierijas un enerģētikas profesoru padome(RTU Senāta 28.01.19. lēmums (prot.nr.626))

Materiālzinātnes nozares profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 28.10.2019.)

Mašīnbūves un mehānikas profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 26.11.2018.)

Mehānikas nozares profesoru padome

Transporta inženierzinātnes profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 26.11.2018.)

Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 29.10.2018.)

Arhitektūras nozares apvienotā profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 25.03.2019.)
Latvijas Lauksaimniecības universitātes PROFESORU PADOMES
(Pielikums Senāta 13.06.2018.lēmumam Nr. 9-154)

Būvniecības profesoru padome

Mežzinātnes nozares profesoru padome:

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares, t.sk. vadības zinātnes profesoru padome
Pie nosaukuma klāt liec (2020. gada 13. maija LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 83 “Par grozījumiem Senāta 13.06.2018. lēmumā Nr. 9-154)

Veterinārmedicīnas nozares profesoru padome:
(2021. gada 10. marta LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 144 “Par grozījumiem Senāta 13.06.2018. lēmumā Nr. 9-154)

Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares profesoru padome
(2020. gada 13. maija LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 83 “Par grozījumiem Senāta 13.06.2018. lēmumā Nr. 9-154

Vides inženierijas un enerģētikas nozares profesoru padome
(Atjaunots: 2020. gada 13. maija LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 83 “Par grozījumiem Senāta 13.06.2018. lēmumā Nr. 9-154)

 
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
Medicīnas nozares profesoru padome

Sociālo zinātņu profesoru padome

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Paplašinātā profesoru padome Mākslas zinātnē, mākslās

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Mākslas zinātne, mākslas”

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Mākslas zinātne, mākslas”
Informāciju sistēmu menedžmenta augstskola
(27.09.2018. Senāta sēdes lēmums (protokols nr.5-18))
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares profesoru padome

Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. vadības zinātnes profesoru padome:

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesoru padome sporta zinātnes nozarē
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Profesoru padome pedaģoģijas zinātņu nozarē

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE
Profesoru padome “Izglītības zinātnes”
(apstiprināts ar 17.12.2018.Senāta lēmumu)

Profesoru padome “Valodniecība un literatūrzinātne”
(apstiprināts ar 17.12.2018.Senāta lēmumu)

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares profesoru padome
(BSA 2020.gada 5.maija Senāta sēdes lēmumu (protokola Nr. 142)

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS
Transporta inženierzinātnes profesoru padome
(12.04.2022. TSI Senāta sēdes lēmums, protokols Nr. 01-7/8 )

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA
Transporta inženierzinātnes nozares Ūdens transporta un infrastruktūras apakšnozares profesoru padome:

APVIENOTĀS PROFESORU PADOMES

Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils universitātes un Biznesa augstskola "Turība" Tiesību zinātnes apvienotā profesoru padome

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Vidzemes augstskolas un Ventspils Augstskolas apvienotā Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. Vadības zinātnes profesoru padome

Biznesa augstskolas Turība, Transporta un sakaru institūta un Banku Augstskolas apvienotā profesoru padome ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. vadības zinātnēs

Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes, Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoliskās universitātes un Lietuvas sociālās izpētes centra Socioloģijas un psiholoģijas profesoru padome

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, Banku augstskolas un Ventspils augstskolas kopīgā profesoru padome ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. vadības zinātnēs

īgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes apvienotā Arhitektūras nozares profesoru padome
(2019. gada 13. marta LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 8 “Par apvienoto Arhitektūras nozares profesoru padomi”)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Lietuva) apvienotā Izglītības zinātņu Profesoru padome

 

 

 
www.clarus.lv